Hyrja /
Arkiva e lajmeve
                   
24. shkurt 2020.

PËRKRAHJA E REALIZIMIT TË PLANEVE AKSIONARE TË PUNËSIMIT NË VITIN 2020

Për të forcuar më tej bashkëpunimin me njësitë e qeverisjes vendore, shkëmbimin e përvojave midis njësive të qeverisjes vendore dhe këshillave lokale të punësimit për procesin e përgatitjes dhe zbatimit të planeve lokale të veprimit të punësimit (LAPZ), si dhe informacione mbi...

24. shkurt 2020.

JANË HAPUR PARAQITJET PËR TRAJNIM MBI DEZINFORMIMIN DHE TEKNIKAT E VERIFIKIMIT TË PËRMBAJTEVE (AFATI: 25 FEBRUAR 2020)

Shkolla e Gazetarisë në Novi Sad organizon trajnime për dekonstruksionin e dezinformatave për studentët e gazetarisë nga Novi Sadi, Beogradi dhe Nish, si dhe për gazetarët e tjerë të rinj të interesuar.

21. shkurt 2020.

“RAZVILAVISHTE” E SIPËRMARRËSISË TË TË RINJËVE

Organizata “Razlivalishte” u krijua në vitin 2014 duke patur tre miq të rinj që të vendosnin të prezantojnë të rinjtë me sipërmarrjen sociale dhe të krijojnë një mjedis inkurajues për zhvillimin e sipërmarrjes së të rinjve.

20. shkurt 2020.

KONKURS PUBLIK PËR DORËZIMIN E PROPOZIM PROGRAMEVE NË KONKURSIN E PËRHERSHËM TË HAPUR PËR AVANSIMIN E POZITËS SË PERSONAVE ME INVALIDITET (AFATI: 2 NËNTOR 2020)

Ministria e Punës, Punësimit, çështjeve Veterane dhe Sociale ka shpallur konkursin publik për paraqitjen e propozimeve programore për një konkurs të hapur të përhershëm për promovimin e pozitës së personave me aftësi të kufizuara në Republikën e Serbisë në vitin 2020.

20. shkurt 2020.

JANË EMËRUAR PIKAT E KONTAKTIT PËR BASHKËPUNIM ME OJQ NË ORGANET E ADMINISTRATËS

Zyra për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile ka aplikuar në fund të vitit 2019, në procesin e emërimit të pikave të kontaktit - pikave për bashkëpunim me organizatat e shoqërisë civile në organet qeveritare në të tre nivelet e qeverisë - kombëtare, krahinore dhe lokale.

20. shkurt 2020.

ËSHTË HAPUR KONKURS PËR PROJEKTE ME SHKOLLARËT TË CILËT MUND T’I ZGJIDHIN DISA PROBLEME NË VENDIN E TYRE (AFATI: 20 MARS 2020)

Të rinjtë nga 13 deri në 19 vjeç, të cilët kanë një ide se si të zgjidhin disa prej problemeve në zonën e tyre, mund të aplikojnë për konkursin e organizatës jofitimprurëse "Razlivalište",  i cili është i hapur deri më 20 mars.

19. shkurt 2020.

KONKURS PËR NDARJEN E MJETEVE NGA FONDI I BUXHETIT PËR PAKICAT KOMBËTARE NË VITIN 2020 (AFATI: 18 MARS 2020)

Ministria e Administrimit të Shtetit dhe Vetëqeverisjes Lokale kanë aplikuar thirrje për propozime për ndarjen e fondeve nga Fondi Buxhetor për Minoritetet Kombëtare në vitin 2020 për zbatimin e programeve dhe projekteve në fushën e arsimit.

19. shkurt 2020.

KONKURSI PUBLIK PËR FINANCIMIN/BASHKËFINANCIMIN E PROJEKTEVE TË SHOQATAVE NË FUSHËN E BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURALE NË VITIN 2020 (AFATI: 4 MARS 2020)

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Menaxhimit të Ujërve ka shpallur konkurs publik për financimin / bashkëfinancimin e projekteve të shoqatës në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural në vitin 2020.

18. shkurt 2020.

ËSHTË PUBLIKUAR HULUMTIM “DISKRIMINIMI NË TREGUN E PUNËS”

Komisionerja për mbrojtjen e barazisë Brankica Jankoviq kohët e fundit prezantoi një raport special për diskriminimin në punë dhe punësim dhe një studim mbi diskriminimin në tregun e punës, të cilat u përgatitën për të shënuar përvjetorin e 10-të të institucionit.

14. shkurt 2020.

KONKURSI PËR PËRKRAHJE NË PROJEKTET NË FUSHËN E PAKICAVE KOMBËTARE DHE INKLUZIONIT TË ROMËVE DHE ROMEVE (AFATI: 2 MARS 2020)

Fondacioni i Shoqërisë së Hapur Serbia ka filluar Konkurs për propozime për mbështetjen e projekteve në fushën e minoriteteve etnike dhe përfshirjen e romëve.

  Следећа страна»