Arkiva e lajmeve
                   

PYETËSORI PËR VLERËSIMIN E KAPACITETEVE DHE NEVOJAVE TË ORGANIZATËS SË SHOQËRISË CIVILE DHE GRUPEVE JOFORMALE

5. tetor 2020.

Pyetësori ishte i përbërë nga një ekip i përbërë nga përfaqësues të organizatave partnere - Koalicioni Kombëtar për Decentralizimin, Fondacioni Jelena Shantiq dhe Grupi 484. Bazuar në përgjigjet tuaja, qëllimi është të përmirësoni programin e mbështetjes për grupe joformale dhe organizata të shoqërisë civile që do të përfshijë trajnim, mentorim në hartimin dhe zbatimin e iniciativave. dhe projekte në fushën e diversitetit kulturor dhe sundimit të ligjit, dhe mbështetje financiare në vlerë prej 500 deri në 40,000 euro.

Pyetësorin mund ta gjeni këtu https://promeni.rs/upitnik-za-procenu-kapaciteta-i-potreba/

Ju lutemi plotësoni pyetësorin nga një person i cili ka një pasqyrë në funksionimin e përgjithshëm të organizatës / grupit informal, në mënyrë që përgjigjet të pasqyrojnë kapacitetet dhe nevojat tuaja sa më shumë që të jetë e mundur, dhe programi i mbështetjes të jetë "përshtatur" me to. Mbështetja zhvillohet brenda projektit "Sundimi i Ligjit dhe Diversiteti Kulturor në Nivelin Lokal për Arritjen e Kohezionit Social dhe Zhvillimit të Qëndrueshëm të Komuniteteve Lokale", ose shkurtuar "Thirrje Lokale për BE", mbështetur nga Delegacioni i BE në Serbi.

Ju lutemi përgjigjuni pyetësorit deri më 5 tetor 2020 në mënyrë që të krijojmë programe në përputhje me nevojat tuaja sa më shpejt të jetë e mundur dhe t'ju ofrojmë mbështetjen përkatëse në punën e mëtejshme.

Burimi: Iniciativat Qytetare dhe Trupi Koordinues