Linqet
                   

Linqet

Kryetari i Republikës -  www.predsednik.rs
Parlamenti popullor i Republikës së Serbisë - www.parlament.gov.rs
Qeveria e Republikës së Serbisë - www.vlada.gov.rs
Krahina autonome e Vojvodinës - www.vojvodina.gov.rs
Armata e Serbisë - www.vs.rs
Banka Popullore e Serbisë - www.nbs.rs

Komunat

Komuna e Bujanocit - www.bujanovac.rs
Komuna e Medvegjës  - www.medvedja.org.rs
Komuna e Preshevës - www.presevo.rs

Ministritë dhe zyret:

Ministria e Puneve te Jashtme - www.mfa.gov.rs                    
Ministria e Mbrojtjes - www.mod.gov.rs 
Ministria e Puneve të Mbrendshme - www.mup.gov.rs 
Ministria e Financave - www.mfin.gov.rs 
Ministria e Drejtësis dhe e Administratës shtëtrore - www.mpravde.gov.rs 
Ministria e Bujqesisë,,Pylltarisë dhe Ujrave -www.mpt.gov.rs
Ministria e Ekonomisë - www.privreda.gov.rs/
Ministria e Energjetikës  zhvillimit dhe mjedisit jetësor - www.merz.gov.rs
Ministria e zhvillimit rajonal dhe Qeverisjes lokale - www.mrrls.gov.rs 
Ministria e Resurseve natyrore, Minierave dhe Planifikimit hapsinor -www.mprrpp.gov.rs
Ministria e Arsimit shkencës dhe zhvillimit teknologjik - www.mpn.gov.rs/
Ministria e Rinisë dhe Sportit - www.mos.gov.rs 
Ministria e Kulturës dhe Informimit -www.kultura.gov.rs
Ministria e Shëndetësis - www.zdravlje.gov.rs 
Ministria e Komunikacionit - www.ms.gov.rs 
Ministria e Ndërtimeve dhe planifikimit urban - www.mgu.gov.rs
Ministria për Tregëti të jashtme dhe të brendshme dhe  telekomunikim - www.mtt.gov.rs
Ministria e Punës dhe politikës sociale - www.minrzs.gov.rs
Zyra për të drejtat e njeriut dhe pakicave  www.ljudskaprava.gov.rs/
Zyra për integrimet Evropiane  www.seio.gov.rs/
Zyre për zhvillim të qëndrushëm në rrethinat më pak të zhvilluara www.kornrp.gov.rs/

Institutet:

Instituti Republikan i Gjeodezisë - www.rgz.gov.rs
Instituti Republikan për Informatik dhe Internet - www.rzii.gov.rs
Instituti Republikan për Sigurimin Shëndetsor- www.rzzo.rs
Instituti Republikan për zhvillim - www.razvoj.gov.rs
Instituti Republikan për Statistika - www.stat.gov.rs
Instituti Seizmologjik i Sërbisë - www.seismo.gov.rs
Instituti Hidrometeorologjik i Sërbisë - www.hidmet.gov.rs

Agjensionet:

Agjensioni për Privatizim - www.priv.rs
Agjensioni për regjistrimin e Bizneseve - www.apr.gov.rs
Agjensioni nacional per zhvillim rajonal - www.narr.gov.rs
Agjensioni për Investime të huaja dhe promovim të Eksportit - www.siepa.gov.rs
Agjensioni për efikasitet Energjetik- www.seea.gov.rs
Agjensioni Republikan Radiodifuziv - www.rra.org.rs
Agjensioni Republikan për Telekomunikim- www.ratel.org.rs

Administrata:

Administrata Tatimore - www.poreskauprava.gov.rs
Administrata Doganore - www.upravacarina.rs
Aministrata e Prokurimeve Publike - www.ujn.gov.rs
Portali i e-Administratës së Republikës së Serbisë - www.euprava.gov.rs

Organet Gjyqësore:

Gjykata Kushtetuese e Republkës së Serbisë - www.ustavni.sud.rs 
Gjykata e lartë e Kasacionit e Republikës së Serbisë – www.vk.sud.rs
Gjykata Ekonomike në Beograd- www.trgsud.org.rs 
Gjykata Administrative në Beograd - www.up.sud.rs 
Gjykata e parë Themelore në Beograd - www.prvi.os.sud.rs
Gjykata e Apelit në Beograd -  www.bg.ap.sud.rs
Prokurorija për Krime të luftës e Republikës së Serbisë - www.tuzilastvorz.org.rs
Gjykata themelore në Nish www.ni.os.sud.rs/
Gjykata e lartë në Nish www.ni.vi.sud.rs/
Gjykata ekonomike në Nish www.ni.pr.sud.rs/
Gjykata për kundërvajtje në Nish - www.ni.pk.sud.rs
Gjykata themelore ne Leskovc www.le.os.sud.rs/
Gjykata e lartë në Leskovc www.le.vi.sud.rs/
Gjykata themelore në Vranjë www.vr.os.sud.rs/
Gjykata e lartë në Vranjë www.vr.vi.sud.rs/

Organizatat ndërkombëtare:

Komesari i lartë i OSBE-së për pakicat kombëtare - www.osce.org/hcnm
Ambasada e USA  serbian.serbia.usembassy.gov/
Ambasada e Britanisë të Madhe www.gov.uk
Ambasada e Republikës federative të Gjermanisë www.belgrad.diplo.de/
Zyra  e organizatës SPARK  www.spark-online.org
Programi i partneritetit evropian me komunat EU progress  www.euprogres.org/
Misioni i OSBE-së në Serbi - www.osce.org/serbia 
UNDP në  Serbi - www.undp.org.rs 
Këshilli i Evropës - www.coe.int 
USAID-i - www.usaid.gov/sr/where-we-work/europe-and-eurasia/serbia
Delegacioni i Bashkimit evropian në Republiken e Serbisë www.europa.rs/

Mediat :

Gazetat e Vranjës - www.vranjske.co.rs 
Agjensioni i Vranjës Press - www.vranjepres.rs
Presheva.com -  presheva.com/
Lajmet nga Jugu - www.juznevesti.com/
Titulli - www.titulli.com/
Tanjug - www.tanjug.rs
Beta - www.beta.rs
JUGPress - www.jugpress.com

Të Tjerat:

Gazeta zyrtare e Republikës së Serbisë - www.glasnik.com
Arkivi I Serbisë - www.archives.org.rs
Komesariati për Refugjatë dhe emigrim - www.kirs.gov.rs
Komisioneri për Informatat e rëndësis së veçantë - www.poverenik.org.rs
Komisioni Republikan Zgjedhorë - www.rik.parlament.sr.gov.rs
Këshilli Republikan për rregullimin e konfliktit të interesit -www.sukobinteresa.gov.rs                     
Fondi për Zhvillim i Republikës së Serbisë  - www.fondzarazvoj.gov.rs                                           
Regjistri Kombëtar i rrjetit të internetit në Serbi- www.rnids.rs           
Oda Ekonomike e Serbisë - www.pks.rs
Fondi për zhvillim - www.fondzarazvoj.gov.rs 
Universiteti në Novi Sad  www.uns.ac.rs/sr/
Fakultet ekonomik në Suboticë http://www.ef.uns.ac.rs/
Këshilli nacional Shqipëtar www.knsh.org
Zyra për zhvillim ekonomik lokal në Bujanoc - www.bujanovac.rs/cms/lat/kler_bujanovac
Zyra për zhvillim ekonomik lokal në Medvegjë - www.medvedja.org.rs/index.php/sr_cir/ekonomski-razvoj/kancelarija-za-ler.html
Zyra për zhvillim ekonomik lokal në Preshevë - www.medvedja.org.rs/index.php/sr_cir/ekonomski-razvoj/kancelarija-za-ler.html