Arkiva e lajmeve
                   

NXËNËSIT E SHKOLLËS SË MESME – JETA GJATË PANDEMISË

30. shtator 2020.

Si dukej procesi arsimor gjatë gjendjes së jashtëzakonshme? Sa efektiv ishte ai? Cilat janë pasojat e karantinës për nxënësit? Si e kaluan nxënësit kohën e tyre të lirë gjatë kufizimit të lirisë së lëvizjes?

Këto janë vetëm disa nga pyetjet që Unioni i Nxënësve të Shkollave të Mesme të Serbisë u përpoq t'i përgjigjej në një përmbledhje të jetës së shkollës së mesme gjatë pandemisë. "A u kushtoi dikush vëmendje nxënësve të shkollës së mesme dhe pse jo?" (arsimi, respektimi i të drejtave dhe lirive, koha e lirë), si dhe një rekomandim për luftimin e pasojave negative të pandemisë në arsim dhe jetën e përditshme të nxënësve të shkollave të mesme.

Falë analizës së të dhënave në dispozicion dhe intervistave me nxënës të shkollave të mesme, Unioni i Studentëve të Shkollave të Mesme të Serbisë përcaktoi se katër aspektet më të mëdha pozitive dhe negative të procesit të mësimit në distancë janë: (1) pritjet joreale të mësuesve dhe Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Zhvillimit Teknologjik; , (3) rëndësia e reagimit dhe (4) përshtypja e nxënësve se ata do të dalin përmes këtij procesi me më pak njohuri sesa do të ishte rasti në arsimin tradicional.

Bazuar në këtë botim, Unioni i Nxënësve të Shkollave të Mesme të Serbisë do të vazhdojë të mbrojë përfshirjen e perspektivës së studentëve në vendimmarrje në lidhje me vazhdimin e procesit arsimor gjatë pandemisë KOVID-19. Disa nga rekomandimet më të rëndësishme të mbrojtura janë:

1. Futni një proces të konsultimit të arsimtarëve me nxënësit kur zgjedhni mjetet mësimore dhe vlerësoni cilësinë e programit të zbatuar.

2. Krijoni një matricë për monitorimin e cilësisë së programit arsimor të zbatuar në internet.

3. Krijoni programe të mbështetjes financiare, fokusi i të cilave nuk do të jetë në projekte specifike, por do të forcojë institucionalisht dhe programatikisht organizatat rinore.

Publikimi është në dispozicion në http://drive.google.com/file/d/1vUunO2Kb1siXcre-HdCgr_DiXSd4__Le/vieë

Një përmbledhje e jetës së shkollës së mesme gjatë pandemisë u krijua në kuadër të projektit "Ne jemi të pranishëm dhe ju nuk na dëgjoni!" i cili synon të njohë parlamentet e nxënësve të shkollave të mesme në Serbi si organe përkatëse dhe përfaqësuese në vendimmarrje në nivelin e institucionit të tyre arsimor dhe të gjithë sistemit arsimor. Publikimi u bë i mundur në kuadër të programit "Qytetarë Aktivë - Shoqëri më e Mirë: Avokat për Bashkëpunim dhe Zhvillim Demokratik të Serbisë", i cili zbatohet nga BOSH me mbështetjen e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID).

Burimi: Unioni i Nxënësve të Shkollave të Mesme të Serbisë dhe Trupi Koordinues