20. qershor 2022.

ËSHTË KRYER CIKLUSI I TRETË I PROGRAMIT TË PRAKTIKËS PROFESIONALE

Novi Pazar - Beograd - Në Novi Pazar është shënuar përfundimi i ciklit të tretë të Programit të Praktikës Profesionale. Përfaqësuesit e Misionit të OSBE-së në Serbi, së bashku me përfaqësues të Ministrisë së të Drejtave të Njeriut dhe të Pakicave dhe Dialogut Social, u dorëzuan certifikata pjesëmarrësve.


më shumë
24. qershor 2022.

FTESË PUBLIKE PËR APLIKIMIN E KANDIDATËVE PËR INSTRUKTORË


Enti republikan për statistika hap Ftesë publike për të gjithë kandidatët e interesuar që në periudhën prej 24 qershor (nga ora 9.00) deri më 3 korrik, 2022 (deri në ora 20.00) të aplikojnë për punë instruktori për nevoja të realizimit të Regjistrimit të popullsisë, amvisërive dhe banesave në vitin 2022.

më shumë

Katalog najcescih Albanskih imena i prezimena
Katalog najcescih Albanskih imena i prezimena