Konkurset
                   

Konkurset

Shërbimi i Trupit Koordinues i Qeverisë së Republikës së Sërbisë për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë nga viti 2009 për të gjithë projektet e rëndësishëm shpall konkurse.

Konkurset shpallen në bazë të programit i cili është aprovuar me anë të Konkluzionit të Qeverisë së Republikës së Sërbisë.

Sferat programore për të cilat Shërbimi i Trupit Koordinues shpall konkurse janë: Programet për realizimin dhe përmirsimin e të drejtave sociale dhe të pakicave, Programet dhe projektet e shoqatave të qytetarëve për sigurimin e ndihmës për qytetarët, Programet dhe projektet për informim, për bursat për nxënës të shkollave të mesme, bursat për studim në Univerzitetin e Novi Sadit dhe për ndarjen e subvencioneve subjekteve private në pronësi private.

Vendimin mbi ndarjen e mjeteve për të gjithë konkurset e bie komisioni i cili formohet me vendimin e drejtoreshës së Shërbimit të Trupit Koordinues. Komisioni është përgjegjës për shikimin dhe shqyrtimin e propozim projekteve dhe formon rang listën e cila publikohet në veb faqen e Trupit Koordinues. Komisionin e përbëjnë përfaqësuesit e Shërbimit të Trupit Koordinues , komunave Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë, dhe përfaqësues të ministrive dhe ekspert të pamvarun.

Në bazë të këtij konkursi ndahen edhe subvencionet për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme si dhe për kooperativat bujqësore të regjistruara. Vitin e kaluar janë ndarë 40 milion dinarë subvencione për 15 ndërmarrës nga këto tri komuna, ndërsa në vitin 2013 janë ndarë 59.582.131,80 dinarë për 22 ndërmarrës. Qëllimi i këtij konkursi për ndarje e mjeteve të pakthyeshme është ndihma për zhvillim ekonomik të komunave Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë dhe nxitja e prodhimit dhe punësimit.

Shërbimi i Trupit Koordinues synon që përmjet këtyre konkurseve të i ofroj mbështetje zhvillimit ekonomik, të ndikoj në rritjen e punësimit, mbështet sektorin civil dhe atë të arsimit dhe përmirson kualitetin e jetës së qytetarëve në Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë.

LISTA E PROJEKTEVE NGA KONKURSI PËR REALIZMIN E PROJEKTEVE TË SHOQËRIVE CIVILE NË ZONËN E PRESHEVËS, BUJANOCIT DHE MEDVEGJËS NË VITIN 2011 DHE NË VITIN 2013

Nr.
rendor

Emri i Organizatws

Selia

Emri i projektit

Shuma e
miratuar

Konkursi

Statusi

1.

Omladinski centar „Ti i ja smo mi“

Bujanovac

Svačije srce iste je boje

1.640.000,00 din

Mart 2011

završen

2.

International Human Center

Preševo

Kurs srpskog jezika

301.800,00 din

Mart 2011

završen

3.

Forum za etničke odnose

Preševo i Bujanovac

Spremni za budućnost

443.000,00 din

Mart 2011

završen

4.

Udruženje građana „Kulturni centar“

Medveđa

I ja volim Medveđu

497.170,00 din

Mart 2011

završen

5.

Udruženje „Napredak Preševo"

Preševo

Samo čisto je zdravo i lepo

351.000,00 din

Mart 2011

završen

6.

Centar za toleranciju i
integraciju juga Srbije

Bujanovac

Edukacijom do integracije

548.200,00 din

Mart 2011

završen

7.

NVO “The future”

Bujanovac

Mladi u fokusu

370.000,00 din

Mart 2011

završen

8.

U. G. ,, Vetrenjača”

Preševo, Bujanovac i Medveđa

Novinarska radionica za mlade

409.895,00 din

Mart 2011

završen

9.

Omladinski forum
za edukaciju Roma

Bujanovac

Početak

799.000,00 din

Mart 2011

završen

10.

Odbor za ljudska prava

Preševo

Promocija jednakih mogućnosti za žene pripadnice nacionalnih manjina iz opštine Preševo i Bujanovac prilikom zapošljavanja na regionalnom nivou

495.500,00 din

Mart 2011

završen

11.

Udruženje građana „Goja“

Medveđa

Mi smo složni , a vi...?

694.750,00 din

Mart 2011

završen

Nr.
rendor

Emri i Organizatws

Selia

Emri i projektit

Shuma e
miratuar

Konkursi

Statusi

12.

Ekološko društvo Bujanovac

Bujanovac

Otpad nije smeće

1.386.000,00 din

Jun 2011

završen

13.

U.G. Građanske inicijative

Beograd

Primena YOUTH BUILD modela
u Bujanovcu u cilju jačanja kappaciteta mladih za zapošljavanje i aktivan život u lokalnoj zajednici

674.000,00 din

Jun 2011

završen

14.

NVO The Future

Bujanovac

Bujanovac ima perspektivu

392.000,00 din

Jun 2011

završen

15.

Civilni resurs centar

Bujanovac

Promocija nenasilne komunikacije među mladima

639.400,00 din

Jun 2011

završen

16.

Moderno društvo

Bujanovac

Moj narodni poslanik

457.00,00 din

Jun 2011

u toku

17.

UG Zajedničkim koracima za budućnost

Bujanovac

Čista i zdrava okolina naša budućnost

475.380,00 din

Jun 2011

završen

18.

Vizija

Bujanovac

Budi svoj - zaposli se

292.350,00 din

Jun 2011

završen

19.

Građanske inicijative

Beograd

Aktivni mladi

grade svoju zajednicu

598.732,00 din

Novembar 2011

završen

20.

Centar za nove komunikacije Dokukino

Beograd

Radionica građanskog novinarstva
,,Čuj, vidi, pokreni”

614.500,00 din

Novembar 2011

završen

21.

Odbojkaški klub Junior

Bujanovac

Odbojkaški kamp

427.600,00 din

Novembar 2011

završen

Nr.
rendor

Emri i Organizatws

Selia

Emri i projektit

Shuma e
miratuar

Konkursi

Statusi

22.

Kulturni centar

Medveđa

Kultura svuda

427.000,00 din

Novembar 2011

završen

23.

Fudbalski klub Besa

Bujanovac

Škola fudbala za najmlađe

404.750,00 din

Novembar 2011

završen

24.

Centar za demokratiju i razvoj juga Srbije

Leskovac

Ne vizama

356.000,00 din

Novembar 2011

završen

25.

The Future

Bujanovac

Svi smo isti

356.000,00 din

Novembar 2011

završen

26

INEP Žujince

Preševo

Deca na putu

344.500,00 din

Novembar 2011

završen

27.

Šahovski klub Besa

Bujanovac

Učimo mlade da
vuku bolje poteze od nas

217.000,00 din

Novembar 2011

završen

28.

Romski humanitarni centar

Vranje

Zdravstvene edukacije
Romkinja u Bujanovcu

184.000,00 din

Novembar 2011

završen

29.

Kulturni centar Medveđa

Medveđa

Kulturni leto-zdravo leto

614.910,00

Mart
2012

završen

30.

O.F.K. Ternoci

Bujanovac

Druženje kroz igru

597.000,00

Mart
2012

završen

31.

F.K. 11 Petka

Bujanovac

Fudbalski kamp

267.800,00

Mart
2012

završen

32.

Ofer

Bujanovac

Besplatni udžbenici za decu iz ranjivih iz socijalno ugroženih grupa 3

510.000,00

Mart
2012

završen

Nr.
rendor

Emri i Organizatws

Selia

Emri i projektit

Shuma e
miratuar

Konkursi

Statusi

33.

Eko Grad

Bujanovac

Ulepšajmo školu

326.100,00

Mart
2012

završen

34.

Vizija

Bujanovac

Uz razvijene kapacitete kroz evropske fondove

197.300,00

Mart
2012

završen

35.

Internacional Human Centar

Preševo

Kurs srpskog jezika

289.800,00

Mart
2012

završen

36.

OKK BSK  JUNIOR

Bujanovac

Internacionalni košarkaški kamp basket M2

459.800,00

Mart
2012

završen

37.

FK AS

Bujanovac

Škola fudbala

315.000,00

Mart
2012

završen

38.

INEP Žujince

Preševo

Očistimo Preševo

247.170,00

Mart
2012

završen

39.

KHO HORIZONTI

Bujanovac

Zajedno rušimo barijere

278.000,00

Mart
2012

završen

40.

Atraktivne vizije

Bujanovac

Novinari za budućnost

369.000,00

Mart
2012

završen

41.

Novine Vranjske

Vranje

Promocija multietničke komunikacije među mladima na Jugu Srbije

323.500,00

Mart
2012

završen

42.

Ema

Bujanovac

Glas mladih

256.000,00

Mart
2012

završen

Nr.
rendor

Emri i Organizatws

Selia

Emri i projektit

Shuma e
miratuar

Konkursi

Statusi

43.


Romski centar za demokratiju

Bujanovac

Izgradnja održivog mira kroz
omladinski aktivizam

364.000,00

Septembar
2012

završen

44.

Atraktivne vizije

Bujanovac

Uči za tvoju budućnost

317.000,00

Septembar
2012

završen

45.

Centar za nove komunikacije Dokukino

Beograd

South online

303.000,00

Septembar
2012

završen

46.

Akademska inicijativa Forum 10

Bujanovac

Mladi protiv korupcije

270.000,00

Septembar
2012

završen

47.

Romski humanitarni centar

Bujanovac

Multietnički život među mladima u Bujanovcu

404.500,00

Oktobar
2012

završen

48.

Horizonti

Bujanovac

Fotografija, najbolji dokaz za multietnički život

376.500,00

Oktobar
2012

završen

49.

Centar za demokratiju i razvoj juga Srbije

Leskovac

Sprečavanje nasilja nad ženama kroz primarnu prevenciju u multietničkim opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa

372.000,00

Oktobar
2012

završen

50.

INEP Žujince

Preševo

Živi zdravo, snaga je u tebi

331.500,00

Oktobar
2012

završen

51.

NVO „OFER“

Bujanovac

„Besplatni udžbenici za decu iz ranjivih i socijalno ugroženih grupa 4“

400.000,00

April 2013

završen

52.

Romski humanitarni centar

Bujanovac

„Podrška budućim studentima i srednjoškolcima-interno raseljenim licima romske nacionalnosti sa Kosova nastanjenim na jugu Srbije“

397.500,00

April 2013

završen