Hyrja /
Arkiva e lajmeve
                   
29. shtator 2009.

JANË NDARË BURSAT BXËNËSVE TË SHKOLLAVE TË MESME NXËNËSVE PA PRINDËR SI DHE NXËNËSVE TË VARFËR

Në bazë të kriteriumemeve saktësisht të definuara të konkursit për shpërndarjen e bursave nga buxheti në dispozicion, Trupi Koordinues do të shpërndajë bursa për 151 nxënës – 57 nga Presheva, 55 nga Bujanoci si dhe 39 nga Medvegja. Vlera e përgjithshme e bursave të shpërndara për këtë vit është tre milionë e njëzet mijë (3.020.000) dinarë. Bursa kanë fituar të gjithë nxënësit bonjak (jetimë) pa njërin apo të dy prindërit si dhe nxënësit nga familjet e varfëra, e njëherit të kenë sukses të mirë shkollorë gjatë shkollimit. Në konkursin të cilin e ka shpallur Trupi Koordinues i Qeverisë së Serbisë më 25 qershorë të vitit 2009, janë paraqitur 819 nxënës nga shkollat e mesme prej të cilëve 444 nga Presheva, 256 nga Bujanoci dhe 119 nga Medvegja. Vërejtjet eventuale si dhe lutjet  në lidhje me renditjen e kandidatëve mundë të dërgohen në Shërbimin e Trupit Koordinues dhe ate tetë ditë pas paraqitjes së listës së kandidatëve.

24. shtator 2009.

KONKURSET E TRUPIT KOORDINUES - 24. shtator 2009.

Teksti i konkursit për ndarjen e burseve të nxënësve - Formulari i lutjes për ndarjen e bursave të nxënësve

23. shtator 2009.

23.09.2009

Ndihmësministri i mjedisit jetësorë dhe i panifikimit hapësinorë Aleksandar Vesiq deklaroi dje se në sferën e ekologjisë janë të domosdoshme reformat jo vetëm në nivelin nacional por edhe në nivelin lokal. ,,Në kuadër të pushteteve lokale duhet të egzistojnë shërbimet të cilat do të merren me ruajtjen e ambientit jetësorë’’, deklaroi Vesiq në konferencën të organizuar të suaza të projektit ,,Siguria lokale ekologjike’’. Ai theksoi se ligjet të cilat Serbia duhet t’i përshtatë me ligjet e Unionit Europian, 30% i përkasin ruajtjes së ambientit jetësorë, dhe se rreziku më i madh për ekologjinë është ndotja industriale. Zëvendësi i kryeshefit të misionit të OSBE-së në Serbi, Tomas Mur, i cili ndihmoi në realizimin e këtijë projekti, theksoi se lumenjtë në Serbi janë tepër të ndotur, sidomos në pjesën jugore të Serbisë, e njëherit shërbejnë për hudhjen e mbeturinave.

22. shtator 2009.

22.9.2009.

Organizata joqeveritare Qendra për zhvillimin e rrethit të Jabllanicës dhe Pçinjës ka filluar projektin për zvogëlimin e varfërisë në Serbi, projekt i cili finansohet nga mjetet e Unionit Europian (EU).

21. shtator 2009.

NË SUAZA TË AKSIONIT ,,NJËMIJË KOMPJUTERË PËR SHKOLLAT NË SERBI’’

Në suaza të aksionit ,,njëmijë kompjuterë për shkollat në Serbi’’, ministri i pushtetit lokal dhe i vetëqeverisjes lokale dhe kryetarë i Trupit koordinues për Serbinë jugore Milan Markoviq dhe drejtori gjeneral i OP PTT komunikacionit ,,Srbija’’ Goran Qiriq dorëzuan më 18 shtatorë të këtij viti SHF ,,Bora Stankoviq’’ në fshatin Klenik, komuna e Bujanocit, shtatë kompjuterë dhe dy printerë për kabinetin e informatikës kësaj shkolle fillore.

18. shtator 2009.

18. 09. 2009

Zyret e ombudsmanit republikan do të hapen në Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë deri në fundë të këtij viti. Secila nga këto zyre do të punojë në ditët e caktuara, kurse në ndërkohë hapësirat e këtyre zyreve do të përdoren për qëllime të tjera. Të punësuarit në këto zyre do të jenë pjesë e shërbimit të ombudsmanit të angazhuar për kontakte me qytetarët dhe për pranimin e ankesave kurse në konkurs do të jenë posaqërisht të motivuar të lajmërohen pjesëtarët e pakicave kombëtare.

17. shtator 2009.

DEKLARATË PËR MEDIA - 17 shtatorë 2009

Të nderuar Në suaza të aksionit ,,një mijë kompjuterë për shkollat në Serbi’’ Kryetari I Trupit koordinues dhe minister i pushtetit lokal dhe vetëqeverisjes lokale Milan Markoviq, me drejtorin general të NP PTT komunikacionit ,,Srbija’’ Goran Qiriq, do t’i dhurojë SHF ,,Bora Stankoviq’’ në fshatin Klenik të komunës së Bujanocit, shtatë kompjuterë dhe dy printerë për kabinetin e informatikës të kësaj shkolle. Mjetet kompjuterike ministri MArkoviq dhe drejtori Qiriq do t’i dhurojnë nxënësve nesër më 18 shtatorë 2009 në ora 13.00

15. shtator 2009.

PROJEKTET PËR RUAJTJEN E PAQES

Në Serbinë jugore fillon aplikimi i dy projekteve qëllimi i përbashkët i të cilëve është zvogëlimi i rrezikut nga acarimi në mes të komuniteteve që jetojnë në këtë pjesë të Serbisë. Kontratat për realizimin e projekteve ,,Përforcimi i kapaciteteve për zhvillim inkluziv në Serbinë jugore’’ dhe ,,Promovimi i ruajtjes së paqes në Serbinë jugore’’ në Qeverinë e Serbisë kanë nënshkruar ministri i pushtetit lokal dhe i vetëqeverisjes lokale dhe kryetarë i Trupit koordinues për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë Milan Markoviq dhe koordinatori i Ekipit të Kombeve të Bashkuara në Serbi Vilijam Infante.

10. shtator 2009.

MBAHET TAKIMI I KRYESISË SË TRUPIT KOORDINUES PËR KOMUNAT E PRESHEVËS, BUJANOCIT DHE MEDVEGJËS

Beograd 10. 09. 2009. Që prej kyqjes së përfaqësuesve shqipëtarë në punën e Trupit Koordinues, në takimin e tretë të Kryesisë së Trupit morën pjesë të gjithë anëtarët e Kryesisë si dhe përfaqësuesit e OSBE-së, Ministrisë së Drejtësisë si dhe Ministrisë për të drejtat e njeriut dhe të pakicave kombëtare.

4. shtator 2009.

JANË NDARË MJETET NË KONKURSET E SHËRBIMIT TË TRUPIT KOORDINUES

Komisioni i Shërbimit të Trupit Koordinues ka marrë vendimin për finansimin e projekteve në konkursin për realizimin e projekteve të shoqatave të qytetarëve në komunat e Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës në vitin 2009 si dhe për finansimin e projekteve në suaza të Programit për shfrytëzimin e mjeteve për Programe për realizimin  dhe avancimin e të trejtave të minoroteteve dhe të drejtave sociale në vitin 2009 në komunat e Preshvës, Bujanocit dhe Medvegjës.

  Следећа страна»

 

 

homescontents