Arkiva e lajmeve
                   

JANË NDARË MJETET NË KONKURSET E SHËRBIMIT TË TRUPIT KOORDINUES

4. shtator 2009.

Komisioni i Shërbimit të Trupit Koordinues ka marrë vendimin për finansimin e projekteve në konkursin për realizimin e projekteve të shoqatave të qytetarëve në komunat e Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës në vitin 2009 si dhe për finansimin e projekteve në suaza të Programit për shfrytëzimin e mjeteve për Programe për realizimin  dhe avancimin e të trejtave të minoroteteve dhe të drejtave sociale në vitin 2009 në komunat e Preshvës, Bujanocit dhe Medvegjës.

Në konkurs për finansimin e projekteve të shoqatave të qytetarëve nga 3.000.000,00 dinarë të planifikuar, janë ndarë 2.358.748,5 dinarë. Në konkurs janë paraqitur 25 projekte, ndërsa Shërbimi i Trupit Koordinues ka ndarë mjete për pesë projekte.

Lista e rangimit për realizimin e projekteve të shoqatave të qytetarëve në komunat e Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës   

Në konkursin për finansimin e projekteve në suaza të Programit për ndarjen dhe shfrytëzimin e mjeteve për programe për realizimin dhe avancimin e të drejtave të minoriteteve dhe të drejtave sociale në vitin 2009 në komunat e Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës nga 9.000.000,00 të planifikuar, janë ndarë 8.696.224 dinarë. Në konkurs kanë arritur 25 projekte, ndërsa Shërbimi i Trupit Koordinues ka ndarë mjete për shtatë projekte.

Lista e rangimit për finansimin e projekteve në suaza të programit për ndarjen dhe shfrytëzimin e mjeteve për programet mbi realizimin dhe avancimin e të drejtave sociale dhe të minoriteteve në vitin 2009.

Konkursi i ri do të shpallet deri në fundë të tetorit të vitit 2009. Shërbimi i Trupit Koordinues i falënderon të gjitha organizatat të cilat kanë dërguar propozim projektet dhe ftonë organizatat dhe individët që të lajmërohen në konkurset e ardhshme.