Arkiva e lajmeve
                   

Konkursi për ndarjen e mjeteve për inkurajimin e programeve apo pjesëve të mjeteve që mungojnë për financimin e programeve të interesit publik të cilat realizohen nga shoqatat me qëllim për t'i ndihmuar qytetarët në territorin e komunave Preshevë, Bujanoc

28. maj 2019.

На основу Закључка Владе Републике Србије о додели средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења на територији општина Прешево, Бујановац и Медвеђа у 2019. години 05 број: 401-4732/2019 од 16. маја 2019. године, в. д. директорке Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа, из Београда, ул. Булевар Михајла Пупина 2, (у даљем тексту: Служба Координационог тела),

расписује

К О Н К У Р С
зa доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ради пружања помоћи становништву на подручју општина Прешево, Бујановац и Медвеђа у 2019. години

Конкурс се расписује за доделу финансијских средстава за подстицање програма и пројеката удружења регистрованих на територији Републике Србије, којa доставе предлоге пројеката Служби Координационог тела. Служба Координационог тела подржава пројекте удружења који одговарају једној или више понуђених тема:

 1. Интеркултурализам –  Стварање климе сарадње и разумевања свих заједница које живе у Прешеву, Бујановцу и Медвеђи;
 2. Промовисања ЕУ вредности и процеса прикључивања Републике Србије Европској унији;
 3. Подстицање пројеката у областима културе (позоришта, филма, књижевности, литерарних радионица, ликовне уметности и сл);
 4. Подстицање омладинског активизма, реализације омладинских пројеката и укључивање младих у Прешеву, Бујановцу и Медвеђи у друштвене токове на регионалном, локалном и националном нивоу;
 5. Подстицање пројеката који имају за циљ спречавање дискриминације;
 6. Подстицање образовања становништва укључујући и неформално образовање;
 7. Зближавање младих из Прешева, Бујановца и Медвеђе са вршњацима из других делова Републике Србије;
 8. Сарадња и повезивање удружења  из Прешева, Бујановца и Медвеђе;
 9. Побољшање услова живота и интеграције у друштво лица осетљивих друштвених група;
 10. Програми и пројекти на тему екологије и заштите животне средине.

Право учешћа на конкурсу имају удружења која су регистрована по Закону о удружењима Републике Србије, која постоје и послују најмање 2 године, која су уписана у регистар надлежног органа, која своје статутарне циљеве остварују у једној од области у којима се реализују програми и пројекти са циљевима наведеним у овом конкурсу и која доставе предлог пројекта Служби Координационог тела на основу овог конкурса и задатог обрасца за писање предлога пројeкта, у складу са прецизираним смерницама за подносиоце предлога пројеката.

У складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења (“Службени гласник РС”, бр. 16/18) за спровођење овог поступка биће образована Конкурсна комисија у чијем саставу су представници општина Прешево, Бујановац и Медвеђа, представник Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, представници Службе Координационог тела.

Средства за програме и пројекте по овом програму, које реализује Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа (у даљем тексту Служба Координационог тела), предвиђена су Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС“, број  95/18), у члану 8. став 2. у оквиру раздела 3 Глава 3.12 Функција 110, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама.

Oвим конкурсом биће распоређено 2.500.000,00 динара.

Максималан износ за који организација може да конкурише је 350.000,00 динара.

Критеријуми за оцењивање предлога пројеката:

 1. Јасно описан циљ и предуслови реализације пројекта – 0 - 15 бодова
 2. Усклађеност предлога пројекта са циљевима конкурса – 0 – 15 бодова
 3. Јасно описане активности пројекта – 0 – 10 бодова
 4. Јасно састављен предлог пројекта – 0 - 10 бодова
 5. Јасно описани могући ризици и мере за њихово превазилажење – 0 - 10 бодова
 6. Јасно описане циљне групе – 0 - 5 бодова
 7. Јасно описани, конкретни и мерљиви резултати пројекта – 0 – 10 бодова
 8. Број учесника – 0 – 10 бодова
 9. Јасно састављен буџет у складу са активностима пројекта – 0 – 5 бодова
 10. Капацитети (технички и људски) подносиоца пројекaта за реализацију пројектних активности – 0 – 10 бодова

Сваком предлогу пројекта комисија за процену предлога пројеката доделиће одређен број бодова од укупних 100 на основу чега ће бити сачињена ранг листа пројеката.

Подносиоцима пријава средства неће бити додељена уколико су:

 1. пред банкротом, ако је рачун организације у блокади, у стечају или у ликвидацији;
 2. осуђивана за непрофесионално понашање и уколико је против њих донета правоснажна пресуда у последње 2 године;
 3. предали предлог пројекта и пратећу пројектну документацију по истеку рока назначеног у конкурсу;
 4. предали предлог пројекта на погрешном обрасцу;
 5. предали ручно попуњен образац;
 6. предали непотписан и непечатиран предлог пројекта;
 7. нису доставиле документацију назначену у тексту конкурса и смерницама;
 8. нису уписана у регистар надлежног органа и своје статутарне циљеве не остварују у једној од области у којима се реализују програми и пројекти са циљевима наведеним у овом конкурсу;
 9. послали предлог пројекта који тематски не одговара условима конкурса;
 10. којима је истекао рок за реализацију пројекта а нису доставили извештаје о реализацији пројекта (уколико су већ реализовали пројекат који је финансирала Служба Координационог тела).

Пријаву на конкурс чине:

(а) Основна документација:

 • Комплетно попуњен, потписан и печатиран образац предлога пројекта (не сме бити попуњен ручно);
 • Образац буџета пројекта, потписан и печатиран (не сме бити попуњен ручно);
 • Фотокопија оснивачког акта (одлуке, уговора и сл) и Статута подносиоца пријаве;
 • Фотокопија оснивачког акта и статута сваког партнера на пројекту (уколико постоји);
 • Биланс стања, односно финансијски извештај организације, који потписује и печатира одговорно лице за 2018. годину;
 • Биланс успеха који потписује и печатира одговорно лице за 2018. годину;
 • Биографије предложеног пројектног тима;
 • ПИБ и матични број сваке партнерске организације (уколико постоји);
 • Изјава подносиоца пројекта да ће додељена средства бити наменски утрошена -потписана и печатирана (скенирана или копирана изјава подносиоца неће бити прихваћена);
 • Изјава сваког партнера на пројекту (уколико партнер постоји) потписана и печатирана (скенирана и копирана изјава неће бити прихваћена);
 • Меморандум о сарадњи између носиоца пројекта и партнера (уколико постоји партнер на пројекту), копиран или скениран меморандум неће бити прихваћен.

(б) Обавезна пратећа документација :

 • Изјава о непостојању сукоба интереса;
 • Изјава о непостојању сукоба интереса сваке партнерске организације (уколико постоји партнерство);
 • Изјава да средства за реализацију одобреног програма нису обезбеђена на други начин;
 • Интерни акт о антикорупцијској политици.

Пријава мора садржати основну и обавезну пратећу документацију. Пријава у којој недостаје основна документација биће сматрана непотпуном и као таква неће бити бодована.

Подносиоци пријава предлоге пројеката попуњавају на српском језику. Пријаве у којима је документација написана руком неће бити разматране. Неће бити разматрани ни предлози пројеката написани на погрешном обрасцу.

Удружење може да конкурише са највише једним предлогом пројекта.

Подносиоци пријава могу да реализују пројекат са партнерским организацијама, о чему су дужни да доставе потписану и печатирану изјаву, како је предвиђено текстом конкурса. Партнери подносиоца пријаве могу да учествују у писању и реализацији пројекта и у трошковима реализације пројекта. Подносилац пројекта и партнер на пројекту закључују меморандум о сарадњи који достављају Служби Координационог тела са осталом конкурсном документацијом. Подносилац пријаве је водећа организација која, у случају одабира пројекта, потписује уговор са Службом Координационог тела.

Пројекти који неће бити финансирани:

 1. Спонзорства за учествовање на скуповима у земљи и иностранству;
 2. Стипендије за студирање или обуку;
 3. Ретроактивно финансирање пројеката чија је реализација у току или чије је извођење окончано;
 4. Пројекти институција и организација које нису регистроване као удружење;
 5. Пројекти који доносе профит;
 6. Пројекти који својим садржајем  подстичу насиље;
 7. Пројекти религијског садржаја;
 8. Пројекти медијских кућа;
 9. Пројекти спортских организација и шаховских клубова;
 10. Избори за мис, модне ревије и сличне активности.

Приоритет ће имати пројекти:

 1. Који промовишу интеркултуралност;
 2. Који промовишу ЕУ вредности и процесе прикључивања Републике Србије Европској унији;
 3. Који имају обезбеђено суфинасирање и чија ће се реализација спроводити кроз партнерство са другим удружењима, локалним самоуправама, међународоним организацијама, приватним сектором;
 4. Који обухватају већи број корисника;
 5. Који су усмерени на пројекте оснаживања улоге младих у Прешеву, Бујановцу и Медвеђи;
 6. Пројекти који ће дати конкретне, видљиве и мерљиве резултате;
 7. Који подстичу развој различитих културних израза.

Трајање пројекта може бити максимално до 20.12.2019.

Под трошковима који се сматрају прихватљивим овај конкурс подразумева:

 • Да буду неопходни за реализацију пројекта и пројектних активности;
 • Да буду стварни трошкови подносиоца пријаве, односно партнерске организације током реализације пројекта, буду проверљиви и документовани оригиналном документацијом;
 • Да буду усмерени на хонораре лица ангажованих на реализацији пројекта (трошкови хонорара не смеју да премашују 25 % од укупног буџета пројекта);
 • Да буду усмерени на остваривање активности предвиђених предлогом пројекта;

Трошкови се морају евидентирати на рачунима који гласе на корисника средстава и који су предвиђени буџетом пројекта.

Важна напомена: приликом састављања буџета пројекта организација је дужна да урачуна трошкове обавезне ревизије који не смеју да износе више од 3 (три) процента укупног буџета.

Под трошковима који се сматрају неприхватљивим за овај конкурс подразумева:

 • трошкови плата стално запослених;
 • покривање губитака или дуговања;
 • пристигле пасивне камате;
 • куповина земље или зграда;
 • плаћање истих лица по различитом основу у оквиру реализације једног пројекта;
 • дневнице (по потреби укључити их у предвиђене накнаде за обављање предвиђеног посла);
 • појединачна спонзорства за учешће на радионицама, семинарима, конференцијама, конгресима;
 • појединачне стипендије за студије или курсеве;
 • чланарине;
 • коришћење службеног возила за свакодневни посао током трајања пројекта;
 • плаћање услуге превоза такси возилом где постоји јавни градски и међуградски превоз;
 • куповина музичке, компјутерске и друге опреме (рачунари, фотоапарати, штампачи, мали електрични уређаји, тастатуре, меморије и др.);
 • куповина алкохолних и енергетских напитака, дуванских производа и других психоактивних супстанци;
 • узимање у закуп телефонских бројева и опреме од другог лица;
 • хемијска средства и инвентар за одржавање хигијене осим уколико су у директној вези с циљевима програма или пројекта;
 • трошкови који нису у директној вези с циљевима програма или пројекта;
 • ставке које се већ финансирају из других извора.

Пројекти се морају реализовати на подручју општина Прешево, Бујановац и Медвеђа.

Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа подржава пројекте који уводе нове и креативне методологије и приступе.

Конкурс је јаван и објављује се на интернет презентацији Координационог тела www.kt.gov.rs. и на порталу e-Uprava.

Конкурсна документација и смернице за подносиоце предлога пројеката биће доступни на интернет страници Координационог тела, на адреси www.kt.gov.rs и на порталу e-Uprava.

Благовременом пријавом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до наведеног времена (печат поште), без обзира на датум приспећа или предата Служби Координационог тела у Београду до истека поменутог рока.

Пријава која не садржи документацију која је прописана овим конкурсом сматра се непотпуном.

Списак одобрених пројеката биће објављен на интернет презентацији Координационог тела www.kt.gov.rs. и на порталу e-Uprava.

Конкурсна комисија ће утврдити Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката у року до 60 дана, од дана истека рока за подношење пријава. Одлука о избору предлога пројекaта који ће бити финасирани из опредељених средстава биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношења приговора. Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од 3 радна дана од дана објављивања листе. Сви подносиоци пријава имају право на подношење приговора у року од 8 дана од дана објављивања листе о избору предлога пројеката. Одлуку о приговору доноси надлежни орган у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Сви подносиоци предлога пројеката којима се одобри коришћење средстава, након предлога комисије и одлуке в. д. директорке о додели средстава, биће у обавези да потпишу уговор са Службом Координационог тела којим ће бити прецизно утврђена права, обавезе и одговорности уговорних страна, начин реализације пројекта и начин извештавања о утрошеним средствима.

Пријавa на конкурс се доставља у запечаћеној коверти. Доставља се један потписан и печатиран оригинал и једна копија свих докумената. Пријаве за конкурс доставити поштом или лично на адресу Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа, Булевар Михајла Пупина 2, 11000 Београд, најкасније до 28. јуна 2019. На коверти обавезно написати назив подносиоца пријаве, адресу подносиоца пријаве и назив пројекта са напоменом:

ЗА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА - НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ИСТЕКА РОКА ЗА КОНКУРИСАЊЕ.

Пријаве послате факсом, скениране или електронском поштом неће бити разматране. Неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене.

За сва додатна питања заинтересовани могу да се обрате електронском поштом на адресе: goran.gavrilovic@kt.gov.rs, milutin.jovanovic@kt.gov.rs

РОК ЗА ПРИЈАВУ: НАЈКАСНИЈЕ ДО 28. ЈУНА 2019.

 

Dokumentet për shkarkim: