Arkiva e lajmeve
                   

COPYRIGHT - TË DREJTAT E AUTORIT

11. shkurt 2009.


Përmbajtja e tërësishme e autorit, në të cilën hyn materialet grafike, tekstuale, programore dhe materialet tjera, ndodhen nën mbrojtjen e Ligjit për Drejtat e Autorit dhe të drejtat e përafërta. Në rast se doni të postoni ndonjë përmbajtje nga web faqja e Trupit Koordinues, pa dallim se për të cilat mediume bëhet fjalë (elektronike, të shtypit, apo të internetit), patjetër duhet që të siguroni aprovim paraprak me shkrim nga Trupi Koordinues. Përdorimi i pautorizuar llogaritet si shkelje e drejtave autoriale të Trupit Koordinues dhe si pasojë mund të paraqitet padi gjyqësore. Disa informacione nga ëeb faqja e Trupit Koordinues mund të tranformohen me një kusht që haptas të përmendet, në formë të përshtatshme, që informacioni është marrë nga web faqja http://www.kt.gov.rs dhe detyrimi për të respektuar Ligjin për të Drejtat e Autorit dhe të drejtat e përafërta.