Arkiva e lajmeve
                   

„UNIONI I PARLAMENTIT TË NXËNËSVE NË PROMOVIMIN E TË DREJTAVE TË NJERIUT“

27. maj 2013.

Projekti “unioni i parlametit të nxënësve në promovimin e të drejtave të njeriut” e realizon Qendra e edukimit nga Leskovci në rrethin e Jabllanicës dhe Pçinjës, në komunën e Leskovcit, Vllasotincës, Lebanit, Bojnikit, Medvegjës, Crna Travës, Vranjës, Vlladiçki Hanit, Surdulicës, Bosilegradit, Trgovishtës, Bujanocit dhe Preshvës, i cili zgjat 12 muaj.

Qëllimi i përgjithshëm i projektit ka rolin e ngritjes së kapaciteteve të shoqris civile në promovimin e të drejtave të njeriut në përmjet fuqëzimit të stimulimit nga inicijativa e të rinjëve për të promovuar përfshirjen dhe përmisimin e inicijativave për zhvillimin e pluralizmit. Qellimin e grupit e përbejnë përfaqsuesit e 20 nxënësve të parlamentit të shkollës së mesme nga rrethi i Jabllanicës dhe Pçinjës, përfaqësuesit e pakicave, personave LGBT dhe personat me aftësi të kufizuar në mesin e popullatës së shkollës së mesme. Përveç nxënësve, aktivitetet e projektit lidhen me punën e mësuesve të cilët janë përgjegjës për koordinimin e punës së parlamenteve të nxënësve në shkollat ​​e synuara në rajon.

 Përfituesit përfundimtarë janë të gjithë nxënësit e shkollave të mesme në Serbinë jugore (rreth 18,000 në rrethin e Jabllanica dhe Pçinjës), njerëzit LGBT dhe iniciativat e tyre, personat me aftësi të kufizuar (PAK), përfaqësues të grupeve të pakicave të ndryshme fetare dhe organizatave / shoqatave të ndryshme. Përfitues kryesor i këtij projekti do të jetë bordi i shkollës për rrethin e Jabllanicës dhe Pçinjës, Ministria e Arsimit, organizata të ndryshme rinore formale dhe joformale, mediat lokale dhe audienca e tyre në të dy rrethet.

Grupi i parë i aktiviteteve fillon zhvillimin e një programi trajnimi për anëtarët e Parlamentit për aktivitetet edukues të nxënësve për të promovuar të drejtat e njeriut dhe për të parandaluar të gjitha format e diskriminimit në shkolla. Brenda këtij grupi të aktiviteteve të planifikuara për të organizuar seminare trajnime për parandalimin e diskriminimit dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut për mësuesit (UP koordinatorët), të cilët do të bëhen anëtarët e ekipit për promovimin dhe monitorimin e të drejtave të njeriut – ekipet e (P & M). Përveç kësaj, plani është organizimi i punëtorive trajnuese për parandalimin e diskriminimit dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut për nxënësit, anëtarët e ekipeve shkollore për promovimin dhe monitorimin e të drejtave të njeriut në shkolla.

Zbatimi i këtyre aktiviteteve do të jetë kapaciteti i zgjeruar i parlamentit të nxënësve  në të dyja rajonet për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe luftën kundër diskriminimit ndaj pakicave, njerëzit me aftësi të kufizuara, personat e zhvendosur brenda vendit (PZHBV), personave LGBT brenda popullatës shkollore.

Grupi i dytë i aktiviteteve, e cila do të fillojë organizimin e takimit të punës "Librarinë e gjallë" nga plani i ekipeve P & M në të gjitha shkollat ​​e synuara, atëherë organizata "Forumi Teatër" punëtoria për ekipet P & M  e edukuesve dhe organizimin e tryezave të rrumbullakëta debatit  shkollor mbi mbrojtjen e të drejtave të njeriut, pozita e re e parlametit të nxënësve, e cila do të njihet edhe nga grupet e cenueshme, si force e tillë që të mbrojë dhe garantojë plotësimin e të drejtave themelore të njeriut në grupet e cenueshme nëpër shkolla.

Grupi i tretë i aktiviteteve do të përbëhet nga zhvillimin dhe adoptimi i "Planit të Veprimit për promovimin e të drejtave të njeriut", nga parlamentet e nxënësve, si dhe nga ekipet e organizatës, për të luftuar diskriminimin në të gjitha komunat e synuara.

Rezultatet afatgjate të këtyre veprimeve do të rrisë ndikimin e parlamenteve të nxënësve në shkollat ​​për marrjen e vendimeve në lidhje me mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe luftën kundër  diskriminimit.Gjithsej, ky projekt është një qendër arsimore për ti ja vendosur vetes një qëllim për të forcuar rolin e parlamenteve të nxënësve në jug të Serbisë, në mënyrë që të jetë i dukshum rasti i ndonjë shkelje të të drejtave e grupeve të cenueshme në shkollat ​​e mesme dhe për të nisur një model për të kujdesur.

Vlera e kontratës së këtij projekti është 49,940.00 euro dhe Delegacioni i BE-së në Serbi merr pjesë në projekt me 47.300 euro.

Burimi: Qendra Arsimore Leskovac