Arkiva e lajmeve
                   

TRAJNIMI PËR PËRCJELLJEN E BUXHETIT LOKAL(AFATI: 14 NËNTOR 2019)

8. nëntor 2019.

Qendra e Burimeve për Organizatat e Shoqërisë Civile në Serbi shpall një thirrje për trajnim "Mbikëqyrja Civile e Financave Publike", e cila do të drejtohet nga përfaqësuesit e Shoqatës Rinore në Beçej.

Trajnimi do të zgjasë për dy ditë dhe do të mbahet nga 19 deri më 21 nëntor 2019 në Megjavnik.

Qëllimi i trajnimit është të fuqizojë organizatat e shoqërisë civile për të monitoruar dhe të marrin pjesë në procesin e buxhetit lokal.

Trajnimi siguron njohuri themelore mbi financat publike, procesin e buxhetit dhe mundësinë e përdorimit të informacionit me rëndësi publike, dhe do të drejtohet nga trajnerë të Shoqatës Rinore në Beçej me përvojë vjetore në fushën e monitorimit të financave publike në nivelin lokal.

Nëse dëshironi:

- të njiheni me sistemin lokal të financave publike

- të fitojë njohuri praktike për qasje të lirë në informacione me rëndësi publike

- të njihen me funksionimin e buxheteve të qeverisjes vendore në praktikë

- Mësoni si të monitoroni ekzekutimin e buxhetit lokal

Ky është trajnimi i duhur për ju!

Ju mund të aplikoni për të marrë pjesë në trajnim duke plotësuar formularin e aplikimit, i cili është në dispozicion në https://gradjanske.civicatalyst.org/nadzor_finansija_bum, deri më 14 nëntor 2019.

Deri në 15 përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile (një të zgjedhur secila) pritet të marrin pjesë në trajnim.

Organizatori i trajnimit mbulon shpenzimet e transportit dhe akomodimit. Transporti kthehet në shumën e biletës së kthimit pas dorëzimit të biletës kthyese origjinale, ose në shumën e kostos së biletës me konfirmim nga stacioni i autobusit.

Për çdo pyetje shtesë, ju lutemi kontaktoni office@bum-becej.org

Resource Center është një projekt i mbështetur nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga një bashkësi organizatash që udhëheqin Nismat e Qytetarëve.

Burimi: Resource Center për Organizimin e Shoqërive Civile në Serbi dhe Trupi Koordinues