Arkiva e lajmeve
                   

TRAJNIMI NË FUSHËN E BUXHETIT PËRGJEGJËS GJINOR (AFATI: 15 JANAR 2020)

5. dhjetor 2019.

Rrjeti i Mbikëqyrjes së Buxhetit Gjinor (GBWN) ka lëshuar një ftesë për organizatat e shoqërisë civile që të aplikojnë për trajnim bazë dhe të avansuar në buxhetimin gjinor, që do të organizohet në bazë të projektit The Gender Budget Watchdog Network (GBWN).

Organizatat e shoqërisë civile që marrin pjesë në trajnimet e lartpërmendura gjithashtu do të jenë në gjendje të aplikojnë për grante kërkimore dhe raporte mbi zbatimin e buxhetimit gjinor dhe analizës së buxhetit gjinor ose politikave buxhetore, me mbështetjen e duhur nga ekspertë në fushën e buxhetimit gjinor.

GBWN në mënyrë specifike bën thirrje për trajnime për organizatat e grave - organizata që promovojnë dhe mbrojnë të drejtat e grave, avokim në terren, si dhe me ata që punojnë drejtpërdrejt me gra nga grupe të cenueshme, siç janë gratë rurale, njerëzit me aftësi të kufizuara, të varfërit , pakicat seksuale, etj .; Organizatat “Think - Tank”, veçanërisht ato që lidhen me procesin e pranimit në BE - reformat në arsim, në fushën e kujdesit, politikat e të rinjve, administratën publike, etj., Si dhe organizatat e shoqërisë civile, puna e të cilave lidhet me financat publike (buxheti ose prokurimi publik) ) - d.m.th., që kanë të bëjnë me financat publike, monitorimin buxhetor dhe politikave buxhetore, dhe mbikëqyrjen e prokurimit publik.

Informacione shtesë rreth trajnimeve dhe formularit aplikues i keni në  http://media.genderhub.org.rs/2019/11/Poziv-za-prijave.pdf

Burimi: Iniciativat Qytetare dhe Trupi Koordinues