Arkiva e lajmeve
                   

SHËRBIMI NACIONAL PËR PUNËSIM SHPALLË 13 FTESA/KONKURSE PUBLIKE PËR VITIN 2023

20. shkurt 2023.

Medvegjë - Beograd - Shërbimi Kombëtar i Punësimit shpalli 13 thirrje/konkurse publike.

Ashtu si vitet e kaluara, theksi do të vihet tek kategoritë e personave më të vështirë për t'u punësuar, ku përfshihen: të rinjtë nën 30 vjeç, pa arsim të mesëm të përfunduar, mbi 50 vjeç, romët, persona me aftësi të kufizuara, të papunët me afat, përfituesit e asistencës sociale në para dhe personat me status tepricë  të punësuar.

Shumica e tenderëve publikë do të jenë të hapur deri më 30 nëntor 2023, ndërsa afati i fundit për dorëzimin e kërkesave për masat e destinuara për personat me aftësi të kufizuar është 31 dhjetor 2023.

Thirrja publike për ndarjen e subvencioneve për vetëpunësim do të jetë e hapur deri më 10 prill 2023, afati për paraqitjen e aplikacioneve nga kontraktorët potencialë të punëve publike skadon më 27 mars 2023, ndërsa thirrja publike për pjesëmarrje në financimin e masave trajnuese për nevojat e punëdhënësit për punëmarrësin është në dispozicion deri më 31 tetor 2023.

Kërkesat paraqiten pranë njësive organizative kompetente të shërbimit kombëtar të punësimit, sipas vendit të punës së personit ose selisë së punëdhënësit.

Të gjitha informacionet për pjesëmarrje në masat aktive të politikës së punësimit, mbështetjen e nevojshme, paraqitjen e kërkesave sipas thirrjeve publike aktuale do të jenë të disponueshme në faqen e internetit www.nsz.gov.rs.

Burimi: Radio Medvegja dhe Shërbimi i Trupit Koordinues