Arkiva e lajmeve
                   

RANG LISTA PRELEMINARE PËR NXËNËSIT NË TERRITORIN E KOMUNAVE PRESHEVË, BUJANOC DHE MEDVEGJË TË CILËT KANË PARAQITUR LUTJET NË KONKURSIN PËR NDARJEN E BURSAVE NXËNËSVE TË SHKOLAVE TË MESME PËR VITIN SHKOLLOR 2017/2018

26. shtator 2017.

Komisioni i Shërbimit të Trupit Koordinues i Qeverisë së Republikës së Serbisë për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë, për ndarjen e bursave për nxënësit e shkollave të mesme për vitin shkollor 2017/2018, në bazë të procesverbalit 100 numër 67-00-00001-13/2017-01, prej 26.09.2017 dhe mjeteve të disponueshme finansiare shpallë rang listën preleminare të nxënësve për marrjen e bursave.

Shkarko dokumenti:

Rang lista preleminare (pdf)

Ankesat për rang listën përfundimtare të kandidatëve mund të dorëzohen Shërbimit të Trupit Koordinues në të njejtën mënyrë si lutjet për ndarjen e bursave, më së voni në afat prej tetë ditësh nga dita e shpallja së rang listës preleminare. Ankesa duhet të jetë e arsyeshme dhe me të duhet të dorëzohet dokumentacioni i përshtatëshëm dëshmues. Ankesa e cila është e pa arsyeshme ose nëse me të nuk është dorëzuar dokumentacioni i duhur  nuk do të shqyrtohet. Komisioni për bursat e nxënësve të shkollave të mesme do të shqyrtojë ankesat dhe të përcaktojë rang listën përfundimtare të kandidatëve.

Rang lista përfundimtare dhe lista e kandidatëve me kopjet e kontratës, Shërbimi i Trupit Koordinues do të përpiloj dhe do t`i dorëzoj shkollave në afat prej tetë ditësh nga përfundimi i afatit për ankesa të rang listës.

Burimi: Trupi Koordinues i Qeverisë së Republikës së Serbisë