Arkiva e lajmeve
                   

PROGRAMI I INKURAJIMIT TË ZHVILLIMIT TË SIPËRMARRËSISË PËRMES NDIHMËS FINANCIARE PËR FILLESTARË NË BIZNES NË VITIN 2019

28. mars 2019.

Programi i inkurajimit të zhvillimit të ndërmarrësisë nëpërmjet mbështetjes financiare për fillestarët në biznes në vitin 2019, realizohet nga Ministria e Ekonomisë, në bashkëpunim me Fondin e Zhvillimit të Republikës së Serbisë.

  Objektivat e programit janë: mbështetja për fillestarët për fillimin e biznesit të pavarur përmes krijimit të subjekteve të reja të biznesit, inkurajimin e punësimit dhe mbështetjen e sipërmarrjes së grave, të rinjve dhe sipërmarrjes sociale.

Të drejtë për të aplikuar në Ftesën Publike kanë sipërmarrësit, mikro dhe kompanitë e vogla, të regjistruara në Agjencinë e Regjistrimit të Biznesit jo më vonë se në 2018.

Grantet e përgjithshme në dispozicion për realizimin e këtij programi janë 200,000,000.00 dinarë. Fondet e përcaktuara të Fondit për Kreditimin e subjekteve afariste në kuadër të këtij programi janë 466.666.666,67 dinarë.

Investimet që mund të financohen nga ky Program përfshijnë:

- ndërtimin/ rindërtimi / adaptimi / rehabilitimi / mirëmbajtja e investimeve të hapësirës afariste ose prodhuese;

- blerjen e pajisjeve (të reja ose të përdorura, jo më të vjetër se pesë vjet);

- kapital i përhershëm pune, i cili mund të marrë pjesë deri në 20% në strukturën e investimit total.

Aplikacioni i plotësuar për kredin e start-up dhe kërkesa për aplikimin e granteve, si dhe dokumentacionin shoqërues, i dorëzohen Fondit në adresat e mëposhtme: Bulevar Nemanjica 14a, Nish dhe Knez Mihailova 14, Beograd.

Thirrja publike është e hapur derisa fondet në dispozicion të jenë shpenzuar, më së voni deri më 31.12.2019.

Informacion shtesë mbi konkursin dhe dokumentet mbështetëse janë në dispozicion

Informacionet shtesë dhe dokumentacioni përcjellës janë të qasura në http://ëëë.centarzarazvoj.org/vest.php?id=774&oblast=konkursi

Burimi: Qendra për Zhvillimin e Rrethit të Jabllanicës dhe Trupi Koordinues