Arkiva e lajmeve
                   

Praktikantët në qeveritë lokale në Serbinë jugperëndimore dhe pjesëmarrësit në Programin e Praktikës Profesionale u trajnuan nga Shërbimi i Menaxhimit të Burimeve Njerëzore dhe Agjencia Kombëtare për Administratën Publike

25. mars 2022.

Beograd - Misioni i OSBE-së në Serbi, në bashkëpunim me institucionet shtetërore dhe qeveritë lokale nga Serbia jugperëndimore, po zbaton dy programe trajnimi dhe praktikash për të rinjtë. Pjesëmarrësit në këto programe, 16 prej tyre, morën pjesë në leksione të organizuara nga Shërbimi i Menaxhimit të Burimeve Njerëzore dhe Akademia Kombëtare e Administratës Publike.

Me atë rast, praktikantët u njohën me punën e SHMBN-ut dhe AKAP-së, mblodhën informacione për aftësimin e mëtutjeshëm dhe mundësitë e punësimit në organet e administratës shtetërore.

Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit ka organizuar trajnim për ta me temën “Etika dhe integriteti i nënpunësve civilë”, dhe më pas praktikantët kanë ndjekur trajnimin me temë Planifikimi i projekteve.

Këto trajnime ofruan një mundësi që të rinjtë në zhvillim profesional të njihen më mirë me parimet etike, të kuptojnë rregulloret dhe të mësojnë se çfarë është sjellje e pranueshme në autoritetet publike. Në të njëjtën kohë, praktikantët praktikonin reagimin në situata të rrezikshme dhe situata dilemash etike.

Në trajnimin e dytë, pjesëmarrësit e Programit të Praktikës Profesionale u njohën me planifikimin e projekteve, krijimin e ideve të projektit, aktivitetet zbatuese, planifikimin e burimeve dhe kostove, si dhe monitorimin dhe vlerësimin e projekteve.

Burimi: Trupi Koordinues