Arkiva e lajmeve
                   

PËRKRAHJA PËR FILLESTARËT NË BIZNES DHE SIPËRMARRJET EGZISTUESE PËR ZHVILLIM PËRMES BLERJES SË PAJISJEVE DHE VENDOSJEN E SHËRBIMEVE

29. maj 2019.

Projekti "Mbështetje e Mbretërisë së Norvegjisë në Zhvillimin e Ballkanit Perëndimor - Norvegjia për ju" ka shpallur thirrje publike për të mbështetur fillimin e bizneseve dhe kompanive ekzistuese të zhvillimit përmes prokurimit të pajisjeve dhe vendosjes së shërbimeve.

Qëllimi i thirrjes është të kontribuojë në një zhvillim më të balancuar socio-ekonomik në Serbi duke rritur mundësitë e punësimit dhe duke mbështetur kohezionin social në zonat më pak të zhvilluara.

Rezultati i pritur i projektit është hapja e të paktën 70 vendeve të punës përmes përmirësimit të biznesit të ndërmarrjeve ekzistuese dhe krijimit të subjekteve të reja të biznesit.

Fillestarët në biznes dhe kompanitë ekzistuese nga 91 vetëqeverisje lokale të mbuluara nga projekti, përfshirë komunat e Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës, mund të aplikojnë për konkurrim.

Buxheti i përgjithshëm i thirrjeve është 798,000 dollarë.

Të gjitha projektet që marrin mbështetje financiare do të zgjasin jo më shumë se 12 muaj.

Informacione të detajuara të thirrjes dhe formularit të aplikimit mund të gjeni në ëëë.norveskazavas.org.rs.

Ju lutemi dërgoni një formular të plotësuar dhe dokumentacionin shoqërues me 10 korrik 2019 në adresën rsoc.applications@unops.org

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë konkurs, dërgoni një kërkesë për sqarim jo më vonë se 26 qershor 2019. rsoc.cfp.clarifications@unops.org

Më shumë informacione në lidhje me konkursin janë në dispozicion në www.grantovi.com.

Burimi: Norvegjia për ju dhe Trupin Koordinues

 

homescontents