Arkiva e lajmeve
                   

MBËSHTETJA E PROJEKTIT PËR ZHVILLIMIN E SEKTORIT PRIVAT NË JUG DHE JUGPERENDIM TË SËRBISË

27. nëntor 2013.

Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nëpërmjet Misionit Amerikan agjensioni për zhvillim ndërkombëtarë (USAID) në Sërbi dhe Qeveria e Republikës së Sërbisë, nëpërmjet Agjencinit nacional për zhvillimin regjional dhe e akredituara Agjensioni për zhvillim regjional (Zllatibor, Kraljevë, Novi Pazar dhe Leskovcë), do të zbatojnë në periudhën e ardhshme Mbështetjen e projektit për zhvillimin e sektorit privat në jug dhe jugperendim të Sërbisë me qëllim të përparimit dhe zhvillimit të sektorit të ndërrmarjeve dhe ndërrmarsive të vogla dhe të mesme dhe rritjen e shitjes, promovimin e eksportit dhe krijim e vendeve të reja të punës në sektorët në vijim: agrobiznis, industri tekstile dhe të lehtë në 12 komuna në jug dhe jugperendim të Sërbisë (Vranjë, Leskovcë, Preshevë, Bujanoc, Medvegjë, Rashkë, Novi Pazar, Sjenic, Tutin, Priboj, Prijepole dhe Nova Varosh).  

Projekti do të ofroj ndihmë finasiare dhe jofinasiare ( në sektoret e miratuara më lartë të përmendura nëpër teritore) do të mbështetet zhvillimi:

- Subjektet e ndërmarrjeve ekzistuese (gjithsej 120 të selektuara do të kenë mbështetje në formë: trajnimi, këshilla, mentorim,  ndihmë për komapanit që janë të orientuara për eksportë përmes edukimit dhe pjesmarjes nëpër panaire ndërkombëtare;si dhe ofrime të ndryshme nëpërmjet formave ndihmë teknike – pejsazhit të biznisit në përpuethshmëri me kërkesat e standardeve të biznisit ndërkombëtar; dizajne të reja dhe përmbajtje; përpunimi dhe implementimi i softverave (programeve) të specializuar si dhe ngjajshëm).

Shoqatat dhe grupet (më së paku 4 shoqata/grupe do të mbështet nëpërmjet edukimit, ndihmë teknike, mjete të pa kthyeshme finasiare dhe paraqitja nëpër panaire ndërkombëtare)

- Sipërmarrjet e të rinjëve dhe sipërmarrjet e grave nëpërmjet gjithëpërfshirjes mbështetje për nisjen e punës, në forma të: trajnim për shkruarjen e biznis planit, gara dhe mjete të pakthyeshme finasiare për idetë më të mira për punë dhe trajnime shtesë, këshilla dhe mentorime për subjektet e ndërrmarjeve të sapoformuara.   

Nësë jeni një sipërrmarës ose një ndërmarrje e vogël apo e mesme dhe dëshironi të përparoni biznesin tuaj, me theks në zgjerimin e mundësive për eksport!

Nëse e shihni mundësinë për zhvillimin në lidhje me shoqata apo grupe!

Nëse jeni të rinjë dhe keni frymë ndërmarrësie ose jeni grua me ide për punë ku ju duhet ndihmë për të filluar ose përparuar punën tuaj!

Për informata më të hollësishmë rreth mbështetjes në periudhat e ardhëshme që mundë ta keni lajmrohuni përkatës agjencionit regjional të akredituar për teritorin e juaj: Qendra për zhvillimin e rrethit të Jabllanicës dhe Pçinjës; Adresa Pana Gjukiqa 42, Leskovc;Tel: 016/315-0115; info@centarzarazvoj.org).  

Burim: Qendra për zhvillimin e rrethit të Pçinjës e Jabllanicës