Arkiva e lajmeve
                   

KONKURSI „SËBASHKU MË TË FORTË“(AFATI: 15.12.2018)

23. nëntor 2018.

Fondacioni Trag, në partneritet me Fondacionin Oak, ka mbështetur organizatat e grave dhe lëvizjet e grave në rajonin e Ballkanit Perëndimor për pothuajse katër vjet në luftën kundër dhunës kundër grave. Tani ata vendosën të thërrasin një konkurs ku ata do t'u jepnin atyre një zë për të vendosur se cilat iniciativa duhet të të mbështetet.

Me këtë thirrje, ata dëshirojnë të mbështesin grupet e grave, qofshin ato joformale ose shoqata, në realizimin e ideve të tyre në fushat e luftës kundër dhunës familjare dhe partnerit, trafikimit dhe shfrytëzimit, si dhe ndërtimin e një lëvizjeje të grave.

Vendimi për dhënien e donacioneve do të jetë pjesëmarrës, që nënkupton vlerësimin e ndërsjellë të ideve të projektit nga grupet dhe shoqatat që aplikojnë në konkurs. Ju vlerësoni idetë e projektit dhe duke u bazuar në vlerësimet tuaja do të vendosni se cilat iniciativa do të përkrahen.

Fondacioni përcjellës do të mbështesë së paku 10, dhe më së shumti 15 iniciativa, në një sasi maksimale individuale deri në 10,000 dollarë.

Formularët e plotësuar të aplikimit mund të dërgohen më së voni deri më 15 dhjetor në e-mail në adresën: prijave@tragfondacija.org, me një shënim Za konkurs Snazije zajedno.

Grupi/organizata juaj mund të dorëzojë vetëm një aplikacion për konkurrim. Ju mund të shkarkoni formularin e aplikimit në faqen e internetit të Fondacionit Trag.

Procesi i përzgjedhjes do të përfundojë jo më vonë se më 15 shkurt 2019.

Gjatë konkursit, nëse keni nevojë për ndonjë ndihmë ose dëshironi të konsultoheni me idenë tuaj, ju mund të caktoni takimin tuaj për konsultim përmes emailit në milena@tragfondacija.org.

Informata më të hollësishme mbi kushtet e konkurrencës dhe procesin e vendimmarrjes mund të shkarkohen në https://www.tragfondacija.org/media/Snaznije%20zajedno/Sna%C5%BEnije%20zajedno.pdf

Burimi: Trag Fondacioni dhe Trupi Koordinues