Arkiva e lajmeve
                   

KONKURSI PËR NDARJEN E MJETEVE TË PAKTHYESHME PËR FINANCIMIN E PËRPILIMIT TË DOKUMENTACIONIT PROJEKTUES DHE TEKNIK PËR RREGULLIMIN E INFRASTRUKTURËS KOMUNALE NË VENDBANIMET NËNSTANDARDE TË ROMËVE (AFATI: 5 MARS 2020)

14. shkurt 2020.

Konferenca e Përhershme e Qyteteve dhe Komunave (SCTM) ka shpallur thirrje për propozime për financimin e zhvillimit të dokumentacionit projekt-teknik për hartimin dhe ndërtimin e infrastrukturës komunale në vendbanimet nën standarde të romëve, përkatësisht:

- Furnizimi me ujë

- Ndriçimi publik

- Ujërat e zeza

- Parcelacionet dhe paraparcelacionet

me qëllim krijimin e një baze teknike për pajisjet infrastrukturore dhe rregullimin e vendbanimeve nën standarde rome në territorin e Republikës së Serbisë.

Kushtet e konkursit janë si më poshtë:

- Shuma totale e fondeve për këtë konkurs publik është 11,795,350.00 RSD

- Shuma e fondeve të alokuara për aplikim individual për financim nuk mund të kalojë shumën prej 1,072,305.00 dinarë.

- Njësia e vetëqeverisjes lokale (NJQV) nga territori i Republikës së Serbisë, e cila ka vendbanime nën standarde të romëve në territorin e saj, ka të drejtë të ndajë fonde; bashkitë e qytetit mund të aplikojnë për konkurs në partneritet me Qytetin Themelues

- Një aplikant (NJQV ose bashkia e qytetit) mund të aplikojë vetëm me një kërkesë për financim

- Deri në 50% të vlerës totale të Projektit lejohet të bashkëfinancojë zhvillimin e dokumentacionit teknik të projektit nga LVL.

Dokumentacioni i kërkuar përfshin:

- Aplikimi për konkurs paraqitet në KPQK në formularin e publikuar në faqen e internetit

http://www.skgo.org/konkursi

- Kërkesa për konkurs publik paraqitet nga njësia e vetëqeverisjes vendore (ose bashkia e qytetit) me shkrim në një formular të posaçëm

Afatet e aplikimit dhe metoda:

- Afati i fundit për paraqitjen e aplikimeve është: 5 mars 2020 (deri në 3 pasdite në rastin e dorëzimit personal).

- Aplikimet dorëzohen me postë ose direkt në:

 

Konferenca e përhershme e qyteteve dhe komunave

Makedonska 22/8, 11000 Beograd me shënimin

ПОДРШКА ЕУ ИНКЛУЗИЈИ РОМА

Fuqizimi i komuniteteve lokale për përfshirjen e romëve

"Aplikimi për thirrjen për propozime për zhvillimin e dizajnit dhe dokumentacionit teknik për ndërtimin e infrastrukturës së shërbimeve"

Personi i kontaktit për informacione të mëtutjeshme është Igor Mishçeviq, email: igor.miscevic@skgo.org.

Informacione të mëtejshme mbi konkursin, udhëzimet dhe formularin e aplikimit janë në dispozicion në http://www.skgo.org/konkursi/detaljno/227/konkurs-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-za-finansiranje-izrade-projektno-tehnicke-dokumentacije-za-uredjenje-i-izgradnju-komunalne-infrastrukture-u-romskim-podstandardnim-naseljima

Burimi: KPQK dhe Trupi Koordinues