Arkiva e lajmeve
                   

KONKURS PUBLIK PËR STIMULIMIN E FORMAVE TË NDRYSHME TË PUNËSIMIT, VETËPUNËSIMIT DHE SIPËRMARRËSISË SË TË RINJËVE

27. mars 2019.

Ministria e Rinisë dhe Sportit ka shpallur thirrje publike për stimulimin e formave të ndryshme të punësimit, vetëpunësimit dhe sipërmarrjes së të rinjve.

Qëllimi i konkursit është të përmirësojë punësueshmërinë dhe punësimin e femrave dhe mejshkujve të rinj përmes zbatimit të aktiviteteve të planifikuara nga Plani i Veprimit për zbatimin e Strategjisë Kombëtare të Rinisë për periudhën 2018-2020.

Në konkurs mund ta marrin pjesë shoqata e rinisë, shoqata për të rinjtë ose federatat e tyre, e cila është e regjistruar në Regjistrin Unik të shoqatave të rinisë, shoqatave për të rinjët dhe federatave të tyre.

Fondet në dispozicion për realizimin e programit ose projektit për arritjen e qëllimeve të këtij konkursi arrijnë në një total prej 70,000,000.00 dinarë. Nuk është e kufizuar shuma maksimale e fondeve për financim ose bashkëfinancim nga Ministria për një program ose projekt.

Programi ose projekti mund të zgjasë jo më shumë se shtatë muaj dhe më i gjati deri më 31 dhjetor 2019.

Programi ose projekti mund të zgjasë jo më shumë se shtatë muaj, dhe më së voni deri më 31 dhjetor 2019.

Aktivitetet e programeve ose projekteve mund të realizohen në territorin e një ose më shumë njësive të vetëqeverisjes lokale në Republikën e Serbisë, pavarësisht nga selia e bartësit ose projektit të programit.

Rezultatet dhe efektet e programeve ose projekteve duhet të jenë qartë të matshme, gjegjësisht rezultatet e programit ose projektit duhet të ofrojnë mekanizma të qëndrueshëm që nxisin punësimin dhe punësimin e të rinjve.

Konkursi është i hapur deri më 9 prill 2019.

Pyetjet në lidhje me procedurën e aplikimit mund të dërgohen nga të interesuarit në Ministri në adresën elektronike konkursi.omladina@mos.gov.rs ose në 011 / 311-33-19.

Informacione të mëtejshme rreth konkursit dhe dokumentacionin e konkursit mund t`i gjeni në

www.mos.gov.rs/vest/objavljeni-javni-konkursi-za-programe-i-projekte-od-javnog-interesa-u-oblastima-omladinskog-sektora3

Burimi: Ministria e Rinisë dhe Sportit dhe Trupi Koordinues