Arkiva e lajmeve
                   

KONKURS PËR NDARJEN E MJETEVE NGA FONDI BUXHETOR PËR PAKICA KOMBËTARE (AFATI 20.10.2017)

26. shtator 2017.

Ministria për Administratë Shtetërore dhe Vetqeverisje Lokale ka shpallur Konkurs për ndarjen e mjeteve nga Fondi Buxhetor për Pakica Kombëtare për realizimin e programit dhe projektit nga fusha e informimit në gjuhët e pakicave kombëtare.

Qëllimi i konkursit është qëndrueshmëria e mediave në gjuhët e pakicave kombëtare.

Mjetet e dedikuara për këtë konkurs janë 1.800.000,00 dinarë.

Të drejtë për pjesëmarrje në Konkurs kanë: institucionet, shoqëritë, fondacionet, shoqërit ekonomike dhe organizatat tjera themelues i të cilave janë këshillat nacional të pakicave; organizatat e shoqërive civile të regjistruara në regjistrin e duhur, qëllimet e të cilave realizohen në fushën e mbrojtjes dhe avansimit të drejtave dhe pozitës së pjesëtarëve të pakicave nacionale, të cilat kanë seli në territorin e Republikës së Serbisë dhe përdëllimet, fondacionet dhe konferencat  e universiteteve, përkatësisht akademitë e studimev e profesionale.

Paraqitjen me dokumentacionin e caktuar duhet të dërgohen më postë në këtë adresë: Ministria e Administratës Shtetërore dhe Vetqeverisjes Lokale, Birçaninova 6, 11000 Beograd, me shënimin: ZA KONKURS (NE OTVARATI) apo të dorëzohen personalisht (në zarf të mbyllur) në adresën e cekur, në shkrestore të ministrisë. Në një pjesë të zarfit duhet të shënohet emri i plotë i paraqitësit të këkresës. Paraqitjet të dërguara në secilin mënyrë tjetër (faks, postë elektronike dhe ejt) apo të dërguara në adresë tjetër nuk do të shqyrtohen.

KONKURSI ËSHTË HAPUR DERI 20.10.2017

Për më shumë inforamata rreth dokumentacionit të konkursit mund t`i gjeni në këtë adresë http://www.ljudskaprava.gov.rs/sr/node/22009

Burimi: Ministria e Administratës Shtetërore dhe Vetqeverisjes Lokale dhe Trupi Koordinues