Arkiva e lajmeve
                   

KONKURS PËR MJETET E PAKTHYESHME PËR BLERJEN E MAKINAVE BUJQËSORE (AFATI: 15 QERSHOR 2020)

28. maj 2020.

Ministria e Bujqësisë, përmes Drejtorisë për Pagesa Agrare, ka shpallur një thirrje publike për stimuj për blerjen e makinerive dhe pajisjeve për kultivimin e tokës, vjeljen dhe heqjen e të lashtave, mbrojtjen e bimëve dhe për mbledhjen e pemishteve të reja. Fermerët, përkatësisht bartësit e fermave bujqësore, mund të aplikojnë për konkursin, i cili është i hapur nga 1 deri në 15 qershor, dhe një maksimum prej 1.5 milion dinarë mund t'i jepet një përdoruesi.

“Të drejtë për stimujt ka aplikuesi, i cili ka realizuar plotësisht investimet për të cilat ai paraqet kërkesën në periudhën nga 1 janari i vitit 2020, dhe jo më vonë se dita e paraqitjes së kërkesës për ushtrimin e së drejtës së stimulimeve. Nxitjet përcaktohen në shumën prej 50% të vlerës së investimit të pranueshëm të realizuar të zvogëluar nga sasia e fondeve në emër të taksës së vlerës së shtuar, pra në shumën prej 65% të kësaj vlere në zonën me kushte të vështira pune në bujqësi ", thuhet në konkurs.

Kërkesa për ushtrimin e së drejtës për stimuj paraqitet përmes zyrës së organeve të administratës republike në Beograd, Rruga Nemanjina 22-26, ose me postë në adresën Bulevar kralja Aleksandra 84, 11050 Beograd - Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Menaxhimit të Ujërave, Administrata Agrare e Pagesave.

Për këtë qëllim janë destinuar 700 milion dinarë.

Informacione shtesë rreth konkursit mund të merren në numrat e telefonit 011/2607960, 011 / 2607961,011 / 3020100 dhe 011/3020101, çdo ditë pune nga 7.30-15.30 ose në faqen e internetit të Administratës së Pagesave Bujqësore ( http://uap.gov.rs/raspisan-javni-poziv-za-nabavku-masina-i-opreme-u-biljnoj-proizvodnji-podnosenje-zahteva-od-1-do-15-juna/). 

Burimi: Administrata për Pagesa Agrare dhe Trupi Koordinues