Arkiva e lajmeve
                   

KABINETI I MINISTRIT PA PORTOFOL TË NGARKUAR PËR INOVACIONE DHE ZHVILLIM TEKNOLOGJIK-PROGRAMI I PËRKRAHJES NË RRITJEN E KAPACITETEVE INOVATIVE TË VETQEVERISJES LOKALE (AFATI: 31 DHJETOR 2019)

25. tetor 2019.

Kabineti i ministrit pa një portofol përgjegjës për inovacionin dhe zhvillimin teknologjik ka shpallur një konkurs publik për dhënien e granteve në kuadër të Programit për Mbështetjen e Kapacitetit të Inovacionit të Njësive të Vetëqeverisjes Lokale në Republikën e Serbisë.

Fondet kanë për qëllim zbatimin e projekteve që zbatojnë teknologji dhe modele të reja brenda konceptit të "qyteteve të zgjuar dhe të sigurt" që do të bëjnë jetën e banorëve në qytete dhe komunat në Republikën e Serbisë që do të bëjnë më të sigurt, më të thjeshtë dhe më të lirë dhe i bëjnë qytetet dhe komunat gjithëpërfshirëse, efikase dhe të qëndrueshme

Qëllimi i përgjithshëm i Programit është të përmirësojë sistematikisht kapacitetet e inovacionit të qyteteve dhe komunave përmes një qasje gjithëpërfshirëse ndaj transformimit dixhital të shërbimeve publike, ekonomike dhe shoqërore, e cila duhet të mundësojë përdorim të qëndrueshëm, më efikas të burimeve, një qëndrim të përgjegjshëm ndaj mjedisit dhe rritjen e cilësisë së jetës së të gjithë qytetarëve.

Shuma maksimale për projekt të aprovuar është 40,000,000.00 RSD.

E drejta për të përdorur një grant i është dhënë një njësie të qeverisjes vendore që:

1) plotëson kushtet e përcaktuara nga ky program,

2) Bashkangjitni një studim që parashikon zbatimin e një projekti që kontribuon në përmbushjen e objektivave të përcaktuara nga Programi.

Njësia e vetëqeverisjes lokale mund të paraqesë një kërkesë për konkurs publik. Aplikimi për konkurs nuk mund të paraqitet bashkërisht nga disa njësi të qeverisjes vendore.

Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është deri në zbatimin e fondeve të përcaktuara nga Programi, pra 31 dhjetor 2019.

Informacione të mëtejshme mbi konkursin janë në dispozicion në

https://inovacije.gov.rs/programi/program-podrske-podizanju-inovacionih-kapaciteta-jedinica-lokalne-samouprave-na-teritoriji-republike-srbije/

Burimi: Kabineti i ministrit pa një portofol përgjegjës për inovacionin dhe zhvillimin teknologjik dhe Trupi Koordinues