Arkiva e lajmeve
                   

JANË HAPUR THIRRJET NË KUADËR TË PROGRAMIT „E DREJTA, QYTETËRIA DHE BARAZIA“ (RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP – REC PROGRAM)

31. tetor 2018.

Programi i Unionit Europian Të drejtat, barazia dhe shtetësia (Rights, Equality and Citizenship – REC програм)  është një instrument i Bashkimit Evropian synon nxitjen, mbrojtjen dhe zbatimin e të drejtave që sigurojnë barazinë e qytetarëve të garantuara me Traktatit për Funksionimin e Bashkimit Europian, Traktatit mbi Unionin Europian, Kartës së të Drejtave Themelore të Bashkimit Evropian dhe konventat ndërkombëtare për të drejtat e njeriut.

Marrëveshja për qasje në programin e Unionit Europian "Të drejtat, barazia dhe shtetësia", të cilat nënshkruan ministri i Punës, Punësimit, Çështjeve Sociale dhe Veterane, Zoran Gjorgjeviq, ka nënshkruar me shefin e Delegacionit të BE-së në Serbi dhe Ambasadori Sam Fabricius, i ka mundësuar Republika e Serbisë të bashkohet Programit REC.

Më qasjen në këtë instrument të BE-së, nëpërmjet zbatimit të projekteve që do të financohen nëpërmjet këtij programi, për të mundësuar zbatimin më të mirë të ligjit nga ana e Republikës së Serbisë të miratuar në periudhën e mëparshme, siç kërkohet nga BE-ja. Përveç kësaj, pjesëmarrja në këtë program do të ofrojë përvojën e nevojshme nga BE në mënyrë të plotë harmonizimin e legjislacionit dhe praktikave me legjislacionin dhe praktikën në shtetet anëtare të Bashkimit Evropian.

Qëllimet e këtij programi, të cilat janë të rëndësishme për Republikën e Serbisë, janë:

• Inkurajimi i zbatimit efektiv të parimit të ndalimit të diskriminimit në bazë të gjinisë, origjinës racore ose etnike, fesë ose besimit, aftësisë së kufizuar, moshës ose orientimit seksual, duke respektuar parimin të ndalimit të diskriminimit;

• parandalimin dhe luftimin e racizmit, ksenofobisë, homofobisë dhe formave të tjera të intolerancës;

• Inkurajimi dhe mbrojtja e të drejtave të personave me aftësi të kufizuara;

• Promovimi i barazisë së grave dhe burrave dhe integrimi i parimeve të barazisë gjinore;

• parandalimin dhe luftimin e të gjitha formave të dhunës kundër fëmijëve, të rinjve dhe grave, si dhe dhunës kundër grupeve të tjera në rrezik të dhunës në marrëdhënie të ngushta dhe mbrojtjen e viktimave nga kjo dhunë;

• mbrojtja e të drejtave të fëmijës;

• Kontributi në nivelin më të lartë të mbrojtjes së privatësisë dhe të dhënave personale.

Buxheti i përgjithshëm i Programit për periudhën 2014-2020 arrin në 439,473,000.00 euro. Ministria e Punës, Punësimit, Çështjeve Veterane dhe Sociale ka siguruar anëtarësim vjetor për pjesëmarrje në programin dhe kështu ka mundësuar që etnitetet e interesuara në territorin e Republikës së Serbisë (autoritetet kombëtare, rajonale dhe lokale, shërbimet e punësimit, partnerët socialë, organizatat joqeveritare, institucionet e arsimit të lartë dhe kërkimit institutet, ekspertët / praktikuesit për evaluim dhe vlerësim të ndikimit, Institutit Kombëtar të Statistikave, mediave, etj) që të qasen në fondet e rëndësishme për zbatimin e programeve dhe projekteve kundër dhunës në familje, mbrojtjen e të drejtave të personave me aftësi të kufizuara, barazinë gjinore dhe segmente të tjera të mbrojtjes së të drejtave themelore.

Thirrjet për paraqitjen e propozimeve në kuadër të Programit të Bashkimit Evropian për të Drejtat, Barazinë dhe Shtetësinë janë të hapura:

Thirrje e kufizuar për propozime për përkrahje të platformave kombëtare rome

Totali i fondeve të alokuara për thirrjen është: 1,000,000.00 euro

• Afati i fundit për dorëzim: 8.11.2018

Ftesë për të paraqitur propozime në temën e parandalimit dhe eleminimit të dhunës me bazë gjinore dhe dhunës kundër fëmijëve

  • Totali i fondeve të akorduara për thirrje: 13,300,000.00 euro
  • Afati i fundit për dorëzimin e propozimeve: 13.11.2018

Të gjitha thirrjet për dorëzimin e propozimeve janë në adresën ec.europa.eu http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/calls/rec-ag-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/REC-AG-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc   

Pika e kontaktit për program është Ministria e Punës, Punësimit, Çështjeve të Veteranëve dhe Çështjeve Sociale (https://ëëë.minrzs.gov.rs/program-pravo-gradjanstvo-jednakost.html), për të cilën të gjithë të interesuarit mund të kontaktojnë për informacione të mëtejshme.

Burimi: civilnodrustvo.gov.rs dhe Trupi Koordinues