Arkiva e lajmeve
                   

IPARD MJETET EDHE PËR VRESHTA DHE VERËRAT

20. gusht 2019.

Nëse jeni prodhues i verës, mund të aplikoni për mjetet IPARD.

Ndryshimet e reja në rregulloren për përdorimin e fondeve IPARD përcaktojnë që këto fonde mund të përdoren gjithashtu nga njësitë e angazhuara në vreshtari dhe prodhim i verës.

Përdoruesit e fondeve IPARD përfshijnë:

  • Fermat e regjistruara në Regjistrin e Vreshtave në përputhje me Ligjin për Verën,
  • Fermat me minimum 2 ha dhe maksimumi 100 ha vresht në fund të investimit, të regjistruara në regjistrin e vreshtave.

Aktivitetet e mëposhtme mbështeten:

  • Investimi në mbledhjen e rrushit të ri, ristrukturimin dhe shndërrimin e rrushit ekzistues (grimin dhe ngritjen) mbjelljen e hardhive të reja
  • Investimi në ndërtim, rindërtim, pajisjen e kapaciteteve të depozitimit të rrushit, përfshirë kapacitetet e ULO.
  • Investimi në makineri bujqësore (përfshirë traktorë deri në 100 kË) dhe pajisje.

IPARD mjetet mund të përdoret gjithashtu nga prodhuesit e materialit mbjellës:

  • Fermat e regjistruara në regjistrin e prodhuesve të materialit mbjellës, në përputhje me Ligjin për materialin mbjellës të frutave, rrushit dhe farave, me minimumi 0.5 ha dhe me një maksimum prej 50 ha plantacione të hardhisë në fund të investimit.
  • Mbështetja për prodhuesit e materialit mbjellës sigurohet për:
  • Investimi në rritjen e fidaneve të reja të kategorive më të larta fitosanitare të materialit mbjellës.
  • Investimi në ndërtim, pajisja e objekteve për ruajtjen dhe shumëzimin e materialit mbjellës dhe prokurimi i pajisjeve, materialeve (përfshirë materialin bimor) për prodhimin e fidaneve, si dhe kapacitetet e ruajtjes për ruajtjen e materialit mbjellës.

Burimi: Polosfera dhe Trupi Koordinues