Arkiva e lajmeve
                   

FTESË PËR TRAJNIM – LUFTA KUNDËR DISKRIMINIMIT TË ROMËVE

20. gusht 2018.

Beograd - Trajnimi do të mbahet nga 1 deri në 9 nëntor në Berlin, të Gjermanisë.

Objektivi kryesor i projektit është forcimi i kapaciteteve të punëtorëve të rinj dhe metodave të mësimit dhe mjetet për të luftuar diskriminimin ndaj romëve, e cila çon në përjashtimit social, margjinalizimit dhe racizmit. Objektivat e tjera të trajnimit janë: të zhvillojnë aftësinë e pjesëmarrësve për të organizuar aktivitete dhe projekte që synojnë luftën kundër diskriminimit ndaj romëve dhe gjuhës së urrejtjes, identifikimin ekzistuese dhe zhvillimin e veprimeve dhe masave për të luftuar diskriminimin në nivel kombëtar dhe evropian, duke mbështetur të mësuarit reciprok dhe rrjeteve midis pjesëmarrësve, organizatave dhe strukturave rinore.

Profili i pjesëmarrësve të trajnimit përfshin liderët e rinisë rome dhe jo-romë, aktivistët dhe vullnetarët që punojnë me të rinjtë dhe / ose të rinjtë romë. Pjesëmarrësit duhet të informohen për situatën dhe sfidat me të cilat ballafaqohen anëtarët e komunitetit rom në vendin e tyre, të jenë të motivuar për të zhvilluar aftësitë e tyre në avokimin, luftën kundër diskriminimit, luftën për të drejtat e njeriut dhe ndarjen e përvojës së tyre me pjesëmarrësit e tjerë, të kenë më shumë se 18 vjeç, të flasë mirë anglishten, të jetë i përkushtuar në leksione dhe të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohëzgjatjes së kursit.

Shpenzimet e akomodimit dhe shpenzimet e tjera të trajnimit paguhen nga organizatori.

Shpenzimet e udhëtimit do të rimbursohen gjatë ose pas trajnimit (është e nevojshme që të ruhet rezervimi i fluturimit, faturës, biletës së aeroplanit, biletës autobusit / trenit). Për Serbinë kostoja e udhëtimit është deri në 275 euro.

Afati i fundit për aplikim është 25 gusht 2018.

Për më shumë rreth konkursit mund të informoheni në https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/fight-discrimination-against-roma.7501/   

Burimi: Iniciativat Qytetare dhe Trupi Koordinues