Arkiva e lajmeve
                   

FTESË KOMUNAVE DHE QYTETEVE QË TË MARRIN PJESË NË PROJEKT „PLATFORMA PËR MENAXHIM PËRGJEGJËS TË FINANCAVE PUBLIKE” (AFATI: 10.9.2019)

30. korrik 2019.

Platforma për Menaxhimin e Përgjegjshëm të Financave Publike, e zbatuar nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) në Serbi dhe i financuar nga Qeveria e Suedisë (SIDA), do të punojë për të forcuar partneritetet midis njësive të qeverisjes vendore (NJQV) dhe shoqërisë civile duke ndërtuar një qasje më transparente financimi i organizatave të shoqërisë civile (OSHC) nga buxheti i NJQV-së, në përputhje me nevojat lokale. Projekti gjithashtu do të kontribuojë në zbatimin e Qëllimeve të Zhvillimit të Qëndrueshëm të vitit 2030. Qëllimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm janë një thirrje universale për veprim për zhdukjen e varfërisë, mbrojtjen e mjedisit dhe sigurimin e paqes dhe prosperitetit për të gjithë.

Njësitë e vetëqeverisjes lokale janë të ftuar të aplikojnë për të marrë pjesë në projekt. Në total, pesë (5) njësi të qeverisjes vendore do të zgjidhen për të mbështetur zhvillimin e mekanizmave më transparentë për shpërndarjen e fondeve për projektet e OSHC-ve janë siguruar 66,000 dollarë nga fondet të donatorëve për secilën NJQV të zgjedhur, me bashkëfinancim të detyrueshëm nga komuna ose qyteti (shiko udhëzimet për më shumë detaje).

Kriteret e aplikimit dhe përzgjedhjes NJQV-ës përshkruhen në Udhëzimet e aplikuesit, të cilat, midis materialeve të tjera të aplikimit, përfshirë formularin e aplikimit, janë në dispozicion në: http://w.undp.org.rs/tenders_neë.html nën shënimin „Procurement – Calls for Proposals“.

NJQV-ët duhet të paraqesin kërkesën e tyre në një kopje të shtypur dhe në formë elektronike (CD ose USB) me postë të rekomanduar ose personalisht, më së voni deri më 10 shtator 2019 në 5 pasdite në adresën e mëposhtme:

UNDP Serbia

Një platformë për menaxhimin e përgjegjshëm të financave publike

Bulevardi Zoran Djindjic 64

11070 Beograd

Nëse keni ndonjë pyetje të mëtejshme, ju lutemi dërgojini ato me shkrim në emailin konkurs.rs@undp.org.

Përgjigjet do t'ju jepen me shkrim brenda tre ditëve të punës nga marrja e kërkesës dhe gjithashtu do të postohen në faqen e internetit  http://www.undp.org.rs/tenders_new.html pod „Procurement – Calls for Proposals“.

Burimi: www.rs.undp.org dhe Trupi Koordinues