Arkiva e lajmeve
                   

EU PROGRESI – THIRRJE PËR PROPOZIM PROJEKT

14. tetor 2013.

EU PROGRESI promovon program  dhe përkrah sipërrmarset femrat dhe vetëpunsimin, me atë ftonë femrat e pa punësuara,  të cilat janë të regjistruara në kontinuitet së paku tre muaj në Entin nacional për punsim, të dërgojnë propozim projekt për finansimin e nisjes për rregullimin me ligj të biznesit në  pronsi të gruas ose të cilën e udhëheqin femrat, për grande deri 4.000 EURO për të siguar maqina dhe paisjet si dhe  mallra të qëndrueshme. Do të mbështeten gjith rreth 10 biznese.

Dërguesit e propozim projektit patjetër duhet të kenë vendbanimin në njërën nga njëzete e pesë komunat ku merr pjes programi i  EU PROGRESIT, ku përfshihet edhe komuna e Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës. 

Për këtë thirrje EU PROGRSI e ka dedikuar shumën prej 40.000 EURO. Grandi më i vogël është në shumë prej 1.500 EURO kurse grandi më i madh 4.000 EURO

Realizimi i aktiviteteve nga propozim projekti duhet të kryhet deri më 14.mars 2014.

Propozim projekti duhet të dërgohet në gjuhën serbe dhe të përmbaj formularin për aplikim, propozimi detal i buxhetit, prallogaria për paisjet/mallrat e qëndrushme të cekura në propozim projekt me specifikat e detajuara, si dhe biografin e punës aplikanti i propozim projektit.  

Të gjitha propozimet duhet të dorëzohen në zyrën e EU PROGRESIT  në këto zyre në  Vranjë, Novi Pazar dhe Prokuplje me postë rekomande ose personalisht deri në ora 17.00 e hënë, 28 tetor 2013.

Koplet dokumentacioni i thirrjes publike për aplikim mundë të merren në sajtin e programit të  EU PROGRESIT http://www.euprogres.org/konkursi.php?oblast=konkursi

Burimi: Sajti programi EU PROGRES dhe Trupi Koordinues