Arkiva e lajmeve
                   

EU PRO PLUS PARAQET THIRRJE PUBLIKE PËR NDARJE TË GRANTEVE SIPËRMARRËSVE, NDËRMARRJEVE MIKRO DHE TË VOGLA

31. maj 2022.

Programi EU PRO Plus do të mbajë një info-sesion mbi thirrjen publike për mbështetje për sipërmarrësit dhe ndërmarrjet mikro dhe të vogla të mërkurën, 1 qershor 2022 në Vrajë, në hotel Ponte Bjanko (Branislava Nushiqa 2) në orën 11:00.

Bashkimi Evropian (BE) ka ndarë tre milionë euro për këtë konkurs, të destinuara për blerjen e pajisjeve të reja dhe prezantimin e shërbimeve në mënyrë që të kontribuojë në përmirësimin e konkurrencës së bizneseve të vogla në rajonet e Shumadijës dhe Serbisë perëndimore, jugore dhe lindor

Të drejtën e pjesëmarrjes në konkurs, e që është i hapur deri më 30 qershor 2022, kanë kompanitë e regjistruara nga data 1 janar 2016 deri më 31 dhjetor 2020 në një nga 99 qeverisjet vendore të përfshira në program. Konkursi përfshin kompanitë e angazhuara në prodhimin ose ofrimin e shërbimeve që përfshijnë teknologjinë e informacionit, aktivitetet arkitekturore dhe inxhinierike, kujdesin shëndetësor dhe social, shërbimet që lidhen me turizmin, mirëmbajtjen dhe riparimin.

Nga buxheti i përgjithshëm, dy milionë euro janë të destinuara për mbështetjen e kompanive prodhuese dhe një milionë euro do të shpenzohen për t'i ndihmuar ato biznese të vogla që merren me veprimtari shërbimi. Shuma e mbështetjes për projekt individual për kompanitë e regjistruara për aktivitete prodhuese është nga 10.000 deri në 40.000 euro, ndërsa për kompanitë e regjistruara për ofrimin e shërbimeve nga 10.000 deri në 30.000 euro. Në të dyja rastet kërkohet një bashkëfinancim minimal prej 20 për qind të vlerës së projektit, ose 15 për qind për kompanitë nga bashkitë që i përkasin kategorisë së katërt të zhvillimit.

Programi i EU PRO Plus, i cili po zbatohet në bashkëpunim me Ministrinë e Integrimeve Evropiane, pas Vranjës do të mbajë sesione informuese për këtë thirrje publike në Preshevë dhe Çaçak, ndërsa informimi online do të mbahet të premten, më 3 qershor 2022. në orën 11 të mëngjesit.

Më shumë informacion mbi kushtet e thirrjes, kriteret për përzgjedhjen e përfituesve, mënyrën e aplikimit dhe dokumentacionin për aplikim gjenden në faqen e internetit të Programit EU PRO Plus: Thirrja publike për propozim-projekte për prokurimin e pajisjeve dhe prezantimin e shërbimeve për sipërmarrësit, ndërmarrjet mikro dhe të vogla

ORAR I SESIONET INFORMATIVE SIPAS QYTETEVE DHE KOMUNAVE

● Vranje, e mërkurë, 1 qershor, ora 11:00, Hotel Ponte Bianco, Branislava Nushiqa 2

● Valjevë, e mërkurë, 1 qershor, ora 11:00, Hotel Grand, Trg Zhivojina Mishiqa 1

● Čačak, e enjte, 2 qershor, ora 11:00, Hotel Beograd, Gradsko shetalishte bb.

● Preshevë e enjte 02 qershor ora 11 Komuna e Preshevës Marshala Tita 36.

Për të marrë pjesë në sesionet informative, duhet të regjistroheni përmes linkut në faqen e EU PRO Plus.

Aktivitetet e programit EU PRO Plus, i cili kontribuon në një zhvillim më të balancuar socio-ekonomik të Serbisë, mbështeten nga Bashkimi Evropian me 40 milionë euro. Programi, i zbatuar nga Ministria e Integrimeve Evropiane, synon të kontribuojë në përmirësimin e qeverisjes së zhvillimit territorial, rritjen ekonomike dhe përmirësimin e infrastrukturës sociale dhe kohezionit në 99 njësi të vetëqeverisjes lokale në dy rajone: Shumadija dhe Serbia Perëndimore, Jugore dhe Lindore. . Aktivitetet në terren kryhen nga UNOPS.

Burimi:UNOPS. Trupi koordinues