Arkiva e lajmeve
                   

ËSHTË SHPALLUR KONKURSI PUBLIK PËR PROGRAMET DHE PROJEKTET E INTERESIT PUBLIK NË FUSHAT E SEKTORIT RINOR (AFATI: 19 SHTATOR 2019)

6. shtator 2019.

Ministria e Rinisë dhe Sporteve ka shpallur konkurset e hapura për programe dhe projekte me interes publik në fushat e sektorit të rinisë:

1. Konkurrenca publike për zhvillimin dhe zbatimin e politikës rinore;

2. Konkurrenca publike për stimulimin e formave të ndryshme të punësimit, vetë-punësimit dhe sipërmarrjes së të rinjve.

Të drejtën për të marrë pjesë në garat publike kanë shoqatat rinore, shoqatat rinore dhe shoqatat e tyre të regjistruara në territorin e Republikës së Serbisë, të cilat janë regjistruar në Regjistrin Unik të shoqatave rinore, shoqatave rinore dhe shoqatave të tyre të mbajtura nga Ministria e Rinisë dhe Sporteve.

Afati i fundit për dorëzimin e projekt propozimeve është 19 shtator 2019.

Dokumentacioni i tenderit dorëzohet në zyrën e Ministrisë ose dërgohet me postë.

Dokumentacioni i tenderit me udhëzimet për aplikantët dhe formularin e aplikimit mund të paraqitet nhttps://www.mos.gov.rs/vest/objavljeni-javni-konkursi-za-programe-i-projekte-od-javnog-interesa-u-oblastima-omladinskog-sektora4?lang=lat

Burimi: Ministria e Rinisë dhe Sportit dhe Trupi Koordinues