Arkiva e lajmeve
                   

ËSHTË SHPALLUR KONKURS PËR GJENERATËN E DHJETË NË PROGRAMIN “NDAJË DITURITË TUAJA” (AFATI: 30 NËNTOR 2019)

8. nëntor 2019.

Është shpallur konkurs për gjeneratën e 10-të të mentorëve në kuadër të programit "Ndani njohurinë tuaja", i realizuar bashkërisht nga Ambasada e SHBA në Beograd, Erste Bank, Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë dhe Lëvizja Evropiane në Serbi.

Ftohen të aplikojnë gratë e reja që kanë së paku gjashtë muaj angazhim profesional përkatës (vullnetar, praktikë, punësim, etj.) nga territori i Republikës së Serbisë. Programi ofron mbështetje të veçantë për sipërmarrësit e rinj në bujqësi dhe gratë rome.

Programi “Ndajë dituritë tuaja” është një program unik që hap mundësi për zhvillimin personal dhe profesional të grave. Ai bazohet në konceptin e mentorimit dhe ka për qëllim pikërisht ndërtimin e mbështetjes së ndërsjellë për gratë, përmes shkëmbimit të njohurive, përvojave, forcimit të solidaritetit, promovimit të modeleve të roleve të mira, rrjetëzimit dhe fuqizimit të grave.

Qëllimi i programit "Ndajë dituritë tuaja" është të fuqizoni profesionalisht dhe personalisht gratë në shoqërinë tonë përmes shkëmbimit të përvojave dhe njohurive. Ajo është e nxitur nga ideja që gratë e suksesshme dhe profesionale, drejtuese nga profesione të ndryshme, ndajnë njohuritë dhe përvojën e tyre me gra të reja me interes të ngjashëm, në mënyrë që të krijojnë mundësi për gratë e reja për të përparuar në rrugët e tyre të karrierës, me qëllimin për të arritur një përmirësim pozitiv dhe për të vendosur themelet të shëndetshme për një bashkëpunim afatgjatë.

Përmes pjesëmarrjes në programin e mentorimit, kandidatëve u jepet mundësia të fitojnë aftësi të rëndësishme në rrjet, të përdorin përvojat që ato kanë tashmë dhe të fitojnë të reja, të marrin këshilla se si të çojnë më tej karrierën e tyre, të marrin këshilla se si të gjejnë një vend pune ose të ndryshojnë punë, të mësojnë rreth mundësive për më tej trainim dhe mundësi për shkëmbime ndërkombëtare, për të marrë këshilla të dobishme lidhur me aplikimin për konkurs, trajnime dhe të ngjashme.

Programi do të zbatohet nga janari deri në nëntor të v.2020. Gjatë kësaj kohe, mentorja dhe mentoret e përzgjedhur do të jenë në kontakt, duke shkëmbyer përvoja dhe do të takohen në mënyrë periodike. Është planifikuar të organizohen dy tryeza të rrumbullakëta ku të gjithë pjesëmarrësit e programit do të shkëmbejnë mendime dhe përvoja dhe do të diskutojnë tema të ndryshme, tre punëtori që synojnë fuqizimin shtesë dhe dy debate publike që do të organizohen jashtë Beogradit. Ngjarjet do të organizohen çdo të shtunë në fund të muajit, përveç marsit (7 Mars 2020) dhe korrikut.

Mentoret do bëhen së bashku me kandidatët sipas orientimit dhe interesave të tyre profesionale.

Aplikimet janë të hapura deri më 30 nëntor 2019.

Për më shumë informacion dhe forma të aplikimit për mentorët, vizitoni ëëë.emins.org

Burimi: Lëvijza Europiane e Serbisë dhe Trupi Koordinues