Arkiva e lajmeve
                   

ËSHTË SHPALLUR FTESA E PARË PËR IPARD – BLERJA E MEKANIZMIT DHE PAJISJEVE TË REJA

28. dhjetor 2017.

Është shpallur ftesa publike për inkurajimet IPARD për investime në pronën fizike të amviserive bujqësore – blerjen e mekanizmave dhe pajisjeve të reja, ndërsa afati për dorëzimin e kërkesave për miratimine  e të drejtës për inkurajim është nga 25 dhjetori 2017 deri më 26 shkurt 2017.

Ftesa publike për blerjen e traktorëve të rinj do të shpallet më 4 janar 2018, ndërsa afati për dorëzimin e kërkesave do dotë jet nga dita 26 shkurt 2018.

Vlera e inkurajimit është 60 deri 80 përqind, varësisht nga ajo se parashtruesi a është bujk i ri, se a ndodhet amviseria bujqësore në territor malor dhe se investimi a ka të bëjë me manaxhimin e mbeturinave dhe ujrave të zeza.

Janë të përfshira sektorët e qumshtit, mishit, perimeve dhe pemëve dhe kulturat tjera (llojat  e cakatuara të drithrave dhe bimëve industriale.

Vlera e inkurajimeve të cilat shfrytëzuesi mund t`i realizoj në sektorët e pemtarisë, perimeve dhe sektorin kulturave tjera mund të jetë nga 5.000 deri 700.000 euro, ndërsa sektorët e qumshtit dhe mishit nga 5.000 deri 1.000.000 euro.

Investimet dhe harxhimet e pranueshme kanë të bëjën me blerjen e mekanizmit, pajisjeve dhe traktorëve dhe harxhimet e përgjithshme ( harxhimet për përgaditjen e projekteve dhe dokumentacionit teknik)


 Teksti i detajuar i ftesës publike, rregullorja dhe dokumentet tjera, janë të qasura në ueb faqen e Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Menaxhimit të Ujit http://www.minpolj.gov.rs, si edhe në ueb faqen e Drejtorisë për Pagesa Agrare http://uap.gov.rs/javni-pozivi-ipard/ .
 

Informacionet lidhur me ftesën e shpallur publike mund të mirren edhe përmes telefonit, duke thirrur në Info-Qendrën e Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Menaxhimit të Ujit 011/2607960; 2607961, si edhe në kontakt qendrën e Drejtorisë për Pagesa Agrare 011/3020100; 3020101, çdo ditë prej orës 7:30 deri 15:30.

Linku: http://uap.gov.rs/javni-pozivi-ipard/

Burimi: Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Menaxhimit të Ujrave dhe Trupi Koordinues