Arkiva e lajmeve
                   

ËSHTË PUBLIKUAR UDHËRRËFYESI „SI DERI TEK INFORMACIONET MBI BURIMET E FINANSIMIT DHE RESURSET PËR SHKOLLAT, ARSIMTARËT DHE BASHKËPUNTORËT PROFESIONAL”.

23. tetor 2015.

Beograd – Grupi për Përfshirje Sociale dhe Zvogëlimin e Varfërisë pranë Qeverisë së Republikës së Serbisë, në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Zhvillimit Teknologjik, ka shpallur “Udhërrëfyesin për shkollat, arsimtarët dhe bashkëpuntorët profesional: Si deri tek informacionet mbi burimet e finansimit dhe resurset për shkollat, arsimtarët dhe bashkëpuntorër profesional”.

Udhërrëfyesi është krijuar në mënyrë që shkollave, arsimtarëve dhe bashkëpuntorëve profesional t`i ofroj: informacione të duhura për avansimin e kualitetit të punës përmes burimeve të ndryshme të finansimit dhe resurseve; inkurajimin shtesë për avansimin e mësimit përmes projekteve dhe konkurimit tek donatorët; përgjigje në pyetjet në mesin e të cilave janë: Ku është e mundur që të gjinden informacionet mbi të rejat në arsimi? Si të gjinden burimet e finansimit të duhura për avansimin e mësimit dhe mësimdhënies? Kujt është e mundur që t`i drejtohemi, t`i dërgohet projekti me të cilin shkollat e mija t`i përgadisim? Si të përfshihemi në projekte të cilat realizohen në Serbi dhe cilët mundësojnë pajisimin e shkollave me mjetet më moderne arsimore të nevojshme për punën praktike të nxënsve? Si të sigurohet forcimi i kapaciteteve profesionale të punësuarve dhe të kontribuohet në forcimin e kapitalit njerëzor? Si të njoftohemi me sistemin e arsimimit dhe edukimit në shtetet e huaja?

ВUdhërrëfyesi përmban informatat e duhura mbi procesin e planifikimit dhe funksionimit të zhvillimit të shkollës, burimeve të informimit mbi të rejat në sektorin e arsimit, si dhe burimet e huaja dhe vendore finansiare të aktiviteteve shkollore.

Republika e Serbisë gjendet në procesin e reformave dhe avansimit të sistemit të arsimit dhe edukimit në të gjitha nivelet. Për zbatimin e procesit të reformave është e nevojshme që zbatohen disa aktiviteve të cilat duhen të kontribuojnë në ndryshimin në nivelin e sistemit dhe shkollës. Shkollave dhe kolektivet të cilat dëshirojnë të punëojnë në avansim shpeshë iu është e nevojshme përkrahja në pikpamjen e burimeve të ndryshme të informacioneve mbi mundësitë dhe fondet e shkollave në dispozicion.

Gjithnjë e më shumë nga arsimimi pritet dhe kërkesat që përcillet zhvillimi i shkencës, teknikës dhe teknologjisë, që fëmijëve, nxënësve dhe të rriturve të arsimohen në përputhje me nevojat e botës modern, që t`i ofrohen dituri të cilat janë rezultat i të arriturave shkencore dhe teknologjike, si dhe të zhvillohen aftësitë dhe shkathtësitë për përgaditjen e diturive në situatat e ndryshme jetësore. Përveç kësaj, pritet që format e reja të punës në shkollë dhe klasa të drejtohen në drejtim të procesit të mësimit dhe mjedisit i cili i motivon dhe në të cilin nxënësi është akter kryesor i këtij procesi.

Publiki i “Udhërrëfyesin për shkollat, arsimtarët dhe bashkëpuntorët profesional: Si deri tek informacionet mbi burimet e finansimit dhe resurset për shkollat, arsimtarët dhe bashkëpuntorët profesional”, mund ta shkarkoni në ueb faqen e Grupi për Përfshirje Sociale dhe Zvogëlimin e Varfërisë pranë Qeverisë së Republikës së Serbisë: http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/rs/

Burimi: Grupi për Përfshirje Sociale dhe Zvogëlimin e Varfërisë pranë Qeverisë së Republikës së Serbisë dhe Trupi Koordinues