Arkiva e lajmeve
                   

ËSHTË MBAJTUR KONFERENCA E PËRHERSHME E QYTETEVE DHE KOMUNAVE TË RRJETIT TË SKGO

29. shtator 2017.

Beograd, Medvegjë – Konferenca e përhershme e qyteteve dhe komunave është organizuar takimin e dytë të Rrjetit të SKGO-së për menaxhimin e resurseve njerëzore. Takimi është mbajtur në Beograd më 25 dhe 26 shtator, në kuadër të projektit “Menaxhimi i resurseve njerëzore në vetqeverisje lokale”, i cili realizohet në bashkëpunim me Zyrën e Këshillit të Europës, Ministrinë për Administratë Shtetërore dhe Vetqeverisje Lokale dhe SKGO, ndërsa me përkrahje financiare të Delegacionit të UE-së dhe Këshillit Europian.

Komuna e Medvegjës është njëra ndër qytetet dhe komunat e pakëta e cila ka konkuruar dhe ka fituar projektin për implementimin e pakove përkrahjes për menaxhimin e resursve njerëzore në vetqeverisje lokale. Nga 901 të paraqitura, kanë arritur që të zgjidhen dhe të gjenden në 20 pilot vetqeverisjet lokale në të cilat realizohet projekti i avansimit të resurseve njerëzore. Pranë komunës së Medvegjës në takim kanë marrë pjesë Lilana Kostiq Marjanoviq dhe Jasmina Angjeliq, e cila punon në projekt dhe krzyetari i komunës Nebojsha Arsiq.

Tema themelore e takimit dyditor ka qenë shkëmbimi i përvojave dhe diturive nga prakitka në mes ekspertëve nga bota afariste dhe administrata publike, të cilat mirren me menaxhimin e resurseve njerëzore.

Kryetarja e Qeverisë së Republikës së Serbisë, Ana Bërnabiq, si edhe ministri i administratës shtetërore dhe vetqeverisjel lokale Branko Ruzhiq, kanë theksuar se resurset njerëzore janë pontenciali më i madh i Republikës së Serbisë.

 “Qëllimi i Qeverisë sonë që të kemi administratë profesionale, efikase dhe dashur, si në nivelin republikan poashtu edhe në atë lokal. Administrata efikase publike duhet të bëhet standart, ndërsa administrate dhe zyrtarët duhen t’i përshtaten ndryshimeve”, tha kryeministrja Ana Bërnabiq.

Ministri për administratë shtetërore dhe vetqeverisje lokale, Branko Ruzhiq, tha se qëllimi kryesor i ministrisë është admnistrata publike efikase dhe rendi në administrim, si dhe krijimi i mundësive të njejta për avansimin eprofesional të të punësuarve, gjë që mundëson avansimin e mëtejshëm të punës dhe rritjen e kualitetit të shërbimeve të qytetarëve dhe ekonomisë.

Burimi: Dnevnik Juga dhe Trupi Koordinues