Arkiva e lajmeve
                   

DORËZIMI ELEKTRONIK I APLIKIMEVE PËR PËRCAKTIMIN E TARIFËS PËR MBROJTJEN DHE PËRMIRËSIMIN E MJEDISIT

16. korrik 2020.

Nga e shtuna, 18 korrik, portali LPA (lpa.gov.rs) do të mundësojë paraqitjen elektronike të aplikacioneve me të dhëna me rëndësi për përcaktimin e tarifës për mbrojtjen dhe përmirësimin e mjedisit (taksa ECO) në Formularin 1 për vitin 2020. Tatimpaguesit e tarifës për mbrojtjen dhe përmirësimin e mjedisit - sipërmarrësit dhe personat juridikë që kryejnë veprimtari të caktuara që prekin mjedisin, janë informuar se afati i paraqitjes së kërkesës në Formularin 1 për vitin 2020 skadon më 31 korrik 2020. Shënime për futjen e të dhënave në aplikim - Formulari 1:

- është e nevojshme të përcaktohet në aplikim periudha dhe viti në të cilin referohet kërkesa (pasi të dhënat për periudhën nuk janë pjesë përbërëse e formularit),

- shkruani shumën e saktë të të ardhurave vjetore nga viti i kaluar (jo në mijëra dinarë),

- në fushën "njësi të vetëqeverisjes lokale në territorin e së cilës kryen veprimtarinë mbizotëruese", numri i përgjithshëm i njësive të vetëqeverisjeve lokale, përkatësisht bashkitë e qyteteve në të cilat futet personi që ka përgjegjësi të kryejë veprimtarinë mbizotëruese.

Aplikimet për vitin e kaluar 2019, për periudhën nga 7 deri më 31 dhjetor, nuk mund të dorëzohen në mënyrë elektronike.

Burimi: RTV Ritam dhe Trupi Koordinues