Arkiva e lajmeve
                   

DETYRIMI I HAPJES SË LLOGARISË PËR QËLLIME TË VEÇANTA PËR MJETE BUXHETORE

23. mars 2016.

Zyra për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile e Qeverisë së Republikës së Serbisë, ka njoftuar organizatat e shoqërisë civile që përsëri është sjellur detyrimi i hapjes së llogarisë për qëllime të veçanta tek Administrata për Financa, për ato organizata të cilat kryjnë transferin e mjeteve buxhetore.

Ky detyrim është definuar me Rregulloren për ndryshimin e Rregullores për mënyrën e vërtetimit dhe evidentimit të përdoruesve të mjeteve publike dhe për kushtet dhe mënyrën e hapjes dhe heqjes së nënllogarive tek Administrata për Financa (Gazeta Zyrtare RS, nr 24/2016).

Të dyja rregulloret janë të qasura në http://www.civilnodrustvo.gov.rs

Burimi: Zyra për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile e Qeverisë së Republikës së Serbisë dhe Trupi Koordinues