Arkiva e lajmeve
                   

DESK EUROPA KREATIVE SERBIA – KONKURS “FORCIMI I BASHKËPUNIMIT KULTUROR DHE KONKURENCËS SË INDUSTRIVE KULTURORE KREATIVE TË BALLKANIT PERENDIMOR (AFATI: 17 Mars 2020)

28. janar 2020.

Konkursi "Forcimi i Bashkëpunimit Kulturor dhe Konkurrencës së Industritë Kulturore dhe Kreative të Ballkanit Perëndimor" u hap në 17 dhjetor 2019 dhe zgjat deri më 17 mars 2020.

Qëllimi i përgjithshëm i konkursit është të sigurojë stimuj për pajtimin dhe ndërtimin e marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë në Ballkanin Perëndimor përmes bashkëpunimit kulturor.

Qëllimet specifike të konkursit:

-  forcimi i bashkëpunimit ndërkufitar kulturor brenda Ballkanit Perëndimor dhe shteteve anëtare të BE;

-  forcimi i konkurrencës së industrive kulturore dhe krijuese në rajon.

Sipas kësaj prioritetet e mëposhtme janë caktuar për zgjedhjen e projektit:

1. Forcimi i aftësive të industrive kulturore dhe krijuese për të vepruar në mënyrë transnacionale dhe ndërkombëtare;

2. Rritja e qarkullimit transnacional të veprave të artit dhe lëvizshmërisë së aktorëve në kulturë dhe arte;

3. Promovimi i dialogut ndërkulturor midis artistëve, profesionistëve të kulturës dhe publikut të gjerë.

Meqenëse konkursi është financuar nga programi IPA II i BE-së, vetëm vendet e BE-së dhe Ballkanit Perëndimor mund të marrin pjesë në projekte. Vetëm personat juridikë mund të aplikojnë për konkurs dhe projektet duhet të jenë partnere. Partneriteti i projektit duhet të përbëhet nga të paktën pesë partnerë (nxitës i projektit + katër partnerë), me të paktën dy partnerë nga dy vende të ndryshme të Ballkanit Perëndimor dhe të paktën dy partnerë nga dy vende të ndryshme të BE-së.

Kohëzgjatja minimale e projektit është 24 muaj dhe maksimumi 48 muaj. Aktivitetet e projektit duhet të fillojnë nga 1 janari deri më 31 mars 2021.

Aplikimet që janë paraqitur tashmë për thirrjen e fundit për propozime për projekte të bashkëpunimit evropian, nuk mund të paraqiten në këtë thirrje për propozime.

Më shumë informacione rreth konkurrencës mund të gjenden në вебсајту Деска Креативна Европа Србија.

Udhëzuesin e aplikantëve, të gjitha kushtet dhe dokumentacionin e nevojshëm në mund ta gjeni në këtë link https://eacea.ec.europa.eu/sites/ipa/funding/coopwb_en?cookies=disabled

Për çdo informacion shtesë dhe ndihmë në konkurs, ju lutemi kontaktoni Dimitri Tadiq, Shef i Desk Creative Europe Serbia (Tel: + 381 11 2927 896; E-mail kreativnaevropa@kultura.gov.rs).

Burimi: www.skgo.org dhe Trupi Koordinues