Arkiva e lajmeve
                   

BLERJA E MAKINAVE DHE PAJISJEVE TË REJA PËR AVANSIMIN E DIGJITALIZIMIT TË PRODHIMIT BUJQËSOR BLEGTORIAL

25. korrik 2019.

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Menaxhimit të Ujërave ka shpallur thirrjen publike për paraqitjen e kërkesës për ushtrimin e të drejtës për nxitjen e investimeve në pronën fizike të ekonomisë bujqësore për blerjen e makinerive dhe pajisjeve të reja për përmirësimin e digjitalizimit të prodhimit bujqësor blegtoral në vitin 2019.

Stimujt e përmendur në Nenin 1 të kësaj Ftese Publike përfshijnë stimuj për investime në pronën fizike të fermave bujqësore për blerjen e makinerive dhe pajisjeve të reja për përmirësimin e digjitalizimit të prodhimit bujqësor blegtorial.

E drejta për nxitje realizohet nga një person i cili është tatimpagues i tatimit në vlerën e shtuar dhe i cili është i regjistruar në Regjistrin e Pronave Bujqësore dhe ka status aktiv si më poshtë:

1) personi fizik - mbajtësi i një ferme familjare komerciale;

2) sipërmarrës;

3) kompani.

Kërkesa për dhënien e të drejtës për stimuj në përputhje me këtë ftesë publike do të dorëzohet brenda periudhës prej 1 shtator 2019 deri më 1 mars 2020.

Informacioni mbi thirrjen publike është në dispozicion në Qendrën e Informacionit të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Administrimit të Ujërave: 011 / 260-79-60 ose 011 / 260-79-61, si dhe qendrën e kontaktit të Administratës për Pagesat Bujqësore 011 / 30-20- 100 ose 011 / 30-20-101, çdo ditë pune nga ora 7.30 deri në orën 15.30.

Informata shtesë për thirrjen publike janë në dispozicion në

http://www.minpolj.gov.rs/javni-poziv-za-podnosenje-zahteva-za-ostvarivanje-prava-na-podsticaje-za-investicije-u-fizicku-imovinu-poljoprivrednog-gazdinstva-za-nabavku-novih-masina-i-opreme-za-unapredjenje-digitalizacije-stocar/

Burimi: Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Menaxhimit të Ujërave dhe Trupi Koordinues