Архива вести
                   

Конкурс за доделу средстава за субвенције привредним субјектима у приватном власништву у 2023. години у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа

15. мај 2023.

На основу Закључка Владе Републике Србије о прихватању Програма мера о распореду и коришћењу средстава за субвенције привредним субјектима у приватном власништву у 2023. години у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа, 05 број 401 – 3713/2022 од 04.05.2023. године, Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа (у даљем тексту: Служба Координационог тела), дана 15.05.2023. године

 

расписује

КОНКУРС

за доделу средстава за субвенције привредним субјектима у приватном власништву у 2023. години у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа

 

I ИЗНОС СРЕДСТАВА

Конкурс спроводи Служба Координационог тела за доделу средстава у укупном износу од 34.000.000,00 динара, и то за општину Прешево у износу 13.090.000,00 динара, општину Бујановац у износу 14.110.000,00 динара и за општину Медвеђа у износу 6.800.000,00 динара.

Опредељеним средствима биће финансиране следеће мере:

 1. за Меру I, односно за суфинансирање пројеката предузетника који имају тенденцију раста и новог запошљавања.

 2. за Mеру II, односно за суфинансирање пројеката микро и малих привредних друштава у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи   13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13, 119/14, 23/21 –др. уредбе, 66/21 – др. уредбе, 99/21 – др. уредбе  и 20/23 – др.уредбе), а која се у складу са Законом o рачуноводству („Службени гласник РС” број 73/19 и 44/21 – др. закон) разврставају у микро и мала привредна друштва ( у даљем тексту: микро и мала приврдна друштва), која имају тенденцију раста и новог запошљавања, а све у складу са Уредбом о правилима и условима за доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћ) („Службени гласник РСˮ, бр. 23/21).

Циљ конкурса је финансирање опреме/машина за привредне субјекте који испуњавају услове овог конкурса.

Служба Координационог тела ће суфинансирати до 70% (нето) трошкова (без пореза на додату вредност) набавке за меру I и меру II из тачке 1.3,  за  микро и мала привредна друштва и предузетнике.

Трошкови не укључују порез на додату вредност, чије је плаћање искључива обавеза подносиоца пријаве.

II УСЛОВИ КОНКУРСА

Право на коришћење бесповратних средстава имају привредни субјекти, регистровани у Агенцији за привредне регистре, и то:

 1. правна лица категорисана као микро и мала привредна друштва;

        2. предузетници;

који су регистровани за области производње и услуга у секторима B – рударство, C – прерађивачка индустрија,  D - снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација, Е – снабдевање водом, управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности и F – грађевинарство (према класификацији делатности у складу са Уредбом о Класификацији делатности („Службени гласник РСˮ, број 54/10)) и на интернет презентацији Републичког завода за статистику  (www.stat.gov.rs) и који имају седиште на територији општина Прешево, Бујановац и Медвеђа. Изузетно средства се могу доделити и у сектору G- када поред трговине на велико и мало предузеће у свом пословању има и производну делатност и том приликом је неопходно доставити слике погона, постојећих машина или механизације као и картице основних средстава за њих, 3 фактуре за испоручену робу или радове из претходног периода.

У сектору G средства се не могу користити директно за послове трговине као што је набавка доставних возила опреме за трговинске објекте и сл.

Бесповратна средства нису намењена за:

 1. активности и пројекте за које је већ одобрен неки вид државне помоћи;

 2. трајна обртна средства;

 3. пројекте  појединачних регистрованих пољопривредних газдинстава;

 4. пројекте повезане са политичким партијама;

 5. пројекте у вези са:

а.    дуванском индустријом;

б.    производњом дестилованих алкохолних пића;

в.    клађењем и коцкањем;

г.     оружјем и муницијом;

 1. обављање услуга регистрованих у секторима од: А – пољопривреда; H - саобраћај и складиштење; I- услуге смештаја и исхране; J-информисање и комуникације; К- финансијске делатности и делатност осигурања;  L- пословање некретнинама;  M- стручне, научне, иновационе и техничке делатности;  N - административне и помоћне услужне делатности;  O- државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање;   P- образовање;  Q - здравствена и социјална заштита; R - уметност; забава и рекреација;    S -   остале услужне делатности; T - делатност домаћинства као послодавца; делатност домаћинстава која производе робу и услуге за сопствене потребе; U - делатност екстериторијалних организација и тела у Класификацији делатности (интернет презентација Републичког завода за статистику,  www.stat.gov.rs). 

Напомена: изузетно  могућност доделе средстава и у сектору G- када поред трговине на велико и мало предузеће у свом пословању има и производну делатност и том приликом је неопходно доставити слике погона, постојећих машина или механизације као и картице основних средстава за њих, 3 фактуре за испоручену робу или радове из претходног периода.

II УСЛОВИ КОНКУРСА

Право на коришћење бесповратних средстава имају подносиоци пријаве који испуњавају следеће услове:

а) основни услови

 1. да су поднели попуњен пријавни формулар Служби Координационог тела са потребном документацијом у складу са овим програмом и објављеним конкурсом;

 2. да за исте намене нису користили подстицајна средства која потичу из буџета Републике Србије, буџета локалне самоуправе или донаторских организација;

 3. да су обезбедили сопствена нoвчaнa средства  за суфинансирање пројекта (измиривање обавеза из сопствених средстава за набавку опреме цесијом или компензацијом није дозвољено);

 4. да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;

 5. да су измирили све обавезе по основу локалних такси;

 6. да су у већинском приватном власништву;

 7. да су регистровани у Агенцији за привредне регистре; да им у року од једне године пре подношења пријаве није изречена правоснажна мера забране обављања делатности;

 8. да постоје и послују најмање две године на територији општина Прешево, Бујановац или Медвеђа – да седиште привредног субјекта мора бити на територији општина Прешево, Бујановац или Медвеђа најмање од 2021. године (да имају финансијске извештаје о пословању за последње две године - 2021. и 2022. годину);

 9. да до дана подношења пријаве имају најмање два запослена на неодређено време (доказ образац пријаве М4 и/или  MA);

 10. да рачун подносиоца пријаве није у блокади у периоду од 1. јануара 2023. године;

 11. да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;

 12. да нису у тешкоћама, а према следећој дефиницији:

            Привредни субјект у тешкоћама је привредни субјект који није способан да сопственим средствима, средствима својих власника/акционара или поверилаца или средствима из других извора на тржишту спречи губитке и који би, без интервенције државе, краткорочно или средњерочно, угрозили његов опстанак.

Привредни субјект је у тешкоћама:

-  ако је одговорност за његове дугове ограничена а изгубио је више од половине основног капитала, од чега је у последњих 12 месеци изгубио више од четвртине основног капитала;

-  ако  најмање једно лице неограничено одговора за његове дугове, а у финансијским извештајима приказано је да је његов капитал смањен за више од половине, од чега је у последњих 12 месеци изгубљено више од четвртине  капитала;

-  ако испуњава услове за отварање стечајног поступка.

Привредни субјект је у тешкоћама и ако није испуњен ниједан услов из става 1. ове тачке, ако постоје очигледни показатељи који указују на то да је у тешкоћама, као што су раст губитака, смањење укупног прихода, раст залиха, вишак капацитета, смањење новчаних токова, раст дуга, пораст трошкова камата и пад или нулта нето вредност имовине. У највећим тешкоћама је привредни субјект који је неспособан за плаћање (инсолвентан) или над којим је отворен стечајни поступак.

б)  специфични услови

Један привредни субјект са територије једне општине може поднети највише једну  пријаву предлога пројеката за средства за финансирање пројекта.  

Приликом подношења пријаве, седиште привредног субјекта мора бити на територији општини Прешево, Бујановац или Медвеђа најмање од 2021. године, односно да имају најмање два финансијска извештаја (за 2021. и 2022. годину).

Привредни субјекти који су добили средства на конкурсу расписаном на основу Програма мера о распореду и коришћењу средстава за субвенције приватним предузећима у 2020., 2021. и 2022. години у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа, немају право пријаве на овом конкурсу. У супротном, пријава ће бити одбачена као недозвољена.

Привредни субјекти који су добили бесповратна средства за субвенције на конкурсу Службе Координационог тела 2012, 2013, 2014. и 2015., 2016., 2017., 2018. и 2019. године имају право пријаве на конкурс у 2023. години.

Приликом избора пријава, предност ће имати привредни субјекти који до сада нису добијали средства за субвенције на конкурсу Службе Координационог тела.

Пријаве привредних субјеката против којих се води судски поступак због неиспуњења обавеза из Уговора са Службом Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа о додели бесповратних средстава за субвенције на основу ранијих конкурса, биће одбачене као недозвољене.

в) финансијски оквир

Служба Координационог тела ће суфинансирати до 70% (нето) трошкова (без пореза на додату вредност) набавке за меру I и меру II из тачке 1.3,  за  микро и мала привредна друштва, предузетнике.

Трошкови не укључују порез на додату вредност, чије је плаћање искључива обавеза подносиоца пријаве.

Бесповратна средства се додељују у складу са наменом средстава из тачке 1.3, на следећи начин:

а)  Предузетници конкуришу за доделу средстава према следећим критеријумима:

1. Предузетници који немају обавезу вођења пословних књига (паушалци) могу конкурисати за средства у максималном износу до 2.000.000,00 динара. Кључ за расподелу је просечан остварен нето приход у периоду од претходне две године и то у двоструком износу од тражених средстава.

2. Преузетници који воде пословне књиге по систему двојног књиговодства могу конкуристати до максималног износа од 3.000.000,00 динара под истим условима као и предузетници са паушалним опорезивањем, с тим што могу поред двостуког износа прихода имати и двоструку вредност неотписане имовине, односно сталних средстава.

б) микро, мала привредна друштва и предузетници из области прерађивачке индустрије, грађевинске индустрије, рециклажне индустрије, која се доминантно баве производњом, конкуришу за финансијску подршку у максималном износу:

1) у вредности до 3.000.000,00 динара, без пореза на додату вредност, за пројекте за набавку опреме за потребе повећања капацитета постојеће производње, повећања продуктивности и квалитета или обезбеђење више фазе прераде производа;

2) у вредности до 3.000.000,00 динара, без пореза на додату вредност, за пројекте за  набавку опреме за потребе производње новог производа, производа више бруто додате вредности, повећања могућности извоза, односно супституције извоза или проширења тржишта продаје или побољшања тржишне позиционираности, набавку опреме за израду нове амбалаже производа или новог паковања производа, набавку опреме за реализацију услуга регистрованих у секторима од B до F  (G)Класификације делатности.

Преостали износ средстава привредни субјекти су обавезни да финансирају из сопствених извора, из средстава која не потичу из буџета Републике Србије, буџета локалне самоуправе или донаторских организација. Сопствена средства за суфинансирање пројеката морају бити обезбеђена у новцу. Измиривање обавеза из сопствених средстава за набавку опреме цесијом или компензацијом није дозвољено. Износ одобрене бесповратне помоћи не може бити мањи од 300.000,00 динара, без пореза на додату вредност.

Средства ће се користити тако што ће Служба Координационог тела вршити директна плаћања по профактури добављачу односно испоручиоцу, којег изабере корисник средстава.

Средства за реализацију мере се не могу користити за: заостале обавезе по основу такси и пореза, зајмове и рате за отплату кредита; трошкове гаранција, полисе осигурања, камате, трошкове банкарског пословања, обуке, сертификацију производа, курсне разлике; царинске и административне трошкове, кредитирање трећих лица,  консултантске услуге, трошкове израде предлога пројекта и прикупљање докумената за пријаву на конкурс, трошкове транспорта опреме, трошкове вештачења, обуке запослених и друге услуге у вези са реализацијом пројекта.

            Почетне инвестиције и новоотворена радна места повезана са овим инвестицијама морају опстати у истом подручју, односно региону, најмање три године након завршетка пројекта.

 

III ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 1. Правилно попуњен пријавни формулар, печатиран и потписан - Образац број 1А или 1Б;

 2. Потписана и печатирана писмена изјава о прихватању услова за доделу средстава - Образац број 2;

 3. Пописна листа основних средстава на дан 31. децембра 2022. године;

 4. Попуњен, потписан и оверен образац трошкова пројекта са структуром суфинансирања подносиоца Пријаве, са приказом обезбеђених извора средстава за суфинансирање пројекта  – Образац број 3;

 5. Oбразложење којим се објашњава на који начин ће опрема која се набавља допринети смањењу потрошње енергије по јединици производа и које обавезно треба да садржи:

 1. У случају замене постојеће опреме:

  • техничке карактеристике нове опреме, која је предмет набавке, као  и постојеће са обавезно наведеним подацима о потрошњи енергије по јединици производа или на годишњем нивоу и броју радних сати у току године;

  • уколико је опрема означена класом или неком другом ознаком енергетске ефикасности, обавезно навести податак за постојећу и нову опрему;

  • мере унапређења енергетске ефикасности у производњи које ће се предузети уз уградњу нове опреме; 

 2. У случају уградње нове опреме:

  • техничке карактеристике нове опреме, која је предмет набавке

  • уколико је опрема означена класом или неком другом ознаком енергетске ефикасности, обавезно навести податак;

  • мере унапређења енергетске ефикасности у производњи које ће се предузети уз уградњу нове опреме;

 1. Одлука подносиоца пријаве о изабраном добављачу, односно испоручиоцу са образложењем и профактуром.

 

       Документација која се прибавља у складу са чланом 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС” бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење):

 1. Извод из Агенције за  привредне регистре;

 2. Оснивачки акт подносиоца захтева (оригинал или оверена фотокопија);

 3. Годишњи финансијски извештаји за 2021. и 2022. годину (биланс стања, биланс успеха и статистички анекс) оверени од стране књиговође и законског заступника привредног субјекта са пописном листом основних средстава на дан 31. децембра 2022. године; (за предузетнике који воде просто књиговодство не доставља се биланс стања),

  • предузетници достављају обим оствареног промета и производних услуга у 2021. и 2022. години, број уговора закључених са купцима, број купаца са којима је закључен угвор и вредност закључених уговора са купцима,

 4. Образац пријаве М4 и/или МА за запослене,

 5. Оригинал потврде надлежне филијале Пореске управе да је подносилац пријаве измирио све обавезе по основу пореза и доприноса закључно са датумом објављивања конкурса;

 6. Оригинал потврде надлежног органа локалне самоуправе да је подносилац пријаве измирио све обавезе према локалној самоуправи закључно са датумом објављивања конкурса;

 7. Оригинал потврде надлежног органа да привредном субјекту у последњој години пре објављивања јавног позива није изречена правоснажна мера забране обављања делатности – издата након објављивања конкурса;

 8. Потврда Народне банке Србије да рачун подносиоца Пријаве није у блокади oд 1. јануара 2023. године – издата након објављивања конкурса;

 9. Потврда Агенције за привредне регистре или надлежног суда да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације, издата након објављивања конкурса;

 

IV РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНАТА

Рок за подношење пријава на конкурс је 09.06.2023. године.

Подносиоци ће пријаве са пратећом документацијом подносити Служби Координационог тела лично или препорученом поштом на адресу:

Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа

Булевар Михаила Пупина 2, 11 070 Нови Београд

 

Пријаве се предају у затвореној и запечаћеној коверти са назнаком „Пријава за конкурс – за средства за субвенције приватним предузећима у 2023. години у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа, са напоменом „НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ИСТЕКА РОКА“, са пуним називом и адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Пријаве које нису поднете на горе предвиђен начин се неће разматрати.

 

V ДОДЕЛА СРЕДСТАВА

Прегледање, контролу формалне исправности, оцењивање пријава и доношење одлуке о додели средстава за субвенције, обавља Комисија коју решењем образује в.д. директорке Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа.

Свака пријава се оцењује на основу критеријума за оцењивање пријава и израђује се ранг листа на основу броја бодова у складу са критеријумима.

Разматраће се само комплетне и благовремено поднете пријаве.

Уколико више пријава буду имале исти број бодова, предност ће имати пријава у којој је број планираних новозапослених већи.

Комисија може извршити додатну проверу поднете документације и тражити додатне информације за време оцењивања и селекције пријава (нпр. провера тржишних цена опреме која се набавља), али само за подносиоце пријава који су испунили формалне услове из Програма и конкурса. Разматраће се само комплетне и благовремено поднете пријаве.

У складу са дефинисаним критеријумима, Комисија ће извршити рангирање пријава за доделу средстава. Комисија ће по извршеном рангирању, на основу овлашћења из решења, у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава, донети одлуку о избору пријава за које ће бити додељена бесповратна средства, коју потписује председник/ца Комисије.

Кандидати чије је пријаве Служба Координационог тела одбила имају право на приговор  у року од 15 дана од дана пријема одлуке о додели средстава,  а у складу са чланом 32. и 147. Зaкона о општем управном поступку.

У приговору се мора навести одлука која се побија, број и датум одлуке,  разлози за подношење приговора и образложење.

Приговор се подноси в.д. директорке Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа, а преко Комисије за оцењивање и селекцију пријава за доделу средстава за субвенције привредним субјектимау приватном власништву, на адресу Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа, Булевар Михаила Пупина 2, 11070 Нови Београд, Београд.

О приговору одлучује в.д. директорке Службе Координационог тела у року од 15 дана од дана пријема приговора.

 Одлука в.д. директорке по изјављеним приговорима је коначна у управном поступку.

Средства одобрене бесповратне помоћи ће бити исплаћена на рачун добављача, односно испоручиоца.

Служба Координационог тела ће потписати тројни уговор, са корисницима средстава и добављачима, односно испоручиоцима које су изабрали.

Активност за коју су одобрена средства, као и сва плаћања у вези са њеном реализацијом, мора бити започета након потписивања уговора и завршена у року од 6 месеци од дана закључивања уговора.

Корисник средстава и испоручилац опреме су у обавези да приликом потписивања Уговора са  Службом Координационог тела приложе: меницу и менично овлашћење и захтев за евидентирање менице, као и уредно издату банкарску гаранцију у корист Службе Координационог тела ( ако је испоручилац страно правно лице).

Приликом потписивања уговора, добављач, односно испоручилац, је у обавези да достави оригинал потврду Агенције за привредне регистре за домаће привредне субјекте, односно другог надлежног органа за иностране привредне субјекте, да над њима није покренут поступак ликвидације односно стечаја. Потврда мора бити издата након објављивања конкурса.

Корисник средстава је такође у обавези да поднесе и захтев за исплату средстава Служби Координационог тела.

Подносилац пријаве дужан је да по завршетку активности/пројеката достави Служби Координационог тела извештај о реализацији суфинансираних активности/пројеката чија ће садржина и рок за достављање бити дефинисана уговором.

Наведена документација мора бити достављена Служби Координационог тела у року од месец дана по завршетку свих активности.

 

VI КОНКУРСНИ ОБРАСЦИ

Конкурсни обрасци за поношење пријава су доступни на интернет страници Координационог тела www.kt.gov.rs и на интернет страницама општина Прешево www.presevo.rs, Бујановац www.bujanovac.rs и Медвеђа www.medvedja.ls.gov.rs.

За додатна питања можете се обратити искључиво у писаној форми на мејл: fatos.mustafa@kt.gov.rs

 

Преузмите документа:

Конкурс 2023.

Смернице за попуњавање пријава 2023.

 

Образац 1A - Мера 1 пријава предлога пројекта за предузетнике 2023.

Образац 1Б - Мера 2 пријава предлога пројекта за микро и мала привредна друштва 2023.

Образац 2 - Изјава о сагласности са условима позива 2023.

Образац 3 - Образац трошкова 2023.