Линкови
                   

Линкови

Председник Републике Србије -  www.predsednik.rs
Народна скупштина Републике Србије - www.parlament.gov.rs
Влада Републике Србије - www.vlada.gov.rs
Аутономна покрајина Војводина - www.vojvodina.gov.rs
Војска Републике Србије - www.vs.rs
Народна банка Србије - www.nbs.rs

Општине

Општина Бујановац - www.bujanovac.rs 
Општина Медвеђа - www.medvedja.org.rs
Општина Прешево - www.presevo.rs

Министарства и канцеларије:

Министарство спољних послова Републике Србије - www.mfa.gov.rs                  
Министарство одбране - www.mod.gov.rs 
Министарство унутрашњих послова - www.mup.gov.rs 
Министарство финансија - www.mfin.gov.rs 
Министарство правде и државне управе - www.mpravde.gov.rs 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде -www.minpolj.gov.rs
Министарство  привреде - www.merr.gov.rs 
Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине- www.mi.gov.rs
Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе - www.mrrls.gov.rs 
Министарство природних ресурса , рударства и просторног планирања -www.mprrpp.gov.rs
Министарство просвете, науке и технолошког развоја - www.mpn.gov.rs
Министарство омладине и спорта - www.mos.gov.rs 
Министарство културе и информисања - www.kultura.gov.rs
Министарство здравља - www.zdravlje.gov.rs
Министарство саобраћаја -www.ms.gov.rs
Министарство грађевинарства и урбанизма- www.mgu.gov.rs
Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација -www.mtt.gov.rs
Министарство рада, запошљавања и социалне политике- www.minrzs.gov.rs
Канцеларија за људска и мањинска права www.ljudskaprava.gov.rs
Канцеларија за европске интеграције www.seio.gov.rs
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја www.kornrp.gov.rs

Заводи:

Републички геодетски завод - www.rgz.gov.rs
Републички завод за информатику и интернет - www.rzii.gov.rs
Републички фонд  за здравствено осигурање - www.rzzo.rs
Републички завод за развој - www.razvoj.gov.rs
Републички завод за статистику - www.stat.gov.rs
Републички  сеизмолошки завод - www.seismo.gov.rs
Републички хидрометеоролошки завод Србије - www.hidmet.gov.rs

Агенције:

Агенција за приватизацију - www.priv.rs
Агенција за привредне регистре - www.apr.gov.rs
Национална агенција за регионални развој - www.narr.gov.rs
Агенција за страна улагања и промоцију извоза - www.siepa.gov.rs
Агенција за енергетску ефикасност - www.seea.gov.rs
Републичка радиодифузна агенција - www.rra.org.rs
Републичка агенција за електронке комуникације - www.ratel.org.rs

Управе:

Пореска управа - www.poreskauprava.gov.rs
Управа царина - www.upravacarina.rs
Управа за јавне набавке - www.ujn.gov.rs
Портал е-управе Републике Србије - www.euprava.gov.rs

Правосуђе:

Уставни суд Републике Србије - www.ustavni.sud.rs 
Врховни касациони суд Републике Србије - www.vk.sud.rs  
Привредни суд у Београду- www.trgsud.org.rs 
Управни суд у Београду - www.up.sud.rs 
Први основни суд у Београду - www.prvi.os.sud.rs
Апелациони суд у Београду - www.bg.ap.sud.rs
Тужилаштво за ратне злочине Републике Србије - www.tuzilastvorz.org.rs  
Основни суд у Нишу - www.ni.os.sud.rs
Виши суд у Нишу - www.ni.vi.sud.rs
Привредни суд у Нишу - www.ni.pr.sud.rs
Прекршајни суд у Нишу - www.ni.pk.sud.rs
Основни суд у Лесковцу - www.le.os.sud.rs
Виши суд у Лесковцу - www.le.vi.sud.rs
Основни суд у Врању - www.vr.os.sud.rs
Виши суд у Врању - www.vr.vi.sud.rs

Међународне организације:

Високи комесар ОЕБС-а за националне мањине -  www.osce.org/hcnm
Делегација Европске уније у Републици Србији - www.europa.rs
Амбасада Сједињених Америчких Држава - serbian.serbia.usembassy.gov
Амбасада савезне Републике Немачке - www.belgrad.diplo.de
Амбасада Велике Британије - www.gov.uk
Канцеларија организације Спарк  - www.spark-online.org
Програм европског партнерства са општинама ЕУ Прогрес - www.euprogres.org
Мисија ОЕБС у Републици Србији - www.osce.org/serbia
УНДП Србија - www.undp.org.rs
Савет Европе - www.coe.int 
УСАИД - www.usaid.gov/sr/where-we-work/europe-and-eurasia/serbia

Медији:

Агенција Врање Прес - www.vranjepres.rs
ЈУГ Прес - www.jugpress.com
Интернет портал - presheva.com
Јужне вести - www.juznevesti.com
Интернет портал - www.titulli.com
Танјуг - www.tanjug.rs
Бета - www.beta.rs
Врањске новине - www.vranjske.co.rs

Остало:

Службени гласник Републике Србије - www.glasnik.com
Архив Србије - www.archives.org.rs
Комесаријат за избеглице и емиграције - www.kirs.gov.rs
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности - www.poverenik.org.rs
Републичка изборна комисија - www.rik.parlament.sr.gov.rs
Републички одбор за решавање о сукобу интереса - www.sukobinteresa.gov.rs               
Фонд за развој Републике Србије - www.fondzarazvoj.gov.rs                                            
Регистар националног интернет домена Србије - www.rnids.rs
Привредна комора Србије - www.pks.rs
Фонд за развој - www.fondzarazvoj.gov.rs 
Универзитет у Новом Саду - www.uns.ac.rs
Економски факултет у Суботици - www.ef.uns.ac.rs
Национални савет Албанаца - www.knsh.org
Канцеларија за локални  економски развој у Бујановцу -  www.bujanovac.rs/cms/lat/kler_bujanovac      
Канцеларија за локални  економски развој у Медвеђи - www.medvedja.org.rs/index.php/sr_cir/ekonomski-razvoj/kancelarija-za-ler.html
Канцеларија за локални економски  развој у Прешеву - www.presevo.rs/index.php/lokalna-samouprava/kancelarija-za-ler
 

homescontents