Архива вести
                   

Конкурс за доделу средстава за студентске стипендије - Mедвеђа - за школску 2023/24. годину.

23. март 2023.

На основу члана 46. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 129/07, 83/2014 – др. закон,  101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), члана 66. Статута општине Медвеђа (''Службени гласник града Лесковца'', бр.9/2019), члана 12. Пословника о раду Општинског већа општине Медвеђа („Службени гласник града Лесковца“, број:41/2022), и Одлуке о опредељеним средствима Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа, 100 број: 670-00-00002/2023-01 од 21.03.2023.  године, Општинско веће на 18. седници одржаној дана 22. Марта 2023. године, расписује

 

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СТУДЕНТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ

ЗА ШКОЛСКУ 2023/24. ГОДИНУ

 

Циљ овог конкурса је подршка развоју и унапређење квалитета високог образовања у виду обезбеђивања услова за даље образовање и усавршавање пружањем финансијске подршке за трошкове студирања, посебно:

-  Повећање процента младих из општине обухваћених високим образовањем;

- Чињење доступним високог образовања свим категоријама младих, без обзира на социо-економски статус;

-  Подршка развоју тржишта рада у општини Медвеђа;

Општина Медвеђа препознала је решавање питањa образовања младих као стратешки значајно за даљи развој социјално - економских услова на овом подручју, имајући у виду и Закон о основама система образовања и васпитања ( ''Службени гласник РС'', бр.88/2017, 27/2018 – др.закон, 10/2019, 27/2018 –др.закон,6/2020 и 129/2021)),  који утврђује „доступност образовања и васпитања“ (члан 7.став 1.) те могућност за образовање и васпитање под једнаким условима и на економски недовољно развијеним подручјима, као и у социјално односно културно мање подстицајним срединама.

У том циљу, општина Медвеђа расписује овај конкурс као подршку унапређењу развоја високог образовања, у оквиру којег се обезбеђују средства за стипендије.

 

I УСЛОВИ КОНКУРСА

Средства која се додељују овим конкурсом се додељују за упис на високошколске установе чији је оснивач Република Србија, за студирање на:

 1. Факултетима Универзитета у Републици Србији,
 2. Академији струковних студија,
 3. Високим школама,
 4. Високим школама струковних студија

у Републици Србији, акредитованих од Министарства просвете, науке и технолошког развоја, и то за упис на студије првог степена – основне академске студије, основне струковне студије, специјалистичке струковне студије.

Конкурсом ће бити додељене највише 2 стипендије.

Право на коришћење средстава за студентске стипендије имају:

 •  ученици завршне године средњих школа и лица која су завршила средњу школу, старости до 22 године,
 • који имају пребивалиште на подручју општине Медвеђа у тренутку подношења пријаве на конкурс и минимум годину дана пре објављивања конкурса,
 • током претходног школовања (у средњој школи) су остварила одличан успех,
 • познају српски језик,
 • нису уписали ниједан факултет и
 • нису корисници других стипендија које се финансирају из буџета Републике Србије.

Да би подносилац пријаве на конкурс за доделу стипендија био коначно изабран за корисника стипендије, поред испуњења формалних услова, у обавези је да положи и квалификациони (пријемни) испит за упис на студије.

 

II ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Сви кандидати који испуњавају услове, приликом пријаве на конкурс су у обавези да доставе следећа документа:

 1. Молба, која обавезно мора садржати назив високошколске установе коју кандидат планира да упише;
 2. Биографија, која обавезно садржи контакт телефон и е-маил адресу;
 3. Оверена копија сведочанстава о завршеним претходним разредима средње школе (за све четири године средњошколског образовања, односно за прве три године и прво полугодиште четврте године за кандидате који још увек похађају средњу школу);
 4. Мотивационо писмо које садржи разлоге опредељења за упис на одређену високошколску установу, планове за примену стечених знања по завршетку студија и очекивани стручни допринос локалној заједници).

Општина ће по службеној дужности прибавити:

 1. Уверење о држављанству Републике Србије (оригинал које издаје надлежни орган општинске управе или оверена копија);
 2. Извод из МК рођених (оригинал који издаје надлежни орган општинске управе или оверена копија);
 3. Уверење о пребивалишту које издаје општински орган Министарства унутрашњих послова или оверена копија личне карте са уписаним пребивалиштем уколико је кандидат поседује или одштампани подаци о пребивалишту депоновани у новој личној карти.

Уколико кандидат поседује доказе о завршеним обукама, тренинзима или такмичењима, може их доставити као прилог уз пријаву на конкурс.

Конкурс спроводи комисија формирана посебним решењем. У раду комисије учествују представници локалне самоуправе, Националног савета албанске националне мањине, Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа и независни стручњак.

Изборни поступак за доделу студентских стипендија спроводи Комисија у две фазе:

 1. У првој фази, комисија прегледа пристиглу документацију и проверава испуњеност формалних услова, након чега ће комисија саставити листу за избор кандидата који испуњавају услове, и који прелазе у следећу фазу изборног поступка. Листа ће бити објављена на огласној табли општине.
 2. У другој фази изборног поступка Комисија ће позвати све кандидате који испуњавају формалне услове и са њима обавити интервју, како би оценили мотивисаност кандидата и вештину комуникације.

Мотивацију и вештину комуникације, Комисија оцењује по унапред утврђеним критеријумима, и то на следећи начин:

 1. Мотивација:
  1. Оцена 3 – високо изражена мотивација
  2. Оцена 2 – умерено изражена мотивација
  3. Оцена 1 – недовољно јасна мотивација
 2. Вештина комуникације:
  1. Оцена 3 – изражена вештина комуникације
  2. Оцена 2 – умерено изражена вештина комуникације
  3. Оцена 1 – неизражена вештина комуникације.

Сваки члан Комисије појединачно оцењује сваког кандидата по оба критеријума. Оцене свих чланова Комисије по сваком од критеријума се сабирају па се израчунава средња оцена. Збир средње оцене за оба критеријума даје укупан број бодова за сваког од кандидата. Након бодовања кандидата по оба критеријума, Комисија сачињава ранг листу кандидата, коју потом објављује.

Уколико два или више кандидата имају исти број бодова, предност ће имати, кандидат који има виши просек оцена током претходног школовања.

На објављену ранг листу, сви подносиоци пријава имају право приговора у року од 8 дана од дана објављивања ранг листе. Приговори се подносе на исти начин као и пријаве.

Уколико се кандидат позван на интервју не појави на интервјуу, сматраће се да је одустао.

Коначну одлуку о додели стипендија доноси се након полагања пријемног испита кандидата који испуњавају услове конкурса.

 

III ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

            Општина ће са изабраним кандидатима који су испунили све услове конкурса и положили пријемни испит на високошколским установама потписати уговор о коришћењу средстава за студентске стипендије.

Кандидати којима су средства одобрена (корисници средстава) а нису потписали уговор, сматраће се да су одустали од додељених средстава.

У том случају, општина ће позвати првог следећег кандидата на ранг листи да потпише уговор.

            Уговор о коришћењу средстава за студентске стипендије нарочито садржи износ који је додељен кориснику средстава, намене за које су средства додељена, начин преноса средстава и обавезу корисника да уколико средства не користи наменски, мора да иста врати у складу са уговором.

Корисник средстава је у обавези да приликом потписивања уговора приложи копију текућег рачуна на који ће средства бити исплаћивана.

Документација коју ће корисник средстава достављати након потписивања уговора биће такође дефинисана уговором.

 

IV НАМЕНА, ИЗНОС И ИСПЛАТА ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА

Средства за спровођење овог конкурса су обезбеђена у буџету Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа, у оквиру класификације 463 – Трансфери осталим нивоима власти, која ће, по спроведеном конкурсу бити трансферисана општини Медвеђа на даљу реализацију.

Средства за студентске стипендије се исплаћују месечно, у 9 месечних рата, у нето износу од 30.000,00 динара месечно. Средства се исплаћују на рачун корисника средстава који је доставио приликом потписивања уговора.

Исплата средстава за стипендије се обуставља у случају ненаменског трошења истих и у случају да корисник средстава не упише редовно зимски семестар.

Средства су намењена за плаћање школарине, куповину уџбеника, трошкове смештаја и исхране, трошкове превоза и остале трошкове који се могу подвести под трошкове студирања.

 

V  РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНАТА

Рок за пријаву на конкурс је 20 дана - почиње да тече у четвртак 23.марта 2023.године и завршава се у среду, 12.априла 2023.године у 15 часова.

Конкурс се објављује на огласној табли општине Медвеђа и веб презентацији општине Медвеђа www.medvedja.ls.gov.rs  као и на веб презентацији Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа www.kt.gov.rs

Пријава за конкурс за доделу средстава за стипендије и документа у прилогу подносе се препорученом поштом или лично у згради општине Медвеђа у улици Краља Милана 48, Комисији за додели студентских стипендија, у затвореној коверти  са назнаком:

ЗА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СТУДЕНТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ, НЕ ОТВАРАТИ ДО ИСТЕКА РОКА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ.

Орган који прима молбу на истој ставља пријемни штамбиљ и датум када је молба предата.

Неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање, док ће непотпуне и неисправне пријаве бити одбијене.

 

Конкурс за доделу средстава за студентске стипендије - Mедвеђа - за школску 2023/24. годину.
(Преузмите документ)

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА
08 Број: 06-24/2023/1 од 22. марта 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Драган Кулић

 

Конкурс за доделу средстава за студентске стипендије - Mедвеђа - за школску 2023/24. годину.
(Преузмите документ)