Архива вести
                   

Конкурс за доделу стипендија за упис на студије на Универзитету у Новом Саду 2013

21. фебруар 2013.Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа  (у даљем тексту Служба Координационог тела) расписује

К  О  Н  К  У  Р  С

за доделу стипендија за упис на студије на Универзитету у Новом Саду

 

Служба Координационог тела, у складу са дефинисаним приоритетима, а посебно залажући се за побољшање квалитета образовања на територији општина Прешево и Бујановац, расписује конкурс за доделу  студентских стипендија за младе са пребивалиштем на подручју општина Прешево и Бујановац.

Циљ стипендирања је обезбеђивање услова за даље образовање и усавршавање пружањем материјалне подршке за трошкове студирања за основне академске студије. Наведени трошкови првенствено се односе на трошкове становања (приватни смештај или смештај у студентском  дому), трошкове исхране, превоза, куповине уџбеника и друге трошкове настале у вези са студирањем.


I УСЛОВИ КОНКУРСА

Право пријављивања на конкурс имају:

1) ученици завршне године средњих школа и

2)друга лица старости до 22 године, са завршеном средњом школом и пребивалиштем на подручју општина Прешево и Бујановац.

Према условима конкурса, пријаву може поднети лице под следећим условима и критеријумима:

-да је држављанин Републике Србије;

-да је током претходног школовања остварио одличан или врло добар успех и да није понављао ниједан разред;

-да познаје српски језик;

-да није уписао ниједан факултет.

Поред формалних услова, основни критеријум за доделу стипендија је положен квалификациони испит (пријемни испит) за упис на прву годину основних студија на неком од факултета Универзитета у Новом Саду.


II ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

- молба;

- биографија, односно CV;

- уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или копија оверена у општини или суду), не старије од 6 месеци;

- извод из МК рођених (оригинал или копија оверена у општини или суду), не старије од 6 месеци;

- уверење о пребивалиштву на подручју општина Прешево или Бујановац, које издаје општински орган Министарства унутрашњих послова или оверена копија личне карте са уписаним  траженим пребивалиштем уколико је ученик поседује, или одштампани подаци о пребивалишту депоновани у новој личној карти;

- оверена копија сведочанства о завршеним разредима средње школе (за све четири године средњошколског образовања, односно за прве три године и прво полугодиште четврте године за оне који су још увек у средњој школи);

- мотивационо писмо које садржи разлоге опредељења за упис на одређени факултет, планове за примену стечених знања након завршетка студија и очекивани стручни допринос локалној заједници

- доказе о освојеним резултатима на такмичењима, уколико их кандидат поседује.

 

III ДОДЕЛА СТИПЕНДИЈА

Изборни поступак за доделу студентских стипендија се спроводи у две фазе. У првој фази изборног поступка, по истеку рока за пријаву на конкурс, Комисија образована одлуком директорке Службе Координационог тела саставиће листу за избор кандидата за стипендију, ценећи испуњеност формалних услова за пријаву на конкурс, мотивационо писмо, познавање српског језика и вештину комуникације кроз интервју са кандидатима. Предност приликом састављања листе за избор имаће кандидати који су се определили за неки од факултета који је подржала Служба Координационог тела.

Интервју са кандидатима ће се обавити у марту, након истека рока за пријављивање кандидата, при чему ће о тачном времену и датуму, кандидати бити накнадно обавештени.

У другој фази изборног поступка, Комисија ће вредновати остварене резултате на квалификационом (пријемном) испиту за упис на прву годину основних студија на неком од факултета Универзитета у Новом Саду и знање српског језика након похађања курса- увидом у сертификат, након чега ће бити формирана коначна ранг листа добитника стипендија.

Приликом одобравања наставка коришћења стипендије, у обзир ће се узети континуитет испуњавања услова за финансирање са буџета Републике Србије.

 

IV ИЗНОС СТИПЕНДИЈЕ И ИСПЛАТА

Нето износ одобрене стипендије од 45.000,00 динара исплаћује се за текућу годину студирања у 9 месечних рата почев од октобра 2013. године.

Поред износа стипендије, Служба Координационог тела ће, у складу са одобреним средствима, кандидатима из албанске заједнице који испуњавају услове за пријаву на конкурс, омогућити тромесечно похађање курса српског језика, након прве фазе изборног поступка до полагања квалификационог испита.

Стипендије се исплаћују на банкарски рачун корисника стипендије.

Исплата одобрене стипендије се обуставља  у случају ненаменског трошења исте, у случају неиспуњавања услова за упис наредне године студија и уколико кандидат напусти студије.

Права и обавезе корисника стипендије дефинишу се уговором о додељивању стипендије, који ће кандидати, по објављеној коначној ранг листи, потписати са Службом Координационог тела.

 

V  РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНАТА

Конкурс је отворен од 21. фебруара – 11. марта 2013. године до 16:30.

Пријава за конкурс за доделу стипендије и документа у прилогу за кандидате из општине Бујановац подносе се канцеларији Службе Координационог тела у Бујановцу (зграда општине Бујановац, Карађорђа Петровића 115) а кандидати из општине Прешево у канцеларији Службе Координационог тела  у Прешеву ( улица Саве Ковачевића 12).

Орган који прима молбу на истој ставља пријемни штамбиљ и датум када је молба предата.

Неблаговремена и непотпуна конкурсна документација неће бити узета у  разматрање.

Коначну ранг листу и списак стипендиста утврдиће комисија за доделу стипендија, образована решењем директорке Службе Координационог тела, након објављивања ранг листе на факултетима Универзитета у Новом Саду, а најкасније до 29.07.2013. године.

 

Преузми документ: Tekst konkursa 2013

Преузми документ: Informator 2013
 

 

Извор: Координационо тело Владе Републике Србије