Архива вести
                   

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СТУДЕНТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2024/25. ГОДИНУ – ОПШТИНА МЕДВЕЂА

9. април 2024.

Oпштина Медвеђа расписује конкурс као подршку унапређењу развоја високог образовања, у оквиру којег се обезбеђују средства за стипендије

Конкурс се објављује на огласној табли општине Медвеђа и веб презентацији општине Медвеђа www.medvedja.ls.gov.rs као и на веб презентацији Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа www.kt.gov.rs

Средства која се додељују овим конкурсом се додељују за упис на високошколске установе чији је оснивач Република Србија, за студирање на:

1) Факултетима Универзитета у Републици Србији,

2) Академији струковних студија,

3) Високим школама,

4) Високим школама струковних студија у Републици Србији, акредитованих од Министарства просвете, науке и технолошког развоја, и то за упис на студије првог степена – основне академске студије, основне струковне студије, специјалистичке струковне студије.

Конкурсом ће бити додељене највише 2 стипендије.

Право на коришћење средстава за студентске стипендије имају:

- ученици завршне године средњих школа и лица која су завршила средњу школу,старости до 22 године,

- који имају пребивалиште на подручју општине Медвеђа у тренутку подношења пријаве на конкурс и минимум годину дана пре објављивања конкурса,

- током претходног школовања (у средњој школи) су остварила одличан успех,

- познају српски језик,

- нису уписали ниједан факултет и

- нису корисници других стипендија које се финансирају из буџета Републике Србије.

Да би подносилац пријаве на конкурс за доделу стипендија био коначно изабран за корисника стипендије, поред испуњења формалних услова, у обавези је да положи и квалификациони (пријемни) испит за упис на студије.

II ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Сви кандидати који испуњавају услове, приликом пријаве на конкурс су у обавези да доставе следећа документа:

1) Молба, која обавезно мора садржати назив високошколске установе коју кандидат планира да упише;

2) Биографија, која обавезно садржи контакт телефон и е-маил адресу;

3) Оверена копија сведочанстава о завршеним претходним разредима средње школе (за све четири године средњошколског образовања, односно за прве три године и прво полугодиште четврте године за кандидате који још увек похађају средњу школу);

4) Мотивационо писмо које садржи разлоге опредељења за упис на одређену високошколску установу, планове за примену стечених знања по завршетку студија и очекивани стручни допринос локалној заједници).

Општина ће по службеној дужности прибавити:

1) Уверење о држављанству Републике Србије (оригинал које издаје надлежни орган општинске управе или оверена копија);

2) Извод из МК рођених (оригинал који издаје надлежни орган општинске управе или оверена копија);

3) Уверење о пребивалишту које издаје општински орган Министарства унутрашњих послова или оверена копија личне карте са уписаним пребивалиштем уколико је кандидат поседује или одштампани подаци о пребивалишту депоновани у новој личној карти.

Уколико кандидат поседује доказе о завршеним обукама, тренинзима или такмичењима, може их доставити као прилог уз пријаву на конкурс.

Конкурс спроводи комисија формирана посебним решењем. У раду комисије учествују представници локалне самоуправе, Националног савета албанске националне мањине, Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа и независни стручњак - психолог Службе за управљање кадровима Владе Републике Србије.

Рок за пријаву на конкурс је 20 дана - почиње да тече у петак 22.марта 2024.године и завршава се у четвртак, 11. априла 2024.године у 15 часова.