Архива вести
                   

Конкурс зa доделу средстава за подстицање програма и пројеката које реализују удружења ради пружања помоћи становништву на подручју општина Прешево, Бујановац и Медвеђа у 2012. години.

31. октобар 2012.

На основу Закључка Владе Републике Србије о прихватању Програма о средствима за подстицање програма и пројеката које реализују удружења ради пружања помоћи становништву на подручју општина Прешево, Бујановац и Медвеђа у 2012. години 05 број 401-1173/2012-01 од 23. фебруара 2012. године, директорка Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа, из Београда, ул. Булевар Михајла Пупина 2, (у даљем тексту: Служба Координационог тела), дана 31. октобра 2012. године

расписује

К О Н К У Р С
зa доделу средстава за подстицање програма и пројеката које реализују удружења ради пружања помоћи становништву на подручју општина Прешево, Бујановац и Медвеђа у 2012. години

Конкурс се расписује за доделу финансијских средстава за подстицање програма и пројеката удружења регистрованим на територији Републике Србије, којa доставе предлоге пројеката Служби Координационог тела, којима се остварују следећи циљеви:

 1. Подстицање пројеката из области културе и неформалног образовања (позориште, филм, књижевност, музика, стрип, дизајн, литерарне и ликовне радионице, радионице на теме културних политика, разговори са писцима и уметницима);
 2. Подстицање реализације различитих омладинских пројеката;
 3. Подстицање мултиетничких пројеката који промовишу активизам младих из општина Прешево, Бујановац и Медвеђа;
 4. Подизање капацитета организација цивилног друштва у Прешеву, Бујановцу и Медвеђи кроз реализовањe пројеката од значаја за грађане три општине; 
 5. Стварање климе сарадње и разумевања свих етничких заједница које живе у Прешеву, Бујановцу и Медвеђи; 
 6. Подстицање омладинског активизма и укључивање младих у Прешеву, Бујановцу и Медвеђи у друштвене токове на локалном нивоу;
 7. Сарадња и повезивање удружења из Прешева, Бујановца и Медвеђе;
 8. Подизање нивоа знања активиста невладиног сектора из области релевантних за рад цивилног друштва;
 9. Подстицање пројеката чији је циљ спречавање дискриминације;
 10. Подстицање образовања становништва;
 11. Зближавање младих из Прешева, Бујановца и Медвеђе са вршњацима из других делова Републике Србије;
 12. Побољшање услова живота и интеграција у друштво лица са посебним потребама;
 13. Унапређење положаја ромске популације;
 14. Пројекти на тему унапређења знања и очувања животне средине;

Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа подржава пројекте који уводе нове и креативне методологије и приступе.

Право учешћа на конкурсу имају удружења која су регистрована на територији Републике Србије, уписана у регистар надлежног органа која своје статутарне циљеве остварују у једној од области у којима се реализују програми и пројекти са циљевима наведеним у овом конкурсу и која доставе предлог пројекта Служби Координационог тела на основу овог конкурса и задатог обрасца за писање предлога пројкта, у складу са прецизираним смерницама за подносиоце предлога пројеката.

Предност ће имати организације које су у предвиђеном року послале извештај за пројекте које је на ранијим конкурсима финансирала Службa Координационог тела, а чији пројекат задовољава услове конкурса и одговара на теме дефинисане смерницама.

Право учешћа на овом конкурсу немају медији.

Право учешћа на конкурсу немају земљорадничке и сточарске задруге.

Право учешћа на конкурсу немају спортске организације и шаховски клубови.

Право учешћа на конкурсу немају културно-уметничка друштва.

Удружење може да конкурише са највише два предлога пројекта, а средства се додељују само за један. Пројекти се морају реализовати на подручју општина Прешево, Бујановац и Медвеђа. Предност ће имати организације које су у предвиђеном року послале извештај за пројекте који су финансирани од стране Координационог тела.

Пријаве се достављају у запечаћеној коверти. Доставља се један потписан и печатиран оригинал и једна копија. Предлози пројеката достављају се поштом или лично на адресу Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа, Булевар Михајла Пупина 2, 11000 Београд, најкасније до 14. новембра 2012. године до 16:30 часова. На коверти обавезно написати назив подносиоца пријаве, адресу подносиоца пријаве и назив пројекта са напоменом:

ЗА КОНКУРС ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА - НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ИСТЕКА РОКА ЗА КОНКУРИСАЊЕ

Неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене.

Oвим конкурсом се распоређује 1.500.000,00 динара. Максималан износ за који организација може да конкурише је 500.000,00 динара.

Критеријуми за оцењивање предлога пројеката:

 1. Јасно описан циљ и предуслови реализације пројекта – 0 - 15 бодова
 2. Усклађеност предлога пројекта са циљевима конкурса – 0 – 15 бодова
 3. Јасно описане активности пројекта – 0 – 10 бодова
 4. Јасно састављен предлог пројекта – 0 - 10 бодова
 5. Јасно описани могући ризици и мере за њихово превазилажење – 0 - 10 бодова
 6. Јасно описане циљне групе – 0 - 5 бодова
 7. Јасно описани, конкретни и мерљиви резултати пројекта – 0 – 10 бодова
 8. Број учесника – 0 – 10 бодова
 9. Јасно састављен буџет у складу са активностима пројекта – 0 – 5 бодова
 10. Капацитети (технички и људски) подносиоца пројекaта за реализацију пројектних активности – 0 – 10 бодова.

Сваком предлогу пројекта комисија за процену предлога пројеката доделиће одређен број бодова од укупних 100 на основу чега ће бити сачињена ранг листа пројеката.

Пројекти који неће бити финансирани:

 1. Спонзорства за учествовање на скуповима у земљи и иностранству;
 2. Стипендије за студирање или обуку;
 3. Ретроактивно финансирање пројеката чија је реализација у току или чије је извођење окончано;
 4. Пројекти институција и организација које нису регистроване као удружења;
 5. Пројекти који доносе профит;
 6. Пројекти који свoјим садржајем  подстичу насиље;
 7. Пројекти религијског садржаја;
 8. Пројекти медијских кућа;
 9. Пројекти културно-уметничких друштава;
 10. Избори за мис, модне ревије и сличне активности;
 11. Пројекти чија је главна активност организација округлих столова, трибина, конференција и семинара (без конкретних резултата на терену)
 12. Пројекти чија је главна активност организација новинарских раидоница;

Конкурс је јаван и објављује се на интернет презентацији Координационог тела www.kt.gov.rs.

Конкурсна документација и смернице за подносиоце предлога пројеката могу се преузети на интернет страници Координационог тела, на адреси www.kt.gov.rs или у канцеларијама Службе Координационог тела радним данима од 9:00 до 16:30 часова.

Благовременом пријавом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до наведеног времена (печат поште), без обзира на датум приспећа или предата Служби Координационог тела у Београду до истека поменутог рока.

Списак одобрених пројеката биће објављен на интернет презентацији Координационог тела www.kt.gov.rs.

Одлука о избору предлога пројекaта који ће бити финасирани из опредељених средстава биће донета у року од 10 дана од дана истека рока за подношења предлога пројеката. Сви подносиоци пријава имају право на подношење приговора у року од 8 дана од дана доношења одлуке о избору предлога пројеката након чега одлука постаје коначна.   Резултати конкурса ће бити објављени на интернет презентацији Координационог тела www.kt.gov.rs. Рок за приговор је 8 дана од дана објављивања листе одобрених пројеката.

Са удружењима чији пројекат буде изабран на конкурсу биће потписан уговор о међусобним правима, обавезама и одговорностима.

За сва додатна питања заинтересовани се могу обратити електронском поштом на адресе: goran.gavrilovic@kt.gov.rs, rahim.salihi@kt.gov.rs

Преузми документа:
Текст конкурса
Смернице
Образац за писање предлога пројекта
Образац буџета

           РОК ЗА ПРИЈАВУ: 31. ОКТОБАР - 14. НОВЕМБАР 2012. ДО 16:30