Архива вести
                   

ЕЛАБОРАТ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ФОТОНАПОНСКИХ ЕЛЕКТРАНА У НАСЕЉУ КАРАДНИК У ОПШТИНИ БУЈАНОВАЦ

17. април 2024.

Одељење за урбанизам, имовинско–правне послове, комунално–стамбене, градјевинске делатности и заштиту животне средине Општинске управе Бујановац, у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС; бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23) и члана 37., 38., 39., 40., 41. и 42. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (&qуот;Службени гласник РС&qуот; бр.32/19) ОБЈАВЉУЈЕ ЕЛАБОРАТ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ФОТОНАПОНСКИХ ЕЛЕКТРАНА У НАСЕЉУ КАРАДНИК У ОПШТИНИ БУЈАНОВАЦ

Елаборат за рани јавни увид за потребе израде плана детаљне регулације за изградњу фотонапонских електрана у насељу Карадник у општини Бујановац објављује се у трајању од петнаест дана и то у периоду од 16.04.2024 до 30.04.2024године. Материјал раног јавног увида биће изложен у холу на огласној табли општинске управе Бујановац.

Заинтересована правна и физичка лица, органи и организације, могу подносити примедбе и сугестије на изложени материјал у току раног јавног увида у писаном облику, одељењу за урбанизам, имовинско–правне послове, комунално–стамбене, градјевинске делатности и заштиту животне средине Општинске управе Бујановац, преко писарнице. Урбанистичка служба (канцеларија 310) пружа потребне информације и стручну помоћ у периоду од 11-14 часова.

Општинска управа Бујановац

Одељење за урбанизам, имовинско–правне послове, комунално–стамбене, грађевинске делатности и заштиту животне средине

улица Карађорђе Петровића 115
17520 Бујановац

1_Катастарско-топографски план са границом_650x544

4_Планирана намена поврсина_650x544

3_Постојеца намена поврсина_650x544

Одељење за урбанизам рани јавни увид ПДР Ново Насеље

Рани Јавни Увид- фотонапонске електране

2_Извод из ППО Бујановац_826x594

 

Извор: општина Бујановац