Архива вести
                   

Конкурс за доделу стипендија за упис на студије на факултетима Универзитета у Новом Саду и Универзитету у Београду, Филолошки факултет – катедра за албанологију

20. мај 2015.

На основу Одлуке директорке Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа 100 број: 670-00-00002/2015-01 од 15.05.2015. године, Служба Координационог тела објављује,

К  О  Н  К  У  Р  С

за доделу стипендија за упис на студије на факултетима Универзитета у Новом Саду и Универзитету у Београду, Филолошки факултет – катедра за албанологију

Служба Координационог тела, у складу са дефинисаним приоритетима, а посебно залажући се за побољшање квалитета образовања на територији општина Прешево, Бујановац и Медвеђа, расписује конкурс за доделу  студентских стипендија за младе са пребивалиштем на подручју општина Прешево, Бујановац и Медвеђа.

Циљ стипендирања је обезбеђивање услова за даље образовање и усавршавање пружањем материјалне подршке за трошкове студирања за основне академске студије. Наведени трошкови првенствено се односе на трошкове становања (приватни смештај или смештај у студентском  дому), трошкове исхране, превоза, куповине уџбеника и друге трошкове настале у вези са студирањем.

I УСЛОВИ КОНКУРСА

Право пријављивања на конкурс имају ученици завршне године средњих школа и друга лица старости до 22 године, са завршеном средњом школом и која испуњавају следеће формалне услове конкурса:

- да су држављани Републике Србије;

- да имају пребивалиште на подручју општина Прешево, Бујановац и Медвеђа најмање две године пре датума објављивања конкурса;

- да су током претходног школовања остварили одличан успех у свим разредима и да нису понављали ниједан разред;

- да познају српски језик;

- да нису уписали ниједан факултет на територији Републике Србије и

- да нису остварили право на стипендију на неком другом конкурсу.

Да би кандидат био коначно изабран за корисника стипендије, мора након испуњавања формалних услова и обављеног интервјуа да положи и квалификациони (пријемни) испит за упис на прву годину основних студија и да упише прву годину студија на неком од факултета Универзитета у Новом Саду или Филолошком факултету Универзитета у Београду – катедра за албанологију.

II ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

- молба;

- биографија, односно CV; (обавезно је да кандидат упише контакт телефон и активну е-маил адресу);

- уверење о држављанству Републике Србије не старије од 6 месеци (оригинал које издаје надлежни орган општинске управе или оверена копија коју оверава суд или надлежна општинска управа);

- извод из МК рођених (оригинал које издаје надлежни орган општинске управе или оверена копија коју оверава суд или надлежна општинска управа);

- уверење о пребивалиштву које издаје општински орган Министарства унутрашњих послова или оверена копија личне карте са уписаним  траженим пребивалиштем уколико је ученик поседује, или одштампани подаци о пребивалишту депоновани у новој личној карти. Служба Координационог тела задржава право провере података;

- оверена копија сведочанстава о завршеним разредима средње школе (за све четири године средњошколског образовања, односно за прве три године и прво полугодиште четврте године за оне који су још увек у средњој школи – копију  оверава суд или надлежна општинска управа);

- мотивационо писмо које садржи разлоге опредељења за упис на одређени факултет, планове за примену стечених знања након завршетка студија и очекивани стручни допринос локалној заједници;

Уколико кандидат поседује доказе о освојеним резултатима на такмичењима, може их доставити као прилог уз обавезну документацију.

III ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СТИПЕНДИЈА

Поступак доделе студентских стипендија започиње доношeњем Одлуке директорке Службе Координационог тела о расписивању конкурса и формирањем комисије. Комисија изборни поступак за доделу студентских стипендија спроводи у две фазе.

  1. У првој фази изборног поступка, по истеку рока за пријаву на конкурс, Комисија образована Одлуком директорке ће саставити листу кандидата који испуњавају формалне услове конкурса и који ће бити позвани на интервју. 

    Листа кандидата који испуњавају формалне услове конкурса ће бити објављена у канцеларијама Координационог тела у Бујановцу и Прешеву, општинском органу управе у општини Медвеђа и на сајту Координационог тела (www.kt.gov.rs).
  1. У другој фази изборног поступка Комисија ће обавити интервју са свим кандидатима који испуњавају формалне услове. Током интервјуа, Комисија ће оцењивати вештину комуникације и мотивацију кандидата за студирање на факултетима Универзитета у Новом Саду или Филолошком факултету Универзитета у Београду – катедра за албанологију.

Мотивацију кандидата Комисија оцењује оценама од 1 до 3, и то на следећи начин:

  • Оцена 3 – високо изражена мотивација
  • Оцена 2 – умерено изражена мотивација
  • Оцена 1 – недовољно јасна мотивација

Вештину комуникације кандидата Комисија оцењује оценама од 1 до 3, и то на следећи начин:

  • Оцена 3 – изражена вештина комуникације
  • Оцена 2 – умерено изражена вештина комуникације
  • Оцена 1 – неизражена вештина комуникације

Интервју са кандидатима ће се обавити најкасније пет дана од истека рока за подношење пријава, одмах након објављивања листе кандидата који су испунили формалне услове.

Сваки кандидат који је испунио формалне услове, биће обавештен о тачном времену и датуму интервјуа телефонским и електронским путем (е-маил) чиме се сматра да је кандидат уредно позван. Oбавештење ће бити објављено и на сајту Координационог тела (www.kt.gov.rs), огласним таблама канцеларија Координационог тела у Бујановцу и Прешеву и огласним таблама општина Прешево, Бујановац и Медвеђа.

Уколико се кандидат не појави на интервјуу у време у које је позван сматраће се да је одустао од стипендије.

У току интервјуа, сваки члан Комисије појединачно оцењује сваког кандидата по оба критеријума. Оцене свих чланова Комисије по сваком од критеријума се сабирају па се израчунава средња оцена. Збир средње оцене за оба критеријума даје укупан број бодова за сваког од кандидата.

Уколико два или више кандидата имају исти број бодова, предност ће имати кандидат који је остварио виши просек оцена током претходних година школовања.

Након обављеног интервјуа са кандидатима, Комисија сачињава прелиминарну ранг листу кандидата који ће полагати квалификационе (пријемне) испите на изабраним факултетима. Листа ће бити истакнута у канцеларијама Координационог тела у Бујановцу и Прешеву, општинском органу управе у општини Медвеђа, огласним таблама средњих школа и на сајту Координационог тела (www.kt.gov.rs).

Да би кандидат био коначно изабран за корисника стипендије, мора након испуњавања формалних услова и обављеног интервјуа да положи и квалификациони (пријемни) испит за упис на прву годину основних студија и да упише прву годину студија на неком од факултета Универзитета у Новом Саду или Филолошком факултету Универзитета у Београду – катедра за албанологију.

Коначну одлуку о додели стипендија доноси директорка Службе Координационог тела, након полагања квалификационог испита за упис на прву годину студија и то само за оне кандидате који су положили пријемни испит на факултетима Универзитета у Новом Саду и Филолошком факултету Универзитета у Београду – катедра за албанологију.

IV ИЗНОС СТИПЕНДИЈЕ И ИСПЛАТА

Нето износ одобрене стипендије од 45.000,00 динара исплаћује се за текућу годину студирања у 9 месечних рата почев од октобра 2015. године.

Стипендије се исплаћују на банкарски рачун корисника стипендије.

Исплата одобрене стипендије се обуставља у случају ненаменског трошења исте, у случају да кандидат нема услов да упише следећи семестар, не испуњава услов за упис наредне године студија или напусти студије.

Права и обавезе корисника стипендије дефинишу се уговором о додељивању стипендије, који ће кандидати, по доношењу коначне одлуке о додели стипендија, потписати са Службом Координационог тела.

 РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНАТА

Рок за пријаву на конкурс је 8 дана и почиње да тече од првог дана након објављивања конкурса у дневном листу Политика који има покривеност на територији целе Републике Србије.

Пријава за конкурс за доделу стипендије и документа у прилогу подносе се лично и то за кандидате из општине Бујановац канцеларији Службе Координационог тела у Бујановцу (зграда општине Бујановац, Карађорђа Петровића 115), кандидати из општине Прешево у канцеларији Службе Координационог тела  у Прешеву (улица Саве Ковачевића 12) а кандидати из општине Медвеђа у услужном центру општинске управе у општини Медвеђа (улица Јабланичка 48), у затвореној коверти са назнаком: ЗА КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ, НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ИСТЕКА РОКА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ.

Рок за пријаву на конкурс истиче последњег дана рока у 15.00 часова.

Орган који прима молбу на истој ставља пријемни штамбиљ, датум и време када је пријава предата.

Неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање, док ће непотпуне и неисправне пријаве бити одбијене.

Ранг листу кандидата утврдиће комисија за доделу стипендија, по извршеном бодовању.

Сви подносиоци пријава имају право на подношење приговора у року од 8 дана од дана објављивања ранг листе кандидата, по обављеном интервјуу.

Приговори се подносе на исти начин као и пријаве, лично, и то за за кандидате из општине Бујановац канцеларији Службе Координационог тела у Бујановцу (зграда општине Бујановац, Карађорђа Петровића 115), кандидати из општине Прешево у канцеларији Службе Координационог тела  у Прешеву (улица Саве Ковачевића 12) а кандидати из општине Медвеђа у услужном центру општинске управе у општини Медвеђа (улица Јабланичка 48). Рок за предају приговора истиче последњег дана рока за приговоре у 15.00 часова.

Кандидати постају корисници стипендије тек када положе квалификациони (пријемни) испит за упис на прву годину основних студија и да упише прву годину студија на неком од факултета Универзитета у Новом Саду или Филолошком факултету Универзитета у Београду – катедра за албанологију и потпишу уговор са Службом Координационог тела.

Преузми документ: Текст конкурса 2015

Преузми документ: Информатор 2015

 
 

Извор: Координационо тело Владе Републике Србије

 

homescontents