Архива вести
                   

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНE МЕДВЕЂА ЗА ПЕРИОД ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОД.

28. септембар 2018.

На основу Одлуке в.д. директорке Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа 100 бр 67-00-00002/2018-01 од 26.09.2018.  године,  Служба Координационог тела објављује

К  О  Н  К  У  Р  С

за доделу стипендија ученицима средњих школа на подручју општинe Медвеђа за период школске 2018/2019. године

 

I БРОЈ КОРИСНИКА И УСЛОВИ КОНКУРСА

За ученике средњих школа на подручју општина Медвеђа, Лесковац и Лебане чији је оснивач Република Србија или јединица локалне самоуправе, Служба Координационог тела додељује ученичке стипендије у месечном износу од 6.000,00 динара за период школовања од 01. септембра до 31. децембра 2018. године. Уколико средства буду обезбеђена у буџету за 2019. годину Служба Координационог тела ће наставити стипендирање до завршетка школске 2018/2019. године.

Општи услови су да ученици имају држављанство Републике Србије и пребивалиште на подручју општине Медвеђа, да су први пут школске 2018/2019. године уписали прву, другу, трећу или четврту годину неке од средњих школа образованих одлуком Министарства просвете Републике Србије, да су током претходног школовања остварили одличан или врло добар успех и да током претходног школовања нису понављали ниједан разред.

На конкурс за доделу ученичких стипендија могу се пријавити ученици I разреда средње школе који су у свим разредима од V до VIII разреда основне школе постигли одличан или врло добар општи успех (од 3,50 до 5), односно ученици од II до IV разреда средње школе који су у свим претходно завршеним разредима средње школе постигли одличан или врло добар општи успех (од 3,50 до 5) и који су из владања имали оцену примерно (5).

Стипендије добијају само ученици који у школској 2018/2019. похађају средње школе на територији општина Медвеђа, Лесковац и Лебане и у тренутку подношења молбе имају пребивалиште на подручју општине Медвеђа.

Ученици који су већ остварили право на неку од ученичких стипендија из буџета Републике Србије немају право на стипендију Службе Координационог тела, а ако у међувремену стекну право на неку другу стипендију, дужни су да се определе за једну од додељених стипендија. Служба Координационог тела задржава право да провери да ли су кандидати за ученичку стипендију већ остварили право на стипендију неког другог државног органа која се финансира из буџета Републике Србије или локалне самоуправе.

Служба Координационог тела у складу са буџетом за 2018. годину располаже новчаним средствима за 300 стипендија. Расподела стипендија ће бити према моделу трансферисања финансијских средстава општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа. [1]

Сходно квотама Министрства финансија, Служба Координационог тела ће од 300 расположивих стипендија доделити ученицима: из општине Бујановац 40% односно 120 стипендија, из општине Прешево 39% односно 117 стипендија и из општине Медвеђа 21% односно 63 стипендије. У случају да једна од општина не буде имала довољан број стипендиста за квоту која је унапред одређена, слободна места ће се пребацити и равномерно расподелити на друге две општине по унапред утврђеним процентима.

 

II ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

•  попуњена пријава за доделу стипендије на обрасцу Службе Координациног тела у прилогу конкурса (образац Службе Координационог тела број 1),

•  уверење које оверава школа коју ученик похађа, са обавезним подацима о упису у један од разреда средње школе на подручју општина Медвеђа, Лесковац и Лебане школске 2018/2019. године, постигнутом успеху у претходном разреду и податком када је ученик први пут уписао први разред средње школе (образац Службе Координационог тела број 2),

•  оверене копије сведочанстава о претходно завршеним разредима (за ученике првог разреда средње школе оверене копије сведочанства од V до VIII разреда основне школе као доказ оствареног успеха у основној школи коју је кандидат завршио. За ученике другог, трећег и четвртог разреда средње школе оверене копије сведочанства о успеху из свих претходних разреда средње школе које издаје средња школа коју кандидат похађа), 

•  извод из матичне књиге умрлих ако немају једног или оба родитеља, и решење о старатељству (оригинал које издаје надлежни орган општинске управе или оверена копија коју оверава суд или надлежна општинска управа),

•  уверење о просечном месечном приходу по члану породице ученика (образац Службе Координационог тела број 4) које оверава надлежни орган у општини пребивалишта, а које се издаје на основу приложене изјаве о члановима породице дате у присуству два сведока и одговарајућих доказа о оствареним приходима породице за период од 01. јануара до 30. јуна 2018. године (образац Службе Координационог тела број 3),

•  Очитане податке са електронске личне карте или фотокопију старе важеће личне карте ученика, односно штампане податке са електронске личне карте или фотокопију старе важеће личне карте родитеља или старатеља уколико је ученик млађи од 16 година,

•  Четири примерка уговора о стипендирању који су уредно попуњени и потписани од стране ученика и родитеља или старатеља ученика.

 

Конкурсна документа се не враћају.

Наведене документе, односно доказе, издају и оверавају одговарајуће службе, и то:

- образац Службе Координационог тела број 2 оверава средња школа коју ученик похађа,

- образац Службе Координационог тела број 3 и 4 оверава надлежни орган општинске управе у општини пребивалишта,

- копије сведочанстава оверава суд или надлежна општинска управа,

- извод из матичне књиге умрлих ако немају једног или оба родитеља, и решење о старатељству издаје надлежни орган општинске управе а копију оверава суд или надлежна општинска управа,

- Примерак уговора о стипендирању може се преузети са интернет странице Координационог тела на адреси www.kt.gov.rs или за ученике средњих школа са подручја општина Медвеђа, Лебане и Лесковац примерак уговора се може преузети у општинском органу управе у општини Медвеђа (улица Јабланичка 48).

НАПОМЕНА: Сва потребна документа за пријаву на конкурс морају бити  уредно и читко попуњена. Потребно је да кандидат број банкарског рачуна и тачан назив и адресу банке обавезно упише у примерак уговора о стипендирању и у образац пријаве за доделу ученичке стипендије (образац Службе Координационог тела број 1) приликом достављања конкурсне документације.

 

III РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНАТА

Рок за пријављивање на конкурс је од 28. септембра до 12. октобра 2018. године до 15:30 часова.

Молбе за доделу стипендије и документа којима се доказује испуњеност услова се достављају у запечаћеној коверти. На полеђини обавезно написати име и презиме подносиоца молбе и адресу подносиоца молбе. На предњем делу коверте ставити напомену: ЗА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА ЗА ПЕРИОД ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ - НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ИСТЕКА РОКА ЗА КОНКУРИСАЊЕ.

За ученике средњих школа са подручја општина Медвеђа, Лебане и Лесковац пријаве се подносе у општинском органу управе у општини Медвеђа (улица Јабланичка 48). Орган који прима молбу на истој ставља деловодни штамбиљ и датум када је молба предата.

Неблаговремена и некомплетна конкурсна документација неће бити узета у разматрање.

 

IV ДОДЕЛА СТИПЕНДИЈА

Комисија образована одлуком в.д. директорке Службе Координационог тела саставиће јединствену ранг листу кандидата за стипендију на нивоу општине Медвеђа.

Критеријуми за састављање ранг листе су:

•  ученици којима су оба родитеља преминула  30 бодова;,

•  ученици којима је један од родитеља преминуо 25 бодова;

•  ученици који живе у породицама која остварују месечна примања по члану домаћинства од 0 - 12.000,00 динара 20 бодова;

•  ученици који живе у породицама која остварују месечна примања по члану домаћинства од 12.001,00 - 24.000,00 и више динара 15 бодова;

•  одличан успех у претходном разреду 15 бодова;

•  врло добар успех у претходном разреду 10 бода;

У случају да два или више кандидата имају исти број бодова, Комисија ће дати предност кандидату који има бољи просек у претходно завршеном разреду.

У случају да два или више кандидата имају исти просек у претходно завршеном разреду, Комисија ће дати предност оном кандидату који има бољу просечну оцену током претходног школовања (саберу се просеци свих претходних година и поделе се са бројем година школовања).

Комисија ће разматрати све благовремене молбе, бодовати све молбе које испуњавају услове конкурса и сачинити ранг листу ученика који ће добити стипендију на основу броја бодова и у складу са критеријумима. На основу утврђене ранг листе Комисија доноси Одлуку о избору стипендиста коју потписује председник Комисије.

Кандидати за доделу стипендија који нису уврштени у Одлуку о додели стипендија имају право на приговор у року од 15 дана од дана пријема одлуке о избору стипендиста, а у складу са чланом 32. и 147. Закона о општем управном поступку. Приговор се подноси в.д директорки Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа, а преко Комисије. У приговору се морају навести разлози за подношење приговора и образложење, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа доказна документација. Приговор који није благовремен или који је поднет од стране неовлашћеног лица ће бити одбачен. О приговору одлучује в.д. директорка Службе Координационог тела у року од 15 дана од дана пријема приговора. Одлука в.д. директорке Службе Координационог тела је коначна у управном поступку.

Коначне Ранг листе након решавања по приговорима,  ће бити истакнуте у општинском органу управе у општини Медвеђа, огласним таблама средњих школа и на сајту Координационог тела (www.kt.gov.rs).

На основу коначне ранг листе о додели ученичких стипендија, након олдучивања  о приговорима, ученик, односно родитељ или старатељ ученика закључује уговор о стипендирању са Службом Координационог тела, којим се ближе уређују права и обавезе у вези с коришћењем стипендије. Стипендија се додељује без обавезе враћања.

Кориснику ученичке стипендије обуставља се исплата одобрене стипендије у случају нетачно приказаних података, када истовремено прима стипендију, кредит или сличан облик давања по другом основу из буџета Републике Србије или локалне самоуправе, када изгуби право на финансирање школовања из буџета или напусти редовно школовање.

Након закљученог конкурса примерке уговора Служба Координационог тела ће доставити школама односно општинама.

 

V ИЗНОС СТИПЕНДИЈЕ И ИСПЛАТА

Стипендије се исплаћују у нето износу од 6.000,00 динара за месеце септембар, октобар, новембар и децембар 2018. године, а уколико у буџету за 2019. годину буду обезбеђена средства исплаћиваће се у континуитету до краја школске 2018/2019. године.

НАПОМЕНА: Стипендије се исплаћују на банкарски рачун родитеља односно старатеља.

 

VI КОНКУРСНИ ОБРАСЦИ

Конкурсни обрасци су доступни на местима где се предају молбе, а могу се преузети и са интернет странице Координационог тела на адреси www.kt.gov.rs

Додатне информaције могу се добити слањем питања на факс 011/21-20-909, или на е-маил адресе: office@kt.gov.rs, goran.gavrilovic@kt.gov.rs, milutin.jovanovic@kt.gov.rs или достављањем питања лично на местима где се предају молбе као и слањем питања препорученом поштом на адресу:

Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа, Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Нови Београд

 

Документација:

Текст конкурса

Образац пријаве за стипендију - Образац 1

Уверење из школе - Образац 2

Изјава - Образац 3

Уверење о просечном месечном приходу - Образац 4

Смернице за попуњавање уговора о стипендирању

Уговор о стипендирању

 

Извор: Координационо тело Владе Републике Србије

 [1] Министарство финансија је квоте одређивала по предвиђеним критеријумима који се односе на величину општине, број становника, разуђеност становништва, географски положај, социјално стање, инфраструктуру, проценат незапослености, итд.

 

 

homescontents