Arhiva vesti
                   

Konkurs za dodelu stipendija za upis na studije na fakultetima Univerziteta u Novom Sadu i Univerzitetu u Beogradu, Filološki fakultet – katedra za albanologiju

20. Maj 2015.

Na osnovu Odluke direktorke Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa 100 broj: 670-00-00002/2015-01 od 15.05.2015. godine, Služba Koordinacionog tela objavljuje,

K  O  N  K  U  R  S

za dodelu stipendija za upis na studije na fakultetima Univerziteta u Novom Sadu i Univerzitetu u Beogradu, Filološki fakultet – katedra za albanologiju

Služba Koordinacionog tela, u skladu sa definisanim prioritetima, a posebno zalažući se za poboljšanje kvaliteta obrazovanja na teritoriji opština Preševo, Bujanovac i Medveđa, raspisuje konkurs za dodelu  studentskih stipendija za mlade sa prebivalištem na području opština Preševo, Bujanovac i Medveđa.

Cilj stipendiranja je obezbeđivanje uslova za dalje obrazovanje i usavršavanje pružanjem materijalne podrške za troškove studiranja za osnovne akademske studije. Navedeni troškovi prvenstveno se odnose na troškove stanovanja (privatni smeštaj ili smeštaj u studentskom  domu), troškove ishrane, prevoza, kupovine udžbenika i druge troškove nastale u vezi sa studiranjem.

I USLOVI KONKURSA

Pravo prijavljivanja na konkurs imaju učenici završne godine srednjih škola i druga lica starosti do 22 godine, sa završenom srednjom školom i koja ispunjavaju sledeće formalne uslove konkursa:

- da su državljani Republike Srbije;

- da imaju prebivalište na području opština Preševo, Bujanovac i Medveđa najmanje dve godine pre datuma objavljivanja konkursa;

- da su tokom prethodnog školovanja ostvarili odličan uspeh u svim razredima i da nisu ponavljali nijedan razred;

- da poznaju srpski jezik;

- da nisu upisali nijedan fakultet na teritoriji Republike Srbije i

- da nisu ostvarili pravo na stipendiju na nekom drugom konkursu.

Da bi kandidat bio konačno izabran za korisnika stipendije, mora nakon ispunjavanja formalnih uslova i obavljenog intervjua da položi i kvalifikacioni (prijemni) ispit za upis na prvu godinu osnovnih studija i da upiše prvu godinu studija na nekom od fakulteta Univerziteta u Novom Sadu ili Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu – katedra za albanologiju.

II POTREBNA DOKUMENTA

- molba;

- biografija, odnosno CV; (obavezno je da kandidat upiše kontakt telefon i aktivnu e-mail adresu);

- uverenje o državljanstvu Republike Srbije ne starije od 6 meseci (original koje izdaje nadležni organ opštinske uprave ili overena kopija koju overava sud ili nadležna opštinska uprava);

- izvod iz MK rođenih (original koje izdaje nadležni organ opštinske uprave ili overena kopija koju overava sud ili nadležna opštinska uprava);

- uverenje o prebivalištvu koje izdaje opštinski organ Ministarstva unutrašnjih poslova ili overena kopija lične karte sa upisanim  traženim prebivalištem ukoliko je učenik poseduje, ili odštampani podaci o prebivalištu deponovani u novoj ličnoj karti. Služba Koordinacionog tela zadržava pravo provere podataka;

- overena kopija svedočanstava o završenim razredima srednje škole (za sve četiri godine srednjoškolskog obrazovanja, odnosno za prve tri godine i prvo polugodište četvrte godine za one koji su još uvek u srednjoj školi – kopiju  overava sud ili nadležna opštinska uprava);

- motivaciono pismo koje sadrži razloge opredeljenja za upis na određeni fakultet, planove za primenu stečenih znanja nakon završetka studija i očekivani stručni doprinos lokalnoj zajednici;

Ukoliko kandidat poseduje dokaze o osvojenim rezultatima na takmičenjima, može ih dostaviti kao prilog uz obaveznu dokumentaciju.

III POSTUPAK DODELE STIPENDIJA

Postupak dodele studentskih stipendija započinje donošenjem Odluke direktorke Službe Koordinacionog tela o raspisivanju konkursa i formiranjem komisije. Komisija izborni postupak za dodelu studentskih stipendija sprovodi u dve faze.

  1. U prvoj fazi izbornog postupka, po isteku roka za prijavu na konkurs, Komisija obrazovana Odlukom direktorke će sastaviti listu kandidata koji ispunjavaju formalne uslove konkursa i koji će biti pozvani na intervju. 

    Lista kandidata koji ispunjavaju formalne uslove konkursa će biti objavljena u kancelarijama Koordinacionog tela u Bujanovcu i Preševu, opštinskom organu uprave u opštini Medveđa i na sajtu Koordinacionog tela (www.kt.gov.rs).
  1. U drugoj fazi izbornog postupka Komisija će obaviti intervju sa svim kandidatima koji ispunjavaju formalne uslove. Tokom intervjua, Komisija će ocenjivati veštinu komunikacije i motivaciju kandidata za studiranje na fakultetima Univerziteta u Novom Sadu ili Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu – katedra za albanologiju.

Motivaciju kandidata Komisija ocenjuje ocenama od 1 do 3, i to na sledeći način:

  • Ocena 3 – visoko izražena motivacija
  • Ocena 2 – umereno izražena motivacija
  • Ocena 1 – nedovoljno jasna motivacija

Veštinu komunikacije kandidata Komisija ocenjuje ocenama od 1 do 3, i to na sledeći način:

  • Ocena 3 – izražena veština komunikacije
  • Ocena 2 – umereno izražena veština komunikacije
  • Ocena 1 – neizražena veština komunikacije

Intervju sa kandidatima će se obaviti najkasnije pet dana od isteka roka za podnošenje prijava, odmah nakon objavljivanja liste kandidata koji su ispunili formalne uslove.

Svaki kandidat koji je ispunio formalne uslove, biće obavešten o tačnom vremenu i datumu intervjua telefonskim i elektronskim putem (e-mail) čime se smatra da je kandidat uredno pozvan. Obaveštenje će biti objavljeno i na sajtu Koordinacionog tela (www.kt.gov.rs), oglasnim tablama kancelarija Koordinacionog tela u Bujanovcu i Preševu i oglasnim tablama opština Preševo, Bujanovac i Medveđa.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na intervjuu u vreme u koje je pozvan smatraće se da je odustao od stipendije.

U toku intervjua, svaki član Komisije pojedinačno ocenjuje svakog kandidata po oba kriterijuma. Ocene svih članova Komisije po svakom od kriterijuma se sabiraju pa se izračunava srednja ocena. Zbir srednje ocene za oba kriterijuma daje ukupan broj bodova za svakog od kandidata.

Ukoliko dva ili više kandidata imaju isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji je ostvario viši prosek ocena tokom prethodnih godina školovanja.

Nakon obavljenog intervjua sa kandidatima, Komisija sačinjava preliminarnu rang listu kandidata koji će polagati kvalifikacione (prijemne) ispite na izabranim fakultetima. Lista će biti istaknuta u kancelarijama Koordinacionog tela u Bujanovcu i Preševu, opštinskom organu uprave u opštini Medveđa, oglasnim tablama srednjih škola i na sajtu Koordinacionog tela (www.kt.gov.rs).

Da bi kandidat bio konačno izabran za korisnika stipendije, mora nakon ispunjavanja formalnih uslova i obavljenog intervjua da položi i kvalifikacioni (prijemni) ispit za upis na prvu godinu osnovnih studija i da upiše prvu godinu studija na nekom od fakulteta Univerziteta u Novom Sadu ili Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu – katedra za albanologiju.

Konačnu odluku o dodeli stipendija donosi direktorka Službe Koordinacionog tela, nakon polaganja kvalifikacionog ispita za upis na prvu godinu studija i to samo za one kandidate koji su položili prijemni ispit na fakultetima Univerziteta u Novom Sadu i Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu – katedra za albanologiju.

IV IZNOS STIPENDIJE I ISPLATA

Neto iznos odobrene stipendije od 45.000,00 dinara isplaćuje se za tekuću godinu studiranja u 9 mesečnih rata počev od oktobra 2015. godine.

Stipendije se isplaćuju na bankarski račun korisnika stipendije.

Isplata odobrene stipendije se obustavlja u slučaju nenamenskog trošenja iste, u slučaju da kandidat nema uslov da upiše sledeći semestar, ne ispunjava uslov za upis naredne godine studija ili napusti studije.

Prava i obaveze korisnika stipendije definišu se ugovorom o dodeljivanju stipendije, koji će kandidati, po donošenju konačne odluke o dodeli stipendija, potpisati sa Službom Koordinacionog tela.

 ROK ZA PODNOŠENjE I DOSTAVLjANjE DOKUMENATA

Rok za prijavu na konkurs je 8 dana i počinje da teče od prvog dana nakon objavljivanja konkursa u dnevnom listu Politika koji ima pokrivenost na teritoriji cele Republike Srbije.

Prijava za konkurs za dodelu stipendije i dokumenta u prilogu podnose se lično i to za kandidate iz opštine Bujanovac kancelariji Službe Koordinacionog tela u Bujanovcu (zgrada opštine Bujanovac, Karađorđa Petrovića 115), kandidati iz opštine Preševo u kancelariji Službe Koordinacionog tela  u Preševu (ulica Save Kovačevića 12) a kandidati iz opštine Medveđa u uslužnom centru opštinske uprave u opštini Medveđa (ulica Jablanička 48), u zatvorenoj koverti sa naznakom: ZA KONKURS ZA STUDENTSKE STIPENDIJE, NE OTVARATI PRE ISTEKA ROKA ZA PRIJAVLjIVANjE.

Rok za prijavu na konkurs ističe poslednjeg dana roka u 15.00 časova.

Organ koji prima molbu na istoj stavlja prijemni štambilj, datum i vreme kada je prijava predata.

Neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje, dok će nepotpune i neispravne prijave biti odbijene.

Rang listu kandidata utvrdiće komisija za dodelu stipendija, po izvršenom bodovanju.

Svi podnosioci prijava imaju pravo na podnošenje prigovora u roku od 8 dana od dana objavljivanja rang liste kandidata, po obavljenom intervjuu.

Prigovori se podnose na isti način kao i prijave, lično, i to za za kandidate iz opštine Bujanovac kancelariji Službe Koordinacionog tela u Bujanovcu (zgrada opštine Bujanovac, Karađorđa Petrovića 115), kandidati iz opštine Preševo u kancelariji Službe Koordinacionog tela  u Preševu (ulica Save Kovačevića 12) a kandidati iz opštine Medveđa u uslužnom centru opštinske uprave u opštini Medveđa (ulica Jablanička 48). Rok za predaju prigovora ističe poslednjeg dana roka za prigovore u 15.00 časova.

Kandidati postaju korisnici stipendije tek kada polože kvalifikacioni (prijemni) ispit za upis na prvu godinu osnovnih studija i da upiše prvu godinu studija na nekom od fakulteta Univerziteta u Novom Sadu ili Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu – katedra za albanologiju i potpišu ugovor sa Službom Koordinacionog tela.

Preuzmi dokument: Tekst konkursa 2015

Preuzmi dokument: Informator 2015

 
 

Izvor: Koordinaciono telo Vlade Republike Srbije